ПРИКЛЮЧИ ПРОЕКТ BG051PO001-7.0.07-0003-C0002

2012
ПРИКЛЮЧИ ПРОЕКТ BG051PO001-7.0.07-0003-C0002


 

ПРИКЛЮЧИ ПРОЕКТ BG051PO001-7.0.07-0003-C0002 „Повишаване квалификацията на човешките ресурси в областта на приложенията на тримерното сканиране”

 

На заключителна пресконференция, проведена на 27 ноември 2014 година в Хотел Радисън Блу в гр. София, г-н Юрий Радков в качеството си на ръководител проект BG051PO001-7.0.07-0003-C0002 „Повишаване квалификацията на човешките ресурси в областта на приложенията на тример

ното сканиране” обяви неговото приключване. Проектът е финансиран от Министерството на труда и социалната политика по Оперативна Програма „Развитие на човешките ресурси” чрез процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ “БЕЗ ГРАНИЦИ – КОМПОНЕНТ 1” – Фаза 2.

 

Периодът на изпълнение на проекта е м.май 2013 – м.декември 2014 година и неговата основна цел е чрез трансфериране на успешни практики от Германия и ЕС и чрез обмен на ноу-хау да се укрепи капацитета на човешките ресурси и да се подобри компетентността на заетите в компании и институции, предлагащи и ползващи услуги в областта на приложенията на безконтактното триизмерно дигитализиране. Целевата група на проекта са лица, заети в МСП, които осъществяват дейности и предлагат услуги в областта на приложенията на безконтактно тримерно дигитализиране.

 

От една страна, това са лица, които осъществяват дейности в области като промишлен, продуктов, инженерен и други видове дизайн; машиностростроене; производство и поддръжка на потребителски и индустриални стоки, оборудване и материали; геодезия и картография; археология и културно-историческо наследство; архитектура и гражданско строителство; добивни индустрии; изработка на рекламни и сувенирни изделия; изкуство.

 

От друга страна, целевата група също включва и лица, заети в компании, които предлагат извършване на 3D сканиране, обработка на данни от 3D сканиране, 3D принтиране или които разработват софтуер или технологии, свързани с приложенията на 3D дигитализирането. Целевата група включва собственици, предприемачи, мениджъри, ключови специалисти, изследователи, технически сътрудници, консултанти и други, участващи пряко в горе-описаните дейности и процеси.

Бенефициент по проекта е АДА 3Д ООД, която е самостоятелна българска фирма, специализирана в областта на триизмерното безконтактно сканиране и обработка на данни. Компанията притежава над 15-годишен опит в разработването за международния пазар на софтуер за 3D сканиращи системи и последваща обработка на данни, включително на роботизирани и автоматизирани решения. На българския пазар АДА 3Д предлага специализирано обслужване в тази сфера, включващо както продажби на 3D сканиращи системи, така и услуги за 3D дигитализиране и обработка на получените данни за целите на различни приложения. Благодарение на тази си дейност фирмата е установила контакти с потребители на технологията на българския пазар и придобила наблюдения по отношение на прилагането й и на компетенциите в областта на кадрите в България.

Партньор по проекта е германската фирма DESCAM 3D Technologies GmbH, Мюнхен, Германия, която вече 20 години е специализирана в триизмерното дигитализиране, ре-инженеринг, анализ на качеството (инспекция) и CAD / CAM системи, като целта на фирмата е да предлага системни решения и персонализирани приложения, включително всички аксесоари, обучение, обслужване и поддръжка. Клиенти на фирмата са германски и европейски компании от автомобилната и самолетостроителната индустрии, изследователски центрове, центрове за обучение, изкуство, занаяти, медицински и други.

В процеса на изпълнение на проекта бяха извършени следните основни дейности:

 • Със стартирането на проекта през м.май 2013 в Гранд Хотел София бе проведена кръгла маса за дискутиране на основните предизвикателства и определяне обхвата на проучването на формите и моделите за развитие на човешките ресурси с интерес в сферата на 3D дигитализацията. На събитието присъстваха представители на целеви групи, работещи в различни сфери на приложения на 3D сканирането, както и на фирми, предлагащи услуги в сферата на 3D дигитализацията и използването на 3D данни. Провеждането на кръглата маса включи подробно представяне на проекта и дискусия с участниците, по време на която бяха дадени и обсъдени предложения за предприемане на мерки, действия и инициативи в посока задаване на рамка за възможни форми на прилагане на добрите практики за развитие на човешките ресурси, заети в тази област. Събитието създаде благоприятна среда за установяване на нови директни двустранни контакти и бизнес възможности между членовете на целевата група.

 

 

 • През периода май 2013 – декември 2013 екипът от експерти и консултанти по проекта извърши проучване на формите и моделите за развитие на приложенията на 3D дигитализирането и идентифициране на основните методи за подкрепа на целевата група. Чрез извършването на детайлното проучване се идентифицираха основните проблеми и потенциалните възможностите за развитие на компаниите, предлагащи и ползващи услуги в областта на 3D дигитализирането. Тази дейност на проекта обхвана провеждане на следните две основни форми на проучване:
  • Проучване на текущото ниво в Германия и ЕС на технологиите за 3D дигитализиране и идентифициране и запознаване с приложенията в леката и тежката промишленост, добивните и преработвателните индустрии, туризма, културно-историческото наследство, образованието, науката, изкуството, както и в други отрасли и дейности.
  • Проучвания сред целевите групи в България за установяване на реалните потребности и на потенциала за повишаване на конкурентноспособността и разкриване на нови работни места чрез усвояване на умения, свързани с използването на 3D дигитализацията.

 

 • През периода декември 2013 – януари 2014 година бе извършен анализ на резултатите от проучването, в резултат на който бе изготвен систематизиран документ с приложен характер, адресиращ тематики като текущо състояние и тенденции на пазара на 3D дигитализацията; информационен обзор на технологиите и на модели за развитие на компаниите, предлагащи и ползващи услуги в областта на безконтактното 3D дигитализиране; примери за иновативни и добри практики; изисквания към компетенциите на кадрите; подходи и възможности за трансфер на ноу-хау; информационни системи и партньорски мрежи. На базата на анализа бе изготвено практическо ръководство за приложенията на 3D дигитализацията, което бе издадено в печатна форма с тираж 300 броя.

 

 

 • През периода април 2014 – октомври 2014 бяха проведени обучения за развитие на нови умения и компетентности на общо 31 представители на целевата група чрез посещения на 4 международни събития във Великобритания и Франция и на 2 обучителни семинара, проведени от партньора по проекта в Мюнхен, Германия. В обучението взеха участие лица, представящи пълния спектър области на заетост на заложените представители на целевата група.

 

 

(на снимката: Обучение представители на целевата група при партньора Дескам в Мюнхен, Германия)

 

 • Извършено бе разпространение и обмяна на идентифицираните добри практики и опит чрез провеждането в гр. София на 2 семинара с общо над 70 участващи – „Семинар за трансфер на технологии: Тримерно сканиране и дигитализация” през м.март 2014 съвместно с проект FP7-REGPOT-2012-2013-1 “AComIn: Съвременните пресмятания в полза на иновацията”; и семинар „Приложения на 3D дигитализацията” през м.октомври 2014, проведен с участието на партньора по проекта.

 

В резултат на изпълнението на проекта бе реализиран принос към следните конкретни модели на интервенция, заложени като основни за процедура BG051PO001- 7.0.07 “БЕЗ ГРАНИЦИ – КОМПОНЕНТ 1” – Фаза 2:

 • Сътрудничество между мрежи и партньорства с фокус върху специфичен въпрос или проблем.
 • Подкрепяне транснационално (между две или повече страни-членки на ЕС) и междурегионално (между отделни региони в страните-членки) сътрудничество.
 • Подобряване възможностите за заетост и условията на труд в предприятията за задържане на възрастните работници по-дълго на пазара на труда.
 • Подкрепа за стартиране на самостоятелна стопанска дейност и собствен бизнес.
 • Предприемачески стратегии за по-лесна адаптация на работниците и служителите и/или предприятията към промените.
 • Развитие на нови умения за нови работни места и по-конкурентоспособни предприятия.
 • Електронно включване (e-inclusion) и развитие на дигитални компетентности.
 • Даване възможност за организации, национални и регионални институции да черпят от опита в други държави или региони по един установен и организиран начин чрез обмяна на идеи, знания, ноу-хау, персонал, чрез съвместно разработване, изпълнение и финансиране на проекти, при които може да се очаква добавена стойност.
 • Стимулиране пряко и подкрепяне на иновациите, както и насърчаване разпространението и трансфера на иновативни резултати в прилаганите политики и практиката.
 • Прилагането на транснационалното и междурегионалното сътрудничество при разработването на решения за справяне с наличните нужди по начин, който е значително по-ефективен от гледна точка на разходите и времето, отколкото ако се прилагат само национални/ вътрешни подходи.

Желаещите да получат допълнителна информация или безплатна печатна версия на практическото ръководство могат да се свържат с бенефициента на e-mail: hr3d@ada.bg или на телефони 0888 304 366 (Юрий Радков, ръководител) и 0887 590 766 (Антоанета Гущерова, координатор).
Актуална информация относно изпълнението и резултатите по проекта, както и електронни варианти на Практическото Ръководство, семинарни презентации и други материали могат да бъдат намерени на адрес http://www.ada3d.com.

3 декември 2014 г.

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд.
АДА 3Д ООД носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на труда и социалната политика.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

image006_00s3                                                      

Деси Тодорова

Име: Десислава Тодорова

Професионален опит: Познава печатния бранш по-добре от страната на клиента. Над 10 години се занимава с организацията на рекламни кампании, медия планиране, събития и продажба на реклама. Образованието по "Масови комуникации" в НБУ със специалност "Продуцентство" й дава възможност да се занимава с рекламните кампании на големи концерти и събития. Има стаж в БТА като репортер - мястото, на което е научила как се пишат новините.

Настоящи занимания: В последните 15 години се е посветила на портала Printguide.info и свързаните с него сайтове. През повечето време се занимава с продажби на рекламните площи, но не малка част от времето си отделя в създаване на новите проекти към портала.
Създател на печатните издания "Принт идея", "Dotbrain - пътеводител на пазара на труда в печата и рекламното производство".

В свободното си време: активен блогър и любител-градинар.