Дизайн и предпечат на опаковки – висшият пилотаж в създаването на печатни продукти

6912
Дизайн и предпечат на опаковки – висшият пилотаж в създаването на печатни продукти

Как се създават опаковките и кои са хората, които участват в дизайна и подготовката им за печат?

Когато говорим за предпечат много често се разбират различни понятия в зависимост от коя страна на барикадата стои човек. Противопоставянето дизайн – предпечат не е новост и заради него често клиентът смята този процес за излишни технически изисквания, които не иска да разбира.

Истината е, че от идейния проект до реализирания и отпечатан продукт се преминава през многостъпков процес, в който са обвързани много хора – дизайнери, оператори предпечат, оператори по контрол на качеството и разбира се, самият клиент.

Обръщаме внимание точно на тези процеси, тъй като именно там квалификацията на хората е от ключово значение, а отговорностите са за сериозни суми от бюджета на клиента. Ако се питате защо най-добре платените специалисти в предпечата са тези, които правят опаковки и етикети, вижте спецификите на тяхната работа.

В България под понятието предпечат се има предвид целия набор от операции, необходими за превръщането на един идеен проект в реално отпечатан продукт.

Много често клиентът в България очаква предпечата да е включен в цената за дизайн на печатния продукт. За разлика от клиентите на Западния пазар. Вероятно разликите в нагласите идват от познаването на цялостния процес по създаването на един печатен продукт.

В този материал ще се опитаме да хвърлим светлина върху различните етапи в този дълъг и често сложен процес. Печатните продукти, които сме избрали са опаковките и етикетите заради комплексния подход, който се използва при създаването им.

Ще разделим процеса на четири основни фази:

  • глобален дизайн,
  • креативна адаптация,
  • не креативна адаптация,
  • финален предпечат

Дизайн и предпечат на опаковки

Photo by Hubble on Unsplash

Глобален дизайн

За глобалния дизайн се наема агенция или дизайнер, които създават общия изглед, бранд, лого и оформление на продукта.

След одобрение на този дизайн се пристъпва към създаването на файла за печат, т.е. започва процесът, наричан най-общо предпечат.

Креативна адаптация

Креативната адаптация е процесът на прилагане на одобрения дизайн към предварително зададените размери и спецификации на печатното изделие.

За създаването на етикети с различни размери, например се съобразяват пропорции, позициониране на лога и текстове, фиксиране на позицията на баркодове, други видове индустриални кодове, цветова гама на продуктите и цялостния изглед на всички продукти, носещи този дизайн.

Фазата на креативната адаптация обикновено се извършва от дизайнери с добро познаване на печатните процеси или от колеги предпечатари с усет към дизайна. Целта на тази фаза е да се създаде линия от продукти, които са ясно различими на щанда, независимо от размера и пропорцията на опаковката или етикета.

Тук все още не се съобразяват текстовете (освен като брой езици), трапинг, цветови настройки на изображенията и други чисто технически особености на подготовката за печат. В най-добрия случай този етап завършва със създаването на “Brand guidelines”, който да бъде ползван за разработване на следващи варианти на този дизайн. Файловете подготвени в тази фаза се обозначават като Master Design files.

 

Дизайн и предпечат на опаковки

 

Не креативна адаптация

След приключването на креативната адаптация и одобряването й от отговорните за това лица се пристъпва към не креативната адаптация.

Често се ползва и терминът Layout-фаза – както подсказва това име, идва фазата за наливане на реалните текстове, като се съобразява големината на шрифта спрямо регулаторните предписания и техническите изисквания на печатниците.

Слагат се корпоративни кодове, баркодове, задължителни икони, прави се проверка на файловете от QC (Quality Control) оператор. Поради честата необходимост от размествания и корекции от страна на клиента, на тази фаза все още не се прилага трапинг и цветови корекции на изображенията. Процесът на одобрение може да се проточи заради необходимостта текстовете да бъдат одобрени от различни хора и различни отдели в компанията – клиент.

За да стигне даден етикет или опаковка до пазара, съдържанието на текста трябва да е преминало през много сериозна проверка и да е получено одобрение не само от фирмата поръчител, но и много често от различни регулаторни органи. Тази фаза е най-бавна от гледна точка на необходимостта от сложна и продължителна координация между различни хора и институции.

Често фирмите поръчители на дизайн подават предварително одобрени и проверени текстове, но при наливането на текста нерядко се стига да механични грешки, които трябва да бъдат изчистени. Задачата се усложнява от факта, че масово опаковките и етикетите са на няколко езика. След приключване на не креативната адаптация, работата за клиента е приключила – няма какво да проверява или одобрява, освен финалната цветна проба.

Mechanical Artwork или просто Artwork – същинският процес по подготовката за печат.

На този етап файловете се преглеждат основно и се преценяват необходимите интервенции, за да отговарят на спецификациите, подадени от печатниците.

Широко разпространени са различните софтуери за автоматично управление на файлове за печат, които слагат автоматичен трапинг, настройват баркодовете – номера, BWR (Bar Width Reduction) и други кодове, които се вземат от ERP система или предварително подадени файлове с настройки.

Много често обаче автоматичният трапинг не работи адекватно и затова се налага ръчен трапинг. Също така нокаутът все още е нещо почти невъзможно за наличните на пазара продукти. Ако автоматичния трапинг не е подходящ, се оставя за следващия етап. На тази фаза не се правят размествания или други видими модификации по файла, като целта е той да бъде подаден за финално одобрение към клиента и да е максимално близо до файла, одобрен на предишната фаза. Това става чрез автоматизирани системи за управление на поръчки за печат (Kodak, Esko, Hybrid са по-известните фирми, предлагащи подобни решения, но далеч не единствените), цветна проба (все още често се нарича „кромалин“) или комбинация от двете. Тази фаза е много отговорна, защото текстовете не подлежат на проверка и всяка модификация, довела до неволна промяна е за сметка на студиото, работещо по тази фаза – ако файлът стигне до печат и бъде отпечатан, сумите може да са доста големи.

Проверките се правят на вътрешно ниво от QC (Quality Control) оператори. Файловете, създадени на тази фаза често се наричат Artwork-файлове и се приема, че са максимално изчистени и приведени до почти готова фаза за печат.

Често се създават и Master Artwork файлове, които се връщат към предишната фаза за създаване на езикови варианти. Ако например файл, съдържащ 3 езика бъде направен на Master Artwork файл и предаден обратно за наливане на други три езични варианти, ще се спести Artwork-фазата за следващите продукти.

Също така е много удобен вариант за създаване на етикети или опаковки, които ползват общи инструменти при печата – цилиндри, клишета за топъл печат или преге. Най-вече се ползва за ротогравюра, много рядко срещана практика е да се ползват общи клишета за флексопечат – за разлика от България.

Започването на работа от вече изграден Master Artwork файл значително намалява рисковете от грешка и увеличава продуктивността при производство на подобни изделия.

Не малко фирми държат много на този процес, за да могат да оптимизират разходите си за печат – особено при по-късите тиражи. След вътрешно (на отдела или фирмата за предпечат) одобрение на файловете, създадени в този етап, се преминава към следващия и често последен етап от процеса – респективно и често най-сложен.

 

картонена опаковка Офсет груп

Картонена опаковка: Офсет Груп 

 

Финален предпечат

Така наречената Repro фаза включва окончателната подготовка на файла за изпращане на печат. На тази фаза се слага финалния трапинг (ако автоматичния не е задоволителен), проверяват всички специфични изисквания на печатниците, заменят се ползваните до момента растерни изображения и се заменят с подготвени за печат техни варианти.

Обработката на растерните изображения често се нарича Image development и представлява подготовката на растерно изображение за отпечатване в конкретна печатница. Клиентът предава цветна проба, направена от дизайн агенцията, която е правила дизайна и тази проба се приема за Color Target – тоест как би трябвало да изглежда продуктът, отпечатан на различни медии и с различни печатни технологии.

Очакването и много често категоричното изискване на клиентите в общия случай е, че независимо от технологията на печат, техните продукти трябва да изглеждат еднакво. Това е много времеемък и сложен процес, изискващ много добро познаване на работата с цветове и манипулациите на файловете в графични програми като Photoshop.

За да се постигне зададената цел от клиента, задължително се ползват профили за печат, подадени от печатницата. Файлът от дизайн агенцията се отпечатва на цветопробна система, като се ползва съответния профил, след което файловете се преработват, докато файлът, отпечатан със съответния профил се приближи максимално до подадената цветна цел.

Правило е файловете да се модифицират по начин, по който оригиналът остава непроменен. Ползват се Adjustment Layers, а при нужда да се флатне изображението – за да се приложи трапинг например – задължително се запазва и оригиналния файл. Понякога се изисква и по-сложен вариант на тази операция – създаване на изображение, изградено изцяло от Pantone-цветове на базата на подаден CMYK или RGB файл. Това се прави за опаковки, чийто дизайн е с много дълъг живот и не се променя често. Печатането с подобни файлове добавя допълнителна защита на опаковката, но отнема много време и задължително минава през отпечатване на реална проба.

Когато обработката на растерните изображения е приключена, се подготвя цветна проба за одобрение от клиента и предаване на печатницата, която да я ползва цветна референция.

Много важно е да няма никакви модификации по файловете след одобрение на цветната проба – всички промени, настъпили след това – волни или неволни – много често се санкционират и се приемат за сериозни пропуски в организацията на работата.

Официално Repro фазата завършва с подреждане на печатна форма, с цел създаване на необходимите инструменти за печат. Ако няма уговорка с печатницата за предаване на готови форми, се предават файлове, маркирани като Repro ready, като печатницата поема ангажимента и отговорността да си подготви печатните форми.

В периодичните издания и книгите например, процесът е малко по-различен от гореописания, но като цяло се спазва тази логика. И там работа се започва по одобрени макети, снимковият материал се обработва в отделен процес и се заменят в последната – Repro – фаза. Няма я Artowrk фазата и по-голямата част от работата се извършва на ниво Layout.

Repro в европейския жаргон на печатната индустрия произлиза от Reproduction – процеса на създаване на копия на оригинални картини и произведения на изкуството. Това е работа, при която се изискват задълбочени познания по печатните процеси и високо внимание към детайла. В пред дигиталната ера това е бил много скъп и високоценен труд и не малко студия за съвременен предпечат са базирани на някогашни студия за механична репродукция.

Автор: Георги Георгиев

Статията е публикувана за пръв път в печатното издание на Dotbrain

Printguide
Printguide

Интернет портал за печатни технологии.