Разделителна способност на изображенията

1636
Разделителна способност на изображенията
Spread the love

Основни понятия.

Векторните графики са независими от разделителната способност, т. е.тяхната разделителна способност зависи единствено от крайнотоустройство (принтер, експонатор).

Тъй като векторните елементи са описани с помощта на математическифункции, тяхното увеличаване или намаляване изисква единствено промянана математическите описания на компонентите им и става без загуба накачество.

Докато векторните графики са не се влияят от разделителната способност,растерните изображения са зависими – при тях краен бройпиксели се разполагат на определена площ. Логично, разделителнатаспособност на растерните изображения се определя в пиксели на инч(ppi). Често, въпреки, че терминът не е точен, резолюцията се описва икато точки на инч (dpi). По-правилно е тази характеристика да се отнасяза разделителна способност на устройство. В този случай броят точки,които машината е в състояние да възпроизведе на инч, определятразделителната й способност.

Пиксели и разделителнаспособност
Чрез разделяне на броя на пикселите по височината и ширината нарастерните изображения можете да определите физическия размер наизображението. Например изображение с 300 ppi, което е широко 900пиксела и високо 600 пиксела има размер 3 на 2 инча (един инч е равенприблизително на 25,4 mm.)
900 пиксела ÷ 300 ppi = 3 инча ширина
600 пиксела ÷ 300 ppi = 2 инча ширина

inline_861_http://prepressbg.com/images/marto_news01.png

Класификация наизображенията
Еноцветни (еднобитови). Разделителната способност на този типизображения трябва да бъде 900-1200ppi, за да са подходящи за печат.Теоретично, резолюцията на еднобитовите изображения трябва да бъдеравна на тази на крайното устройство. Разделителната способност на CTP(computer-to-plate) устройствата обикновено е 2400 точки на инч.Въпреки това, заради липсата на забележима разлика привъзпроизвеждането, препоръчителната разделителна способностмежду  900 и 1200 ppi.

Оптималната разделителна способност за цветните изображения е 300 ppi.Това е изчислено при допускане, че изображенията са сканирани със същияразмер, в който ще бъдат отпечатани. Например, нормалната ширина наизображението е  3 1/3 инча (около 8,5 см.) за стандартноизображения, заемащо една колона, което ще илюстрира публикация,разположен на 2 колони.
Разделителната способност за комбинирани цветни изображения трябва да емежду 500 и 900 ppi. Заради наличието на текст и/или графични елементи,е нужна достатъчно висока резолюция, за ясно предаване на изображениетои избягване на замазването му. Въпреки това, твърде високатаразделителна способност увеличава размера на файла и го прави по-труденза обработка. Заради това, за смесеният тип цветни изображения сепрепоръчва разделителна способност, която е запазва доброто качество,без да увеличава прекомерно размера на файла.

Разделителна способност ирастериране
По време на процеса на растерирането серии пиксели се превръщат вполутонови точки с различни размери и положение. По-добри резултати сеполучават, когато  плътността на определена точка се описва отповече от един пиксел. Следователно, коефициентът качество може да бъдеизползван за определяне на препоръчителната разделителна способност зацветни изображения.
За цветни изображения, които ще бъдат растеризирани например при 133lpi (линии на инч) се прилага коефициент от 1,5х, тоест са нужни около200 ppi. За изображения, които съдържат геометрични обекти като линии,повтарящи се мотиви и други, се препоръчва коефициент 2.0х (в случаяоколо 266 ppi) за получаване на добри резултати при растеризирането.

Тъй като линиатурата, при която се извършва растеризирането, в повечетослучаи не е известна предварително, стойността от 300 ppi е приета застандарт при създаване на цветни и полутонови сиви изображения,предназначени за печат. Тези, които са създадени или модифицирани заразпространяване в интернет, обичайно имат резолюция от 72 ppi, която енедостатъчна за печат с добро качество. Прилагането на качественияфактор и съобразяването с препоръчаната разделителна способност наизображенията подсигурява правилен баланс между качеството и размера нафайла. Често за печат се използват изображения, свалени от интернет илиполучени по други начини, предполагащи екранна резолюция (около 72ppi). Те имат недостатъчна разделителна способност, заради коетоизглеждат нащърбени при отпечатване.

Стандарти за разделителнаспособност на изображенията.
Растерните изображения могат да се класифицират като едноцветни,тонални или комбинирани. Трябва да се вземе предвид минималнаразделителна способност за всеки от типовете.  Важно е да сеизбягва употреба на некачествени изображения във файловете за печат. Теса сред главните причини за отхвърляне и закъснения на графични проекти.

Едноцветните (еднобитови) изображения обикновено са сканирани отграфики или напечатан текст. Тъй като всеки бит може да приеме са двестойности (0 и 1), пикселите в монохромното изображение могат да иматсамо две стойности – черно или бяло. Този тип изображениякато цяло изисква по-висока разделителна способност от тоналнитеизображения, за да се избегне замазването (назъбването)  надиагоналните линии.  Препоръчителната разделителна способносте 900 – 1200 ppi.

Тонални изображения, обикновено получени от снимки, се описват спомощта на 8-битова информация, представена като 256 нива на сивото зачерно-белите изображения. CMYK изображенията разполагат с 32-битоваинформация, тоест имат по 256 нива за всеки от основните цветовете(циан, магента, жълто, черно.) Препоръчителната минимална разделителнаспособност за този тип е 300 ppi.
Комбинираните изображения съдържат едновременно тонални и текстовии/или графични елементи. Заради това, те също имат 8-бита информация,описваща всеки пиксел във всеки цветови канал. Те се съхраняват както вCMYK, така и в Grayscale цветови режим.  Заради комбинациятаот изображение и текст или графични елементи, които съдържат,препоръчителната разделителна способност е по-висока. Тя е между 900 и500 ppi.

Ефективна резолюция
Тъй като растерните изображения имат определена резолюция (брой пикселина инч), промяната на размера на изображението променя разположениетона пикселите в посоченото пространство. Разделителната способност,която е резултат от промяната на размера, се нарича ефективна резолюция.

Ако изображението е увеличено, то ще има по-малко пиксели на инч отпървоначалния си вид, тоест по-ниска резолюция. (Освен в случай, че сеприбегне до интерполация, когато чрез определен алгоритъм се добавятпиксели.) Следователно, ако изображението бъде намалено, то ще имапо-висока разделителна способност (в случай, че част от пикселите небъдат премахнати). Заради това намаляването на размера на изображениятае по-безпроблемно от увеличаването му от гледна точка на появата навидими дефекти. Важно е, обаче да се има предвид, че излишно високатаразделителна способност води до нарастване на размера на файла.Изрязването на изходното изображение в размера, нужен за печат, щенаправи файла по-удобен за пренос и обработка.

Когато поставяте и променяте размера на изображения, вие променятеефективната разделителна способност. Тя се изчислява като отношение надействителната резолюция и увеличаването или намаляването, което еприложено в софтуерът за страниране. Действителната разделителнаспособност, разделена на намаляването е равна на ефективнатаразделителна способност. . Когато увеличавате или намалявате размера нададено изображение, вие съответно намалявате или увеличаватеефективната му разделителната способност. Тя определя качеството нададено изображение и към нея трябва да се прилагат изброените по-горекритерии.

Източник: dx.sheridan.com

Превод: Мартин Новев

Биографична информация