Десет препоръки за подготовка на коректен изходен файл

1961
Десет препоръки за подготовка на коректен изходен файл
Spread the love

1. Размерите на документа трябва да отразяват желания краен обрязанформат на печатното изделие. Тези размери ще бъдат използвани закоректното разполагане (установяване) на марките за обрязване ицветните скали (печатния регистър) при печат. Бъдете сигурни, чеработите в размер отговарящ 100% на реалното печатаемо поле и степредвидили правилните допуски за обрязване и сгъване.

2. Графичните обекти използвани в проекта трябва да бъдат свързани спубликацията, а не вградени в нея. Това намалява размера на работнияфайл, позволява по-бързия му запис и обработка, а също така намаляваопасността от евентуални (входно-изходни) грешки при работа с него. Незабравяйте да приложите високо-резолюционните версии на използваните запредварителен преглед графики с ниска резолюция.
Маркирайте неподменените ниско-резолюционни изображения на съпътстващаразпечатка като ориентация за позициониране на оригиналните. Никога невмъквайте EPS графика (обект) в друг EPS файл. Това почти винаги водидо (гарантира) възникване на (потенциални) PostScript грешки.

3. Желателно е обработката на графичните изображения винаги да сеизвършва в оригиналното родителско приложение предназначено за това, ане в програмата за окомпановка (програмата за художественооформление/дизайн) на публикацията, която използвате (напр. InDesign,QuarkXpress). Редакции (Редактирането на такива обекти) от типа наскалиране (повдигане на размер), ротация, изрязване, маскиране и другитакива (подобни) значително забавя, а понякога възпрепятствагенерирането на изходен файл от публикацията.

4. Използвайте оригиналните стилове на използваните в публикацияташрифтове (тези които са показани в списъка на съответното подменю -напр. Helvetica Italic, Helvetica Bold etc.) а не генерираните отработното приложение. Използването на така наречените машинни стиловена дадено начертание, често води до проблеми, особено, ако съответниястил не е коректно инсталирано на работната ви система. Приложението неможе да генерира правилен кърнинг* (адекватни стойности на кърнингдвойките / междубуквено разстояние), което води до неправилнаинтерпретация на текста (текстовите блокове) при печат, изразяващи се вразлични визуални малформации.
*(кърнинг – контекстно зависимо отстояние между двойка глифове)

5. Винаги премахвайте неизползваните (дефинирани/потребителски) цветове(шейдове) от вашия работен документ. Това ще редуцира възможността загенериране на празни или нежелани цветотделки. Конвертирайте всичкицветове в спот или CMYK (цветове) преди генериране на изхода. Бъдетесигурни, че използвате единна конвенция за наименоване (еднакви именаза) на цветовете в приложенията, с които подготвяте публикацията. Малкаразлика в наименованията им ще доведе до генериране на допълнителни(дублиращи се) цветоотделки. Бъдете сигурни, че нямате обекти оцветенив цвят Registration. На монитора те изглеждат черни, но реално щеприсъстват на всяка цветоотделка.

6. Елиминирайте празните страници и неизползваните обекти лежащи вработното пространство (пейстборд) около документния формат напубликацията. Това ще редуцира времето за генериране на изходния файл ипотенциални PostScript грешки. Ако (в пейстборда) имате обект съдържащлипсващ или некоректно инсталиран шрифт това ще възпрепятствагенерирането на изходен файл изобщо.

7. Така наречения „блийд“ или допуск за раздуване е разширение наобекти от публикацията, които са „на живо“ т.е. в края на работнияформат и обрязването минава през тях (обикновено това са фаши илифонови изображения). Бъдете сигурни, че обектите във вашата публикацияпритежават (имат) необходимия допуск за такова разширение, чийто размерварира в зависимост размера на печатаемото поле на документа.

8. Винаги осигурявайте контролна (композитнa или цвят по цвят)разпечатка на своя проект с прилежащи марки за пасване и обрязване,както и всяка (полезна) допълнителна информация която го касае, за дабъдете сигурни, че ще получите желания краен резултат. Прилагайкиразпечатката към финалната версия на подадения за печат (експонация)файл Вие ще се подсигурите срещу потенциални грешки и евентуалнонеразбиране от страна на изпълнителите на вашата поръчка. Ако ви сеналожи да правите промени върху вашия проект в последната минута,постарайте се това да бъде отразено и в прилежащата към него разпечатка.

9. Съберете на едно място (Подгответе колектиран изход) всичкисъпроводящи файлове и елементи на публикацията. Този пакет трябва давключва основния работен документ на публикацията, всички свързани снея изображения, използваните шрифтове (включително екранните) инай-важното – опис (спесификация в табличен вид) отразяващ(а)(цялата) информация(та) за прикрепените файлове. Ако ползвате InDesignили QuarkXPress, функцията „Collect for Output“ е една удобнавъзможност за автоматична организация на повечето елементи, касаещипубликацията, съпроводена с изчерпателен доклад за вашите файлове.Много е важно, да обърнете внимание на това дали в така събраното копиена публикацията присъстват всички необходими шрифтове.

10. PostScript шрифтовете имат както „екранен“ вариант, предназначен заправилно изобразяване на начертанието на Вашия монитор, така и“печатен“ вариант предназначен за коректен скалируем изход на принтер,експонатор или CTP. Винаги изпращайте и двата варианта на даденоначертание участващо в документа, както и тези които участват всвързаните (прилежащи) EPS файлове. Проверявайте лиценза (лицензнотосъглашение) на шрифтовете, които изпращате във вашето студио.

Написа: Джордан Цмиков
Използвана информация от: www.goodwaygraphics.net

Биографична информация