Базови насоки при подготовка на файловете за печат

2182
Базови насоки при подготовка на файловете за печат
Spread the love

Създали сте уникален проект. Той изглежда страхотно на вашия екран и серазпечатва  чудесно на принтера. Това далеч не е гаранция, чев студиото за експонация или печатницата, която ползвате ще са толковаентусиазирани относно реализацията на Вашия проект, колкото Вас. Тамможе да се сблъскат с голямо количество проблеми от различно естество.На практика се оказва, че 78% от подаваните файлове не са годни заекспонация и печат, според рочърстърския технологичен институт. Внастоящия материал ще разгледаме, някои най-често срещани грешки, кактои начините да се предпазим от тях.
 
При реализацията на проекта е добре да имате определени срокове заизпълнението му, които да се опитвате да спазвате стриктно. Креативнитехора често забравят, че предпечатните, печатните и довършителни работиизискват време.
Добра практика е да прегледате целия проект още веднъж и лично да сеубедите в коректността на изпълнението му преди да го подадете за печат.

  Използвайте трапинг, когато и където е удачно. На краткотрапинга е техника, с която цели да се избегне нежелано просветване награницата на две цветови области. Причините за този нежелан ефект попринцип са съвкупни като в общия случай са комбинация от възможноститена печатната машина, вида на хартията, покривността на цветовете и т.н.
 
При подготвяне на проекта за печат се консултирайте със студиото илипечатницата, с която работите, и относно вида формата на файловете.
inline_226_http://prepressbg.com/images/Fig%201-4.gif
                                       Фиг. 1-4
  Използвайте софтуерните програми за предпечат попредназначение. Във фотошоп е добре да манипулирате с растерниилюстрации, в илюстратор – векторни, а лейаута на целияпроект включващ текст, растерни и векторни обекти да реализирате виндизайн.

  При печат на едно и също изделие на различни езици, сепридържайте към черен цвят на текста със зададен атрибут овърпринт. Потози начин ще спестите допълнителната експонация на три сепарации завсяка страна на всяка от печатните коли.

  За целите на експонацията е твърде възможно Вашият документда бъде обработван с различни приложения и дори на различни операционнисистеми. Всяка операционна система или приложение притежава собствениправила относно именуването на файловете.    Използвайте долно тире, ако желаете да разделите името на файла наотделни думи вместо интервал. Именувайте файловете с не повече от 25символа използвайки английската азбука и/или цифрите от 0 до 9. Незапочвайте и не завършвайте името на файла с интервал, както и снаклонени черти – / и . Избягвайте поставянето на повече от една точкав името на файла. Основния смисъл на точката е да разделя разширениетоот същинското му име.

  Проверете дали сте предвидили еднакви ширини на полето заобрязване за целия документ, като за четните страници обрязването еотгоре, отдолу и отляво, а за нечетните – отгоре, отдолу иотдясно.

  Вземете предвид нарастването на растерната точка. Печатнияпроцес не следва линейна зависимост, в следствие на което 50% отдефиниран цвят в програма за предпечат може да бъде отпечатан като 65%.Факторите, които трябва да бъдат съобразени са много, затова енай-добре да коментирате проблема с всяка от печатниците, с коитоработите.
 
  Задавайте атрибут овърпринт на черния текст, когато епозициониран върху цветен обект. Това ще предотврати просветването награницата на двата цвята, като запечата фона под буквите.

inline_765_http://prepressbg.com/images/Fig%205-6.gif

                                           Фиг5-6

  Използвайте съставно черно за черен обект позициониранедновременно върху тъмен и светъл фон или илюстрация. Удачен вариант засъставно черно е C-40%, M-30%, Y-30%, K-100%. В конкретния случай едобре да зададете черен контур само К-100% на белите букви, който щепредотврати появяването на другите три цвята от съставното черно вбелите области на буквите. Дебелината на контура всъщност е размер натрапинага, който е добре да уточните с всяка печатница, с коятоработите.

inline_558_http://prepressbg.com/images/Fig%207.jpg

               Фиг8

Задавайте на белите обекти атрибут нокаут, когато са позициониранивърху цветни области.

inline_142_http://prepressbg.com/images/Fig%209-10.gif

                                       Фиг9-10

  Не използвайте атрибут за дебелина на линиите хеърлайн.Вместо това много по-добре е да зададете 0.3pt дебелина на линията.Характерното при хеърлайна, е че това е възможно най-тънката линия,която конкретния експонатор в зависимост от конкретния режим на работа(разбирай резолюция и линиатура) може да нарисува. Това означава, чедебелината хеърлайн е различна, за различните машини, дори и заразличните режими на една и съща машина.

  Давайте си сметка за максималното намастиляване. Много сафакторите, които оказват влияние при извеждането на коректна стойност иза този показател, но в общия случай са вида и грамажа на хартията видана мастилата, вида на печатния процес като цяло и т.н. Тъй катосъставното черно е по принцип ябълката на раздора, то практикатапоказва, че добро съставно черно се постига както вече споменахме при200% намастиляване. Има случаи обаче, когато е задължителноизползването на 400% – черното на Нескафе например.
  Когато правите преливки е желателно да пускате шум. Това еособено валидно за дълги едноцветни преливки от 0-100% например. Когатое възможно е добре да правите преливките във фотошоп и да приложитеслед това филтъра нойз със стойности 10-15%. Това, както и печатанетона линиатура от порядъка на 175lpi ще ни предпази от насичане напреливката.
 
  Добре е в програмата за лейаут да използвате растерниилюстрации които са с точната ориентация и размер. Това разбира се невинаги е възможно, особено подготвяйки проект със срок„вчера“, но внимавайте преоразмеряването със знак +да не надхвърля 20%, което би довело до пикселизация. Прекомернотонамаляване на растерната илюстрация пък би довело до загуба на рязкости контраст.
Ако използвате 5х версия на куарк или по-ранна се уверете, че боксоветена растерните илюстрации с разширение .tiff са със стойност за цвятразличен от none (най често срещан случай е използване на бял цвят).

inline_249_http://prepressbg.com/images/Fig%2011.jpg

                                    Фиг11

  Препоръчително е използването на еднаква платформа иоперационна систама със студиото или печатницата, които ползвате. Товаби предотвратило редица грешки особено при конвертиране документи отMac към PC.
Повечето студия и печатници имат готови форми за приемане на поръчките– попълнете ги изчерпателно, като опишете желаната линиатура,позитивен или негативен образ и т.н.
 
Придружете поръчката и с принтерна разпечатка или хелио копие. Акоимате възможност направете цветна разпечатка.
Направете 2 копия на проекта си на оптичен носител, като е желателно даархивирате целия проект със статус store. Архивите притежават MD5чексума, което гарантира при коректно разпакетиране, че оператораразполага с точно копие на Вашия проект. Именувайте оптичните синосители ясно. В описанието е добре да присъстват име на организацията,за която работите, координати за връзка, както и името и вида напроекта.
 
 И накрая, но не и последно по значение –присъствието на печат е една от най-добрите превенции срещу грешки!

Източник: prepressure.com
Превод: Пламен Димитров

Биографична информация