Изисквания към устойчивостите на офсетовите мастила, във връзка с последващите им обработки.

1017
Изисквания към устойчивостите на офсетовите мастила, във връзка с последващите им обработки.
Изисквания към устойчивостите на офсетовите мастила, във връзка с последващите им обработки.

Напечатаният материал може да изисква последваща обработка по следните причини:
а/ да се защити повърхностния слой срещу механично или химично влияние
б/ да се подобри, респ. да се наблегне върху изразителния ефект на напечатаното изображение

Чрез различни методи на последваща обработка /лакиране, карандриране, фолийно каширане и т.н./ се въздейства върху напечатания материал и може да се достигне до нежелани промени в изображението, ако устойчивостите на използваните мастила не отговарят на изискванията. Следващите изречения следва да дадат насока, за да не се достига до подобни проблеми:

  1. Лакиране с офсетов надпечатен лак
Масленобазираните офсетови надпечатни лакове могат да се разглеждат като непигментирани офсетови печатарски мастила. Оттам няма специални изисквания към устойчивостите на използваните печатарски мастила.
  1. Лакиране с дисперсионни лакове
Дисперсионните лакове по принцип се разработват слабо алкални. Използваните мастила трябва да бъдат устойчиви на алкали / DIN 16 524, част 2/. В тази си устойчивост от скалните мастила изключение прави Magenta, но поради слабо алкалното съдържание на вододисперсионните лакове, скалните мастила се лакират без проблеми.
Дисперсионните лакове могат да съдържат разтворители. Т.е. използваните мастила трябва да бъдат устойчиви на спирт. / DIN 16 524, част 1, абзатц 2.3.1 разтворители/
  1. Лакиране с UV-лакове
Използваните офсетови мастила трябва да бъдат алкалоустойчиви и устойчиви на разтворители, като за скалната Magenta важи казаното в т.2
  1. Лакове на основата на разтворители /нитро лакове/
Мастила, които ще се лакират с лакове на основата на разтворители, трябва да бъдат устойчиви и на спирт, и на разтворители.

Ако отпечатаният материал допълнително ща се каландрира, то като следващо изискване е „устойчивост на температура” до 120 ˚С

  1. Каширане с несъдържащи пластификатори фолия
При фолийно каширане могат да се използват различни типове лепила с различни изисквания към устойчивовостите на офсетовите мастила.

а/ 2-компонентни лепила /съдържащи разтворители или несдържащи разтворители/
Офсетовите мастила следва да бъдат устойчиви на разтворители и на спирт.

б/ лепило на водна основа
Мастилата трябва да са алкалоустойчиви

  1. Каширане със съдържащи пластификатори PVC-фолия и/или съдържащо пластификатор лепило
В допълнение към казаните в точка 5 характеристики, при използването на съдържащи пластификатор PVC-фолия /респ. Лепило/ да се внимава мастилата да са устойчиви на пластификатори. В този случай е задължителна консултацията с доставчика на мастила.

Общи препоръки
1. Ако предвиждате последваща обработка на тираж, които по своята специфика, материал и т.н. не е познат на печатарите, то на всяка цена използвайте мастила, които да са устойчиви на алкали и разтворители.

От практиката е познато, че и отпечатана продукция, без да са следени характеристиките на мастилата, не създава проблеми при последващи обработки.
От подобни резултати обаче, зависещи и влияещи се от степента на междинно съхнене на мастилата, от печатния материал, от съпътстващи детайли в самите довършителни процеси, не следва да сте сигурни, че същите тези мастила при други условия ще доведат до същите добри резултати.

2. Мастила по Пантон и смесени мастила: много от основните мастилата по Pantone имат ниска степен на светлоустойчивост, както и не са алкало- или спиртоустойчиви, съответно тъкъв е и резултатът при смесените с тях мастила.
За да се постигне по-висока степен на светлоустойчивост трябва да се заменят основните компоненти.
За едно последващо UV-лакиране или ламиниране трябва да се изберат базови мастила, които са alkali- и loessemittel устойчиви /в повечето случаи това е невъзможно да стане от основни Pantone/.
Пигментите с по-високи устойчивости показват, в сравнение с базовите пигменти, разлика в колористиката.

3. Устойчивостите на отделните мастила са упоменати на етикета на опаковката.


Статията е публикувана благодарение на Друк Партнерс
Автор: Радослава Господинова
За контакти: Друк Партнерс

Printguide
Printguide

Интернет портал за печатни технологии.