Технически правила за набор и страниране

2414
Технически правила за набор и  страниране
Spread the love

1.      НАБОРНАТЕКСТОВЕ

1.1  Общиправилаза набор

1.2   Правилаза пренасяне

1.3   Наборна заглавия и титулни елементи

1.4   Наборна усложнени и сложни видове текст

2.      НАБОРНАТАБЛИЦИ И ИЗВАДКИ

2.1  Особеностинанабора на таблици и извадки

2.2   Наборна заглавната част на таблици и извадки

2.3  Наборнастраничните части на таблици и извадки

2.4  Наборнаграфите на таблици и извадки

2.5  Наборнаполеви и разполовени таблици

3.      НАБОРНА ФОРМУЛИ

3.1  Особеностинанабора на формули

3.2   Наборна символи, цифри, знаци и съкращения

3.3  Наборнаиндекси и степенни показатели

3.4  Наборнаскоби и присъединени знаци

3.5  Наборнапренесени формули

3.6  Наборнахимически структурни формули

4.      СТРАНИРАНЕ

4.1  Особеностинастранирането

4.2  Странираненасложни издания

4.3  Страниранесилюстрации

4.4  Многоколонностраниране

 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИПРАВИЛА ЗА НАБОР И СТРАНИРАНЕ

 

           Наборът и странирането трябва да састрого съответни на оразмеряването на оригинала, макета на странирането(акотакъв е представен от издателството) и на указанията в издателскатаспецификация. Оригиналите трябва да отговарят точно на изискванията надействащия стандарт.

 

1.    Наборна текстове

1.1            Общиправила за набора

 

Оптималното разстояниемеждудумите трябва да е равно на ½ от кегела на шрифта, с който енабран текста.

           Допуска се при набор на голям формат(например с кегел 9 и по-голям на формат по-голям от 3 ½кв.) разстояниетомежду думите в издания на книги и списания да е в границите от¼ до ¾ откегела, а във вестници, информационни издания и издания на оперативнатаполиграфия– от ¼ до 1 ¼ от кегела.

           При набор на малък формат (напримерс кегел 9 и по-голям на формат по-малък от 3 ½ кв.)разстоянието между думите виздания на книги и списания се допуска в границите от ¼ до 1¼ от кегела, а въввестници, информационни издания и издания на оперативната полиграфия– от ¼ до1 ¾ от кегела.

           При набор с кегел по-голям от 12максималното разстояние между думите може да бъде увеличено с¼ кегел за всичкивидове издания.

           При флагов набор могат да сеизползват еднакви разстояния между думите. За да се осигури плътност нанаборате трябва да са минимум от 1/3 до ¼ кегел.

            В един ред разстоянията между думите да саеднакви. В ред, набран с шрифтове с различни кегели, ширината наразстояниетомежду думите в текста с по-малък кегел да е по-малко , отколкото втекста сголям кегел. В местата на стиковка между различни кегели разстояниетомеждудумите се определя по по-големия кегел. Разстоянията между думите всъседниредове не бива да се различават рязко. Това изискване на се отнася засписания,вестници, информационни издания и издания на оперативната полиграфия.

           В редовенезапълнени с текст, разстоянията между думите трябва да са равни илиблизки до½ кегел.

           В книжни издания не се допускасъвпадение на разстояния между думите по вертикалите или по диагоналитена трии повече съседни реда (“коридори”), ав списания, вестници, информационни издания и издания на оперативнатаполиграфия.- в четири реда.

           Отстъпите на абзаците в изданиятатрябва да са еднакви, независимо от кегела на отделни части от текста.Допустимите отклонения за текст с различни кегели са 1 пункт. Същотоважи и принабор с “обратни” отстъпи.

           Последният ред на абзац трябва да ене по-къс от 2 кегела.

           При набор с абзацни отстъпи,последният ред на абзаца трябва да е по-дълъг от отстъпа не по-малко от1,5пъти и да е по-къс с 1 ½  кегела от пъленред или да бъде пълен.

           При набор без абзацни отстъпипоследният ред на абзаца трябва да е не по-къс от 2 кегела.

 

1.2            Правилаза пренасяне.

 

Принабор трябва да се спазват всички граматичниправила за пренасяне. Не се допускат неблагозвучни пренасяния ипренасяния,изкривяващи смисъла.

Не седопуска пренасянена съкращения, набрани с главни букви или с цифри, например БЗНС,ФА1200 и др.п.

Числав книжни издания исписания не се разделят с пренасяне. Във вестници, информационнииздания ииздания на оперативната полиграфия се допуска разделяне на числа съсзнаци,например 1998-1999 г.

Не серазделят спренасяне съкратени изрази от типа на т.н., т.е. и др.

Не серазделят спренасяне инициали или фамилия от инициал. Допуска се пренасяне нафамилията.

Не серазделят спренасяне съкращения от собствени имена, например доц. Иванов. Въввестници,информационни издания и издания на оперативната полиграфия това седопуска.

Не седопуска разместванена два реда на числа и техните наименования (250 кг), на знаците заномер ипараграф и числата след тях ( № 25 ) и на номера на заглавия и текстаслед тях( 7. Набор на … ).

Вкнижни издания не сеоставят в края на реда предлози и съюзи, с които започват изречения, асъщо иеднобуквени съюзи и предлози в средата на изречения. Във вестници,информационни издания и издания на оперативната полиграфия се допускатеднобуквенипредлози в края на реда и съюзи в средата на изречения, а също итрибуквени предлози,с които започват изречения.

Принабор на книжнииздания на голям формат се допускат не повече от 4 последователнипренасяния, авъв вестници, информационни издания и издания на оперативната полиграфия – не повече от 7.

Принабор на книжнииздания на малък формат (до 3 ½ кв.) се допускат не повечеот 5 пореднипренасяния, а във вестници, информационни издания и издания наоперативнатаполиграфия  – не повече от 8.

 

Набор на знаци и цифри

Препинателнизнаци, катоточка, запетая, многоточие и т.н., не се отделят от предшестващата гидума.Многоточие в началото на изречение не се отделя от думата след него.

Дефис(късо тире) не сеотделя от предшестващата или от следващата дума. Изключение прави самонабор наразреден текст, при който дефисът също както и буквите се отделя наразстояниетоза разреждане.

Тире вначалото на отстъпна абзац се отделя от следващия текст с ½ кегел. Във всичкиостанали случаи тосе отделя с 2 пункта.

Кавичкии скоби не сеотделят от заградения с тях текст. Препинателните знаци също никога несеотделят от кавички и скоби. Кавичките са със същото начертание, като назаградения с тях текст. Скобите са с начертание като на основния текст.Скобивътре в отделен текст са с начертание като на отделения текст.

Знацитеза текстове подчерта (цифри, звездички) в основния текст се отделят от думата с 2пункта. Втекста под черта те се подравняват и се отделят от началото му с½ кегел.

Знацитеза номер (№)и параграф (§)се употребяват само отнасящите се към тях числа, от които се отделят с½кегел. Сдвоени знаци не се отделят. Ако знакът се отнася за няколкочисла, тесе разделят с ½ кегели, а ако са разделени със запетаи, оттях се разделят с 3пункта. В списания, вестници, информационни издания и издания наоперативнатаполиграфия за всички изброени случаи се допуска разделяне с разстояниекакто междудумите.

Знацитеза процент (%) ипромил (‰) се използват само с отнасящите се за тях числа,от които не се отделят.

Знацитеза градус (°), минута (‘),секунда („)и терца („‘)не се отделят от числатапред тях, а от следващите числа се отделят с 2 пункта, например 2°15′ 13″. Ако след тях има и съкратено означение заскалата, то се отделя с 2 пункта, например 21° С, но ако нямацифри, такова разделяне не сеправи (°С).

Многозначничисла,набрани с арабски цифри се разделят на класи (тройки) с разстояния от 2пункта(2 345 674). Четиризначни числа, десетични дроби и номера на стандартине серазделят на класи (0,01599, БДС 23568-81).

Числасе отделят отнаименованията си с ½ кегел (2500 т).

Числас окончания заредни числителни имена се набират с дефис без разделяне, например 2-ри,3-ти,5-ти. Прости дроби не се отделят от целите числа. Числа с букви возначениятаси, както арабски така и римски, не се разделят (3а, IVб),а също и числа и букви, разделени с точки (4.1.1.а).

Не серазделят основниматематически знаци, поставени пред числа (+5°).

 

Набор на отделни елементи

Всичкивидове съкращенияна думи, в това число и на метрични мерки и на технически величини, сенабиратсъс същия шрифт, както и текста, а в отделени части от текст– с шрифта наотделения текст.

Математическитесъкращения се набират с прав светъл латински шрифт (sin, cos, tg), аозначенията на химически елементи – с правсветъл латински шрифт с главни букви.

Съкращениятасе отделятот отнасящите се за тях числа с ½ кегел. Също така серазделят и инициали отфамилии.В списания, вестници, информационни издания и издания наоперативнатаполиграфия се допуска разделяне с разстоянието между думите.

Всъставни съкращения,като и т.н., между отделните им части трябва да има разстояние½ кегел, а приналичие на точка – 3 пункта. В списания, вестници,информационни издания ииздания на оперативната полиграфия във всички случаи се допускаразделяне сразстоянието между думите.

Всъкращения от началнитеи крайните части на дума (ф-ла, л-ра) знакът дефис не се отделя отбуквите.

Индексии показатели несе отделят един от друг и от елементите на набора (Нinline_440_chrome://editor/content/images/tag-comment.gifinline_567_chrome://editor/content/images/tag-comment.gifinline_685_file:///C:%5CDOCUME%7E1%5CPlamen%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtml1%5C01%5Cclip_image002.gifinline_896_chrome://editor/content/images/tag-comment.gifinline_252_chrome://editor/content/images/tag-comment.gifО,minline_892_chrome://editor/content/images/tag-comment.gifinline_747_chrome://editor/content/images/tag-comment.gifinline_216_file:///C:%5CDOCUME%7E1%5CPlamen%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtml1%5C01%5Cclip_image004.gifinline_577_chrome://editor/content/images/tag-comment.gifinline_981_chrome://editor/content/images/tag-comment.gif).

Принабор на номерираниредове (с цифри или букви), те трябва да бъдат изравнени по вертикалапо разрядна числата, точки, скоби и др.п., както и текста в отделните подточки.

Въввсяка подточкавторият и следващите редове трябва да бъдат набрани от края или наразстояние,гарантиращо подравняването на текстовите редове по вертикала.

Приразделяне на главнибукви разстоянията между думите трябва да се увеличат с 2 пункта. Засписания,вестници, информационни издания и издания на оперативната полиграфиятоваизискване може да не се спази.

Приотделяне на текст скурсивни, получерни или удебелени (bold) букви, те трябва да сшрифт със същата гарнитура и кегел, както основния текст.Препинателните знацислед отделената част от текста се набират с основния шрифт.

Приотделяния на текст сподчертаване дължината на линията трябва да е точно колкото отделениятекст,като се изключи разстоянието, отделящо основния текст от отделения.

Приотделяне чрезразреждане разстоянията между буквите и между думите трябва да бъдатувеличениравномерно. При набор на шрифтове с кегел до 7 разделителноторазстояние можеда е 1 пункт, а при шрифтове с кегел 8 и повече – 2 пункта.

 

1.3   Набор на заглавия и титулни елементи

 

Гарнитуратаи кегелът нашрифта на заглавия, а също и разположението им, трябва да съответстватнаоразмеряването в оригинала или макета. Заглавия от два и повече редатрябва дабъдат разделени в редовете по смисъл. При това не се допуска пренасянена думии оставяне на предлози, съюзи и наречия в края на реда.

Принабор на заглавия отняколко реда разстоянието между думите трябва да бъде ½кегел. Ако се използватшироки шрифтове или главни букви, това разстояние трябва да се увеличис 2пункта. Ако редовете от заглавие са по-малки от формата на набора с 1– 2 кегела,те трябва да се коригират до пълния формат чрез управление наразстояниятамежду думите.

Разстояниетомеждуредовете на заглавия, набрани с главни букви, трябва да се увеличи с 2пункта.

Взаглавия, набрани сглавни букви с кегел 16 и по-голям, трябва да се изравни визуалновъзникващатанеравномерност в разстоянията между буквите, като се добавят тънкишпации междубуквите с прави греди, като НН, ПГ, ШР и др.

Заглавиязаедно с подбрантекст, трябва да се набират като обикновени отделяния. В тях еразрешенопренасянето на думи.Заглавия, набрани в подбор, завършващ с точка сеотделят оттекста с един кегел, а ако няма точка – с разстоянието междудумите.

Приврязване на заглавиев текста (така наречената “вратичка”) форматът наврязаните части във цялотоиздание трябва да бъде еднакъв, например ¼ от формата нареда от набора. В тозислучай се разрешава пренасяне на заглавието на 1 – 2 редаслед предишния иликвидация на отстъпите за абзац в редове с изтегляне .

Поредниятномер на всичкивидове заглавия, набрани на един ред заедно с текста, трябва да бъдеотделен с½ кегел, независимо дали след номера има точка.

В краяна заглавия,набрани на отделни редове, не се поставя точка.

Акопри разделяне натекста в качеството на заглавие се използват три звездички, то тетрябва дабъдат разделени с ½ кегел и освен това една (***)или две (***)звездички трябва да са на горния ред.

Акоинициал (голяманачална буква), наборен или рисуван се разполага по-високо от текста,то тойтрябва да лежи на основната линия на първия ред. Ако инициалът севрязва втекста, то той трябва да е подравнен по горната хоризонтална линия напървияред. Текстът на първия ред се набира плътно до инициала, а останалитередове сеотделят на разстояние ½ кегела.

 

1.4   Наборна усложнени и сложни видове текст

 

Принабор настихотворения първите редове на всички строфи по правило се набират безабзацниотстъпи.

Разстояниятамежду думитев стихотворения трябва да са равни или близки до ½ кегел.Допуска се те дабъдат изменени при отстраняване на “коридори” илипри поместване на редовете взададен формат.

Встихотворения, набранисъс степенчато изтегляне на редовете, първите редове на всички групитрябва даса подравнени по една вертикала, а останалите да се изравнят повертикалата, накоято завършва текстът от предходния ред в групата. При малки форматиседопуска припокриване на редовете от вътрешната група на едно и същоразстояние(кегел, цицеро) за цялото стихотворение.

Встихотворения не трябвада има пренасяния. При необходимост се пренасят цели думи. В края нареда не сеоставят предлози и съюзи. Пренесени думи трябва да се подравняват вдесния крайна формата по една вертикална ос. В особени случаи се допуска пренасяневдесния край на част от предишния или на следващия ред, с разделяне напренесенатачаст от текста в реда на не по-малко от кегел и отделяне на пренесениятекст сквадратна скоба, отдалечена на 2 пункта.

Акопри набор надраматични произведения имената на действащите лица са в отделниредове, торепликите започват без отстъп за абзац.

Встихотворни драматичнипроизведения редовете, отнасящи се за различни реплики, се набират пометода настепенчатото изтегляне.

Принабор на текст начужд език с превод под редовете, то преводът се набира с шрифт снамален кегели се центрира точно спрямо преведената група думи.

Принабор на речници,специалните речникови знаци, отделящи основата от изменяемата част (|,||,¦,/),не се отделят от околните букви. Останалитеречникови знаци се отделят с разстоянието между думите.

Транскрипциитесе заграждатв квадратни скоби като обикновени думи. Изразите в скоби се отделят отпредишната дума на един кегел, а от следващите елементи на разстояниетомеждудумите, ако не се използва знакът тире.

Принабор на речници намалък формат (до 3 ½  кв.) се допускаувеличаване на разстоянието между думите на един кегел, увеличаванеброя напренасянията в съседни редове и разделяне на отделни думи (беззаглавни) стънки шпации до 1 пункт.

Принабор набиблиографски текстове трябва да се спазят всички правила за набор сизтегляния, съкращения и с чуждестранни шрифтове. Ако библиографскитеописанияса номерирани, трябва да се спази и правилото за набор на номерираниредове.

Формулитев текстовиредове от набора трябва да са отделени от текста на не по-малко от½ кегел и нане повече от кегел. Формули, следващи една след друга в реда, серазделят седин кегел.

Акоекспликациите(обясненията на символите) към формулите трябва да бъдат набрани вподбор, тообясненията на различните символи се разделят с ½ кегел. Акоекспликациитетрябва да бъдат набрани в отделни редове за всеки символ, то тиретата,отделящисимвола от обяснението му, трябва да са подравнени по една вертикала.

Наборътна заглавия исъдържания трябва точно да съответства на оригинала, размерите наеднотипнитеизтегляния трябва да са еднакви, числата в номерациите на глави ипараграфи даса подравнени по разреди и по номерата на страниците. Между номерата наглави ипараграфи и началото на текста се оставя разстояние ½ кегел.

 

 

2.    Наборна таблици и извадки

 

2.1            Особеностина набора на таблици и извадки

 

Еднаквитепо характер таблици и извадки в цялото издание трябва да бъдатнабрани еднообразно по отношение използването на шрифтове и линии,размерите наравнонаситените заглавия и графи, разбивката между редовете, размеритенаотстъпите за абзаци,  изтеглянията инаборното оформяне на заглавните части в съответствие с издателскатаспецификацияи оразмеряването на оригинала.

Таблицитесе набират с шрифтове с кегел 8, извадките без заглавия – сшрифтове със същия кегел като текста, а извадките със заглавия– с шрифтове снамален спрямо този на текста кегел.

 

2.2            Наборна заглавни части на таблици и извадки

 

Редоветена заглавните графи се набират хоризонтално, центрирани спрямосредата на графите и отделени от рамките с 2 пункта. В извадкитезаглавиятасъщо се центрират с разстояние между съседните заглавия не по-малко откегел.

Заглавияна таблични графи, набрани с хоризонтални редове, се центрират пооста на графата. Допуска се разстояние от горната рамка с 2 пунктапо-голямо оттова до долната.

Втаблици на книги и списания редовете на заглавия не трябва да иматразбивка. В таблици на бланки с празни графи е възможно разбиване нашпоноветедо кегела на шрифта. В извадки заглавията на колонките трябва да сацентриранипо централната ос на колонката. Най-голямото заглавие трябва да е наразстояниеот данните в колонката от 2 до 4 пункта.

Аков таблица ширината на заглавната графа е по-голяма от височината,допуска се вертикално разположение на редовете на заглавието. В тозислучайеднотипните заглавия трябва са разположени вертикално, с изключение назаглавието в страничната графа и в графа“Забележка”. Всички редове в заглавия,разположени вертикално, се разделят от долната рамка с разстояние½ кегел, апоследният ред се набира като завършващ.

Вертикалнизаглавия на графи от таблици трябва да са на разстояние непо-малко от 2 пункта от горната рамка и да са центрирани спрямостраничнитерамки също на не по-малко от 2 пункта.

Взаглавни графи на таблици и на колонки от извадки не се допускапренасянена думи.

Надзаглавнатачаст от таблица или извадка, наречена “шапка”, сенабира по правилата за набор на рубрика. Когато взаглавието номерационното  (Таблица 00) итематичното наименование на таблицата са на различни редове, между тяхне сеоставя разстояние. Ако са на един ред, то след номера обикновено следваточка исе оставя разстояние ½ кегел.

Надзаглавнатачаст от таблица или извадка трябва да е на разстояние 2 – 6пункта от горната линия на рамката, заграждаща цялата таблица. Визвадкитенадзаглавната част трябва да е на 2 – 4 пункта наднай-високото заглавие.

 

2.3            Наборна страничните части на таблици и извадки.

 

Воткрити таблици и извадки страничната част се набира от левия край наформата, а в закрити таблици – на разстояние ½кегел от лявата вертикална линияна рамката, обхващаща цялата таблица. Ако страничната част от таблицатасъдържасамо цифрови данни или имена на марки машини, то те трябва да сацентрираниспрямо вертикалната й ос.

Елементина страничната част от два и повече реда се набират или с отстъпза абзац и набор на следващите редове по пълния формат на страничнатачаст, илибез отстъп за абзац, на разстояние ½ кегел от вертикалнаталиния на графата(ако има такава) и с набор на следващите редове с вмъкване. Размерът наотстъпаза абзац и на вмъкването е един кегел.

Всичкиредове от страничната част, освен крайните, трябва да завършват наедна вертикала:

–          втаблиците –на разстояние ½ кегел от дясната вертикална линия;

–          визвадкитесъс заглавия – на разстояние ½ кегел от левия крайна заглавието на първата колонка;

–          визвадки беззаглавия – на 1 – 3 кегела от левия край на първатаколонка.

Акоелементите на страничната част завършват с многоточия, то последнитеточки от тях трябва да са на една вертикала с края на пълните редове отстраничната част.

Всложни странични части с различни вмъквания отделните отстъпи не трябвада се различават с повече от един кегел.

Акоелементите на страничната част са номерирани, разредите в номерататрябва да са подравнени с началото на текста на всички елементи. Зацелтаабзацният отстъп на малките числа се увеличава, а между точката следномера итекста се оставя разстояние ½ кегел.

 

2.4            Наборна графите на таблици и извадки

 

Цифровитеданни в колонките на таблици и извадки се изравняват по разреди,а при смесени числа – по запетаята. Това е особено важно, аков таблицата илиизвадката има ред за сумиране. Разстоянията от страничните линии награфа оттаблица да са най-малко 2 пункта, а разстоянието между съседни колонкивизвадка – един кегел.

Причисла, които силно се различават и особено ако са разнородни посъдържание, те се центрират в колонката. Числа с наименования (30 mm)се центрират спрямо колонката заедно с наименованията им.

Акотаблица (извадка), съдържаща например четиризначни числа, се среща дорисамо едно петзначно или по-голямо число, то всички числа в нея серазбиват накласи с разстояние между тях 2 пункта.

Наборътна цифровите графи в една таблица или в една колонка от извадкатрябва да е еднообразен относно центрирането на данните. Текстовитеданни вколонките трябва да бъдат набрани така, че разстоянията между пълнитередове ивертикалните линии на графите от таблицата да е най-малко 2 пункта, аразстоянието между колонките от извадката да е най-малко кегел.

Редовететекст в колонките се центрират така:

а)в “червена колонка” – пълноформатнитередове без отстъпи се центрират поформата на колонката, а крайния ред (ако не е пълен) – поцентралната ос наколонката;

б)първите редове на абзаци – заедно с абзацния отстъп, аследващите редове– по формата на колонката;

в)първите редове от абзаци – по формата на колонката, аследващите – свмъкване.

Препоръчвасе един кегел за абзацен отстъп или за вмъкване.

Начинътна центриране на текста в колонките трябва да е еднакъв за цялотоиздание.

Приповторение на еднакви думи в съседни текстови редове от колонка,повтарящите се думи могат да бъдат заменени с кавички, разположени всредата назаменената дума. Ако се повтарят текстови елементи, заемащи повече отедин ред,то при първото повторение се набира думата “Също”,а при следващите – кавички.При преминаване на таблицата на друго поле, в първите редове текстовиятелементсе повтаря напълно.

Знацитетире и многоточие, използвани в колонките вместо липсващи величини,винаги се центрират по формата на колонките.

Прицифрови таблици и извадки числата в колонките се разполагат точно срещупоследния ред от съответния елемент на страничната част. По същия начинсеразполагат и данните в колонките на смесени таблици и извадки с краткитекстовев отделни колонки. Страничните части на такива таблици обикновено сеоформят смноготочия.

Втекстови и смесени таблици и извадки с многоредови текстови,текстоветеицифрите елементи в колонките се подравняват по най-горният ред насъответнияелемент от страничната част, който се оформя без многоточие.

Втаблици, при които данните са разделени с хоризонтални линии,текстоветеи числата се отдалечават от линиите еднакво отгоре и отдолу. Допуска сеотгореразстоянието да бъде увеличено с 2 пункта. В такива таблици многоточияне сеизползват.

Текстоветеи числата в колонките и в страничната част трябва да са наразстояние от подзаглавната линия и от долната линия на рамката вграниците накегела. Ако долната линия на рамката липсва, то вертикалните линиитрябва даслизат под най-долния ред на разстояние един кегел.

Аков оригинала е предвидена разбивка на данните на групи по вертикалата,то всички разстояния между разбивките трябва да са еднакви и да са вграницитеот 2 пункта до един кегел.

Редоветеза сумиране в таблици и извадки трябва да са на разстояние 12пункта под линията за сумиране. Разстоянието между линията за сумиранеиданните трябва да е ½ кегел за извадки и един кегел затаблици.

Аконяколко съседни графи имат общ текстов или цифров материал“прерязващ”вертикалните линии, то в местата на “прерязването”те се прекъсват наразстояние кегел от прореза, а текста на прореза се центрира по общияформат напрорязаните графи или колонки от извадка.

Затекстови прорези през всички графи, имащи значение на вътрешнизаглавия,вертикалните линии се прекъсват на разстояние, кратно на кегела нашрифта  на таблицата, а текстът на прореза серазполага на разстояние по-голямо от горе с 2 – 4 пунктаотколкото отдолу.

Втаблици на книги и списания формули се центрират или по центъра награфата или по левия й край, с отстъп от вертикалната линия½ кегел. В тозислучай останалите елементи се подравняват по средната линия наформулата. Отхоризонталните линии формулите трябва да са на разстояние най-малко½ кегел.

Фигурнитескоби в таблици и извадки трябва да обхващат напълно всичкиредове, за които се отнасят. Острите фигурни скоби се разполагат всредата накегела на реда, за който се отнасят. В таблици фигурна скоба сеизползва вграфа с по-малък брой редове, а в извадка – на разстояние 2– 4 пункта отколонката с най-голям брой редове. Таблиците в книги и списания винагитрябвада имат ограждаща ги рамка, всички вертикални линии в заглавието,подзаглавналиния, линия на номериращия ред (ако има такъв), линия, отделящастраничнатачаст от графите, както и хоризонтални линии на графите. Таблиците набланкицели са всички вертикални линии и хоризонталните линии на графите.Просветите вместата на съединяване на линии и в ъглите не трябва да са по-големи от0,5 пункта.

 

2.5   Набор на полеви и разполовенитаблици

 

Общатависочина на полева (заемаща цялото текстово поле настраницата) таблица, включително и надзаглавните редове, трябва да еравна нависочината на текстовото поле на изданието. Допуска се отклонение до 1пункт.

Втаблици с продължения,в това число и в многополеви таблици, надзаглавните редове не бива дасеповтарят. Вместо тях се набира текстът “Продължение натаблица 00”. Заглавнатачаст, обаче се повтаря във всички случаи, дори и при наличие наномериращ ред.

Принабор на всичкивидове разполовени (заемащитекстовите полета на две съседни разтворени страници) таблици линиитетрябва данавлизат в полето на гърба на книгата на разстояние 12 пункта. Съссъщия размерсе увеличава и форматът на всяка половинка от таблицата. В надлъжнитеразполовени таблици се удължават рамковите линии, подзаглавната линия,линиятана номериращия ред и всички хоризонтални линии на графите. В напречнитеразполовени таблици се удължават всички вертикални линии.

Акоразполовена таблица еразделена по линия, разделяща графите вертикално или хоризонтално, тотя сеповтаря и на двете страници.

Надзаглавнитередове внадлъжна разполовена таблица се центрират по прието за цялото изданиеоформление спрямо общия разгънат формат на текстовите полета на дветестраници.Предпочита се заглавието да се разделя в места между думи, а когато серазделяв средата на дума, не се поставя знак за пренасяне.

Приналичие на текстовипрорези в напречни разделени таблици и в таблици с продължения ежелателноновото текстово поле да започва с текста на прореза. Не се допуска дасе оставятекст от прорез в края на полето. Под такъв текст трябва да иманай-малко триреда от таблицата.

Принабор на таблици отбланки височината на празните графи да са 16 или 24 пункта. Припресмятане наформата на отделните графи да се отчита бъдещото запълване на празнитеграфи,като се има предвид, че една машинописна или ръкописна буква заемаоколо 6пункта.

Акотаблицата не сепобира по височина в зададения формат, допуска се тя да бъде набрана спродължения, като графите от продължението трябва да заемат височинанай=малко1 кв. В списания, вестници, информационни издания и издания наоперативнатаполиграфия се допуска снижаване кегела на набора за отделни таблици.

 

3.    Наборна формули

 

3.1   Особености на набора на формули

 

Вцялото издание наборътна математически и химически формули трябва да бъде еднообразен поотношение нашрифтове, знаци, начин на позициониране на формулите набрани на отделниредове,използване на индекси, линии и долепени знаци, в съответствие соразмеряванетона оригинала и указанията в издателската спецификация.

Едноредниматематически ихимически формули се набират с шрифт с една и съща гарнитура и кегелкато наосновния текст, за който се отнасят. Кегелът на шрифта на многоредовичасти наматеметически формули трябва да бъде снижен с 2 пункта спрямо кегела наосновния шрифт.

Допускасе набор наформули с шрифт с друга гарнитура. В списания, вестници, информационниизданияи издания на оперативната полиграфия се допуска набор на многоредовиформулибез снижаване на кегела в многоредовата им част.

Средатана всички цифри изнаци от основния ред (без отчитане на индекси, свръзки и долепенизнаци) наедноредови формули трябва да е на една хоризонтала със средната линиянаформулата. В двуредовите и многоредовите части на формули основнитеделителнилинии се разполагат точно на средната линия на формулата. Във формулибез явноизразена средна линия, за такава се приема хоризонталната линия,преминаващапрез средата на формулата.

Вмногоредови формули съссвръзки (двойни и сложни индекси, елементи разположени над реда и др.)строгоследва да се спазва средната линия на формулата и средните линии начислителитеи знаменателите във всички редове на формулата.

Групиот еднотипниформули, а също и формули, обединени с фигурна скоба, трябва да бъдатподравнени вертикално по основния знак на математическото отношение(обикновенознака за равенство).

Фигурнитескоби заобединяване трябва да обхващат напълно всички формули, влизащи вгрупата, катоострият им връх  сочи от формулитенастрани. Фигурната скоба да е на ½ кегел от най-дългатаформула в групата.Между формулите се оставят шпонове от 4 пункта.

 

3.2   Набор на символи, цифри, знаци и съкращения

 

Математическитесимволисе набират със светъл курсив, гръцки и готически светли прави букви,физическите и химическите символи (Re, Si) –със светли прави, математическите съкращения (sin, lim) – съссветли прави, съкратени означения нафизически величини и единици за измерване (kg, kA, W/m) – съссветли прави безточки.Числа и дроби във формули винаги се набират с прави шрифтове.

Символи,неразделниматематически знаци и отнасящи се към тях числа (коефициенти) не серазделят.

Многозначничисла въвформули, които не са коефициенти на символи, се разделят на класи с 2пункта.

 

Впрости дроби, набрани снаклонена черта (цели или съставни), числата не се отделят от нея. Вдроби,набрани с хоризонтална дробна черта, числата се отделят от нея с 2пункта.

Математическизнаци за действия(+, -, ´ и др.) и засъотношения (=, >, » и др.), се отделят от съседнитесимволи или числа с 2 пункта, освен в случаите,когато такива знаци означават положителни или отрицателни стойности,степен наувеличение и др. За да се събере формула в зададен формат без пренасяне, се допуска равномерно сгъстяване наразстоянията между математическите знаци.

Математическисъкращения (2 sin a, tg a) се отделят с 2пункта отсъседните им елементи на формулата. Ако те имат степенен показател(2 sin2a), отделянето се пренася след показателя.

Символиза функции (f, j), нараствания (D, g) и диференциали (a, D), не сеотделят отследващите ги означения или аргументи, в това число и от заградени вскоби.Общи означения от типа f(x) j(y) или 2dxdy, се отделят отдругите елементи на формулата с 2пункта.

 Съкратенитеозначения на физически величини иизмерителните единици, се разделят с 3 пункта от символите и цифрите,за коитосе отнасят. В списания, вестници, информационни издания и издания наоперативната полиграфия, се допуска разделяне с разстоянието междудумите.

Знацитеза градуси,минути, секунди, а също и за заряди в химически набор (++,–), не сеотделят от символитеи цифрите пред тях, а от тези след тях, се разделят с 2 пункта. Знацитезазаряд не се отделят един от друг.

Препинателнитезнаци,завършващи формула, трябва да са точно в основния ред. Ако формулатазавършва  с едноредов елемент, то знакътне се отделя. Ако формулата завършва с елемент с хоризонтална делителналиния,то знакът се отделя с 2 пункта.

Запетаивътре въвформула, например f(x, y, z, t), не сеотделят от предходния елемент, а отследващия елемент се отделят с 3 пункта. В химически формулипрепинателнитезнаци не се отделят от предходните елементи, а от следващите се отделятс ½кегел.

Удивителната,като знакза факториел, не се отделя от предходния елемент, а от следващия сеотделя с 2пункта.

Занабор на символи съсзнаци над и под тях (inline_700_chrome://editor/content/images/tag-comment.gifinline_722_chrome://editor/content/images/tag-comment.gifinline_119_file:///C:%5CDOCUME%7E1%5CPlamen%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtml1%5C01%5Cclip_image006.gifinline_713_chrome://editor/content/images/tag-comment.gifinline_164_chrome://editor/content/images/tag-comment.gif),елементите надреда се центрират точно в средата на ширината на знака, без да сеотчитатприлежащите му индекси.

Елементитенад реда(линийки, стрелки, тилди и др.), отнасящи се за няколко съседни знака,които неса разделени с математически знаци, трябва да са цели.

Допълнителнитехоризонтални линии във формулите трябва да са тънки и цели. Дробнаталиниятрябва да е равна на по-дългата част от числителя или знаменателя надробта илида е по-дълга от нея с 2 пункта. Най-късата дробна линия е с дължинаединкегел.

Числителяти знаменателятсе центрират по средата на дробната линия.

Когатоелементи отчислителя или знаменателя се допират плътно до дробната линия (напримерстепенни показатели в знаменателя), те се отделят от нея с 2 пункта,като сепремества средната линия на съответните части в цялата формула.

Вмногоредови формулиосновните дробни линии, разположени по средната линия на формулата,трябва даса най-малко с 4 цицеро по-дълги от дробните линии в числителя изнаменателя.

Вертикалнителинии заозначаване на абсолютни стойности трябва да имат височина, равна наобщия кегелна израза и да са на 2 пункта разстояние от съседните елементи. Насъщоторазстояние трябва да са и вертикалните линии за означаване наинтегрални разлики,  а височината им да е равна на кегела назнаказа интеграл, използван със съответната линия.

Вертикалнитетънки идвойните линии в определителите и в матриците трябва да са точно равниповисочина определителя или матрицата и да са на разстояние 2 пункта оттехнитеелементи.

Определителитетрябва даса с възможно най-близката до квадрат форма. Обикновено разстояниетомеждуколонките им е ½ кегел, а между редовете им – 4пункта. Различните по дължинаелементи на една колонка се центрират спрямо средата на формата й.

Многоточиятав редове отформули, означаващи пропускане на аналогични елементи, трябва да сенабират стри точки, разделени с 3 пункта. Ако многоточията са разположени междуматематически знаци, то повтарящите се до и след тях знаци да са наразстояние½ кегел. Ако многоточията са между запетаи, след първатазапетаята трябва даима разстояние 3 пункта, след точките не се оставя разстояние, а следвторатазапетая също да има 3 пункта.

Редовеот многоточиямежду формули, означаващи пропускане на аналогични формули, се набиратс точкина разстояние един кегел между тях. Разстоянието на точките отформулите имежду редовете от точки трябва да е 4 пункта.

Названияна химическисъединения с буквени или цифрови представки (1-метил, 6-тринитробензол)сенабират без разстояния между тях и знака дефис. Ако в представката иманяколкоцифри, разделени със запетаи, те не се разделят (2,4,6-етилфосфат).

Номерна формула сенабира точно по средната й линия, а при формули, обединени с фигурнаскоба –срещу острието на скобата. Обикновено номерът се разполага в десниякрай наобщия формат, за сметка на дясното разстояние до формулата. В съставниномера (IVa, V1.5a) разстояния междуцифри, букви и точки не се оставят.

 

3.3   Набор на индекси и степенни показатели

 

Индексии степеннипоказатели трябва да са забележимо по-малки от символите и числата въвформулата. В общия случай окото на степенния показател трябва да бъдедва пътипо-малко от окото на символа, за който се отнася, но без да се нарушаваудобноторазчитане на формулата.

Небива да се смесват ведна формула индекси и показатели от един и същ порядък, набрани съсспециалнизнаци и с шрифт с кегел 8.

Индекситеи показателитеда са плътно до символа, а двойните индекси (Ainline_385_chrome://editor/content/images/tag-comment.gifinline_480_chrome://editor/content/images/tag-comment.gif)да са един над друг и да излизат равномерно над ипод символа.

Принабор на двойнииндекси със специални знаци се допуска разместване на показателя слединдекса (аinline_880_chrome://editor/content/images/tag-comment.gifinline_872_chrome://editor/content/images/tag-comment.gif)само в случаите, когато и индексът и показателятсе състоят само от една буква или цифра.

Индексии показатели отвтори ред трябва да бъдат разположени в съответствие с горните правила,катоиндексът от първи ред се счита за основен, а към него се отнасяиндексът отвтори порядък.

 

3.4   Набор на скоби и наприсъединени знаци

 

Кръгли,квадратни,фигурни, ъглови и други скоби се набират със светло начертание.

Кегелътна скобите трябвада бъде равен по височина на най-голямата част от затворения в скобитеизраз.Във формули с едно-, дву- и многоредови елементи се използват скоби сразличникегели, но кегелът на първата и последната скоби трябва да бъде еднакъв.

Скобитене се отделят отзаградените в тях елементи, а от съседни елементи се отделят с 2пункта. Акослед скоба следва индекс (показател), той се набира плътно до скобата,аразстояние се оставя след индекса.

Акооткриващи илизакриващи скоби от еднакъв или от различен вид, с еднакъв или сразличен кегел,следват една след друга, между тях не се оставя разстояние, а следзакриващаскоба се оставят 2 пункта до следваща откриваща скоба.

Знакътза радикал (inline_398_chrome://editor/content/images/tag-comment.gifinline_650_chrome://editor/content/images/tag-comment.gifinline_697_file:///C:%5CDOCUME%7E1%5CPlamen%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtml1%5C01%5Cclip_image008.gifinline_703_chrome://editor/content/images/tag-comment.gifinline_547_chrome://editor/content/images/tag-comment.gif),ако е набран слинийка над подкоренния израз, трябва да е с 2 пункта по-голям повисочина отнай-високата част от израза. Допуска се използване на знаци за радикалпо-високи с 4 пункта и спускащи се на 2 пункта под реда. Кегелът назнак зарадикал без линийка трябва да е равен по височина на най-високата частот подкореннияизраз. В една формула могат да се използват знаци с различни кегели.

Линийкатана знак зарадикал е тънка 2 пункта, с дължина равна на ширината на подкореннияизраз илипо-дълга от нея с 2 пункта. Тя трябва точно, без просвет да прилепвакъмхоризонталната греда на знака за радикал.

Акопод знак за радикал слинийка има дробен израз, дробната черта, разположена в средната линиянаформулата, трябва да е равна по дължина на линийката на корена.Останалитедробни черти и линийки на знаци за радикали в подкоренния израз трябвада санай-малко с 2 пункта по-къси.

Вподкоренен израз дознак за радикал без линийка, обикновено затворен в кръгли скоби,кегелът наскобите трябва да е равен на кегела на знака за радикал.

Знакза радикал не сеотделя от подкоренния израз, а от съседни елементи на формулата знакът,заеднос подкоренния израз, се отделя с 2 пункта от двете страни

Степененпоказател назнак за радикал се набира с кегел 4 или 6 и се разполага точно всредата надвертикалната греда на знака, без разстояние до него.

Знациза интегриране,сумиране, произведение, тензорно произведение, обединение на множестваи др.п.,се набират с прав шрифт с повишен кегел.

Ведноредови формулизнаците за интегриране трябва да са с 6 пункта по-голям кегел, аостаналитезнаци да са с 4 пункта по-голям кегел от този на основния ред.

Средатана кегела наприсъединени знаци (например острието на скоба, точка на пресичане взнак засумиране и др.) трябва винаги да се разполага точно на средната линиянаформулата.

Знациза интеграл,следващи един след друг, не се разделят.

Присъединенизнаци сеотделят с 2 пункта от двете страни от съседните им елементи. Аковключваниятакъм присъединителните знаци (граници на интегриране,сумиране и др.) сас многопо-голяма ширина от знака, допуска се разстоянията от двете страни назнака дасе увеличават равномерно до 12 пункта. Включванията към присъединителнизнаци,а също и включването отдолу към означението lim,се набират с кегел 4 на шрифта (допускат се и кегел 5 и 6), безразстояние отзнака, центрирани спрямо средата на ширината на знака.

Аковключванията към знакза интеграл, означаващи граници на интегрирането, са оформени за наборот дяснона знака, то те трябва да са в рамките на кегела на знака и да не саотделениот него. Вляво от знака за интеграл се оставят 2 пункта, аподинтегралниятизраз се отделя с 2 пункта от най-широкото включване.

 

3.5   Набор и пренасяне на формули

 

Местатана пренасяне наформули, които не се събират в зададения формат на набора, трябва дабъдатуказани в оригинала. Ако това не е направено, допуска се равномернонамаляванена разстоянията, а понякога и на кегела на цялата формула.

Пренасяниясе правят вместата: първо на знаци за съотношения (=, >, »и др.), второ на знаци засъбиране и изваждане (+, -, ±) и накрая назнак за умножение, който в този цлучай винаги е наклоненкръст (´).

Забраненое пренасянето на нов ред само на резултатаот формула. Не се допуска разделяне на символи и отнасящите се към тяхиндекси,показатели и коефициенти, на математически съкращения и отнасящите секъм тяхсимволи, изрази към присъединителни знаци (подкоренни, подинтегрални,под знакасигма и др.), а така също изрази в скоби и дроби с хоризонтална черта.

Отделнитечасти напренесени формули се центрират в съответствие с приетата в изданиетосистема.Ако всички формули са центрирани по центъра на формата, всички части напренесената формула трябва да се центрират в червения ред (краснаястрока). Ако формулите са с отстъп отляво, топренесената й част се набира със същия отстъп отдясно

Формулис голям бройпренасяния в местата на еднакви математически знаци, се набират катоизвадка сподравняване по вертикала на първите знаци в редовете на формулата.

 

3.6   Набор на химически структурни формули

 

Химическитеструктурни формули се набират с шрифт със същия кегел като натекста, към който се отнасят.

Нормалниятразмер на знаците за връзка между символите – хоризонтални,вертикалнии наклонени – трябва да съставя кегела на шрифта. По-дългитезнаци за връзка,които се набират с тънки линии, се използват в зависимост отособеностите настроежа на формулата.

Конфигурациятана структурните формули (взаимното разположение на символитеи знаците за връзки) трябва точно да съответстват на начертанието натезиформули в оригинала. При това символите и знаците за връзки трябва дабъдатточно подравнени по хоризонтали и по вертикали в редовете на формулите.

Знацитеза взаимоотношения и реакции (inline_96_chrome://editor/content/images/tag-comment.gifinline_568_chrome://editor/content/images/tag-comment.gifinline_588_file:///C:%5CDOCUME%7E1%5CPlamen%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtml1%5C01%5Cclip_image010.gifinline_26_chrome://editor/content/images/tag-comment.gifinline_419_chrome://editor/content/images/tag-comment.gif)и др. п. се отделятот структурните формули с ½ кегел.

Въвформулите на химически съединения индексите (броят на атомите вмолекулата)и показателите ( разположените в ляво от обозначението на елементамасови числана изотопите и знаците за заряд) не се отделят от частите на формулатапред ислед тях (inline_627_chrome://editor/content/images/tag-comment.gifinline_193_chrome://editor/content/images/tag-comment.gifinline_409_file:///C:%5CDOCUME%7E1%5CPlamen%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtml1%5C01%5Cclip_image012.gifinline_902_chrome://editor/content/images/tag-comment.gifinline_384_chrome://editor/content/images/tag-comment.gif).

Аковъв формула на химическо съединение има скоби, то те не се отделят отчастите на формулата, които са пред и след тях.(inline_548_chrome://editor/content/images/tag-comment.gifinline_925_chrome://editor/content/images/tag-comment.gifinline_950_file:///C:%5CDOCUME%7E1%5CPlamen%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtml1%5C01%5Cclip_image014.gifinline_726_chrome://editor/content/images/tag-comment.gifinline_850_chrome://editor/content/images/tag-comment.gif).

Текстътпод формули на химически съединения се набира на отделни редове скегел на шрифта 6 и с главни букви, отделени от формулата с 4 пункта ицентрирани спрямо средата на ширината й.

Биографична информация