Базови насоки при подготовка на файловете за печат

2925
Базови насоки при подготовка на файловете за печат
Създали сте уникален проект. Той изглежда страхотно на вашия екран и се разпечатва  чудесно на принтера. Това далеч не е гаранция, че в студиото за експонация или печатницата, която ползвате ще са толкова ентусиазирани относно реализацията на Вашия проект, колкото Вас. Там може да се сблъскат с голямо количество проблеми от различно естество. На практика се оказва, че 78% от подаваните файлове не са годни за експонация и печат, според рочърстърския технологичен институт. В настоящия материал ще разгледаме, някои най-често срещани грешки, както и начините да се предпазим от тях.
 
При реализацията на проекта е добре да имате определени срокове за изпълнението му, които да се опитвате да спазвате стриктно. Креативните хора често забравят, че предпечатните, печатните и довършителни работи изискват време.
Добра практика е да прегледате целия проект още веднъж и лично да се убедите в коректността на изпълнението му преди да го подадете за печат.

  Използвайте трапинг, когато и където е удачно. На кратко трапинга е техника, с която цели да се избегне нежелано просветване на границата на две цветови области. Причините за този нежелан ефект по принцип са съвкупни като в общия случай са комбинация от възможностите на печатната машина, вида на хартията, покривността на цветовете и т.н.
 
При подготвяне на проекта за печат се консултирайте със студиото или печатницата, с която работите, и относно вида формата на файловете.

                                            Фиг. 1-4
  Използвайте софтуерните програми за предпечат по предназначение. Във фотошоп е добре да манипулирате с растерни илюстрации, в илюстратор – векторни, а лейаута на целия проект включващ текст, растерни и векторни обекти да реализирате в индизайн.

  При печат на едно и също изделие на различни езици, се придържайте към черен цвят на текста със зададен атрибут овърпринт. По този начин ще спестите допълнителната експонация на три сепарации за всяка страна на всяка от печатните коли.

  За целите на експонацията е твърде възможно Вашият документ да бъде обработван с различни приложения и дори на различни операционни системи. Всяка операционна система или приложение притежава собствени правила относно именуването на файловете.     Използвайте долно тире, ако желаете да разделите името на файла на отделни думи вместо интервал. Именувайте файловете с не повече от 25 символа използвайки английската азбука и/или цифрите от 0 до 9. Не започвайте и не завършвайте името на файла с интервал, както и с наклонени черти – / и \. Избягвайте поставянето на повече от една точка в името на файла. Основния смисъл на точката е да разделя разширението от същинското му име.

  Проверете дали сте предвидили еднакви ширини на полето за обрязване за целия документ, като за четните страници обрязването е отгоре, отдолу и отляво, а за нечетните – отгоре, отдолу и отдясно.

  Вземете предвид нарастването на растерната точка. Печатния процес не следва линейна зависимост, в следствие на което 50% от дефиниран цвят в програма за предпечат може да бъде отпечатан като 65%. Факторите, които трябва да бъдат съобразени са много, затова е най-добре да коментирате проблема с всяка от печатниците, с които работите.
 
  Задавайте атрибут овърпринт на черния текст, когато е позициониран върху цветен обект. Това ще предотврати просветването на границата на двата цвята, като запечата фона под буквите.

                                                Фиг5-6

  Използвайте съставно черно за черен обект позициониран едновременно върху тъмен и светъл фон или илюстрация. Удачен вариант за съставно черно е C-40%, M-30%, Y-30%, K-100%. В конкретния случай е добре да зададете черен контур само К-100% на белите букви, който ще предотврати появяването на другите три цвята от съставното черно в белите области на буквите. Дебелината на контура всъщност е размер на трапинага, който е добре да уточните с всяка печатница, с която работите.

                Фиг8

Задавайте на белите обекти атрибут нокаут, когато са позиционирани върху цветни области.

                                            Фиг9-10

  Не използвайте атрибут за дебелина на линиите хеърлайн. Вместо това много по-добре е да зададете 0.3pt дебелина на линията. Характерното при хеърлайна, е че това е възможно най-тънката линия, която конкретния експонатор в зависимост от конкретния режим на работа (разбирай резолюция и линиатура) може да нарисува. Това означава, че дебелината хеърлайн е различна, за различните машини, дори и за различните режими на една и съща машина.

  Давайте си сметка за максималното намастиляване. Много са факторите, които оказват влияние при извеждането на коректна стойност и за този показател, но в общия случай са вида и грамажа на хартията вида на мастилата, вида на печатния процес като цяло и т.н. Тъй като съставното черно е по принцип ябълката на раздора, то практиката показва, че добро съставно черно се постига както вече споменахме при 200% намастиляване. Има случаи обаче, когато е задължително използването на 400% – черното на Нескафе например.
  Когато правите преливки е желателно да пускате шум. Това е особено валидно за дълги едноцветни преливки от 0-100% например. Когато е възможно е добре да правите преливките във фотошоп и да приложите след това филтъра нойз със стойности 10-15%. Това, както и печатането на линиатура от порядъка на 175lpi ще ни предпази от насичане на преливката.
 
  Добре е в програмата за лейаут да използвате растерни илюстрации които са с точната ориентация и размер. Това разбира се не винаги е възможно, особено подготвяйки проект със срок „вчера“, но внимавайте преоразмеряването със знак + да не надхвърля 20%, което би довело до пикселизация. Прекомерното намаляване на растерната илюстрация пък би довело до загуба на рязкост и контраст.
Ако използвате 5х версия на куарк или по-ранна се уверете, че боксовете на растерните илюстрации с разширение .tiff са със стойност за цвят различен от none (най често срещан случай е използване на бял цвят).

                                        Фиг11

  Препоръчително е използването на еднаква платформа и операционна систама със студиото или печатницата, които ползвате. Това би предотвратило редица грешки особено при конвертиране документи от Mac към PC.
Повечето студия и печатници имат готови форми за приемане на поръчките – попълнете ги изчерпателно, като опишете желаната линиатура, позитивен или негативен образ и т.н.
 
Придружете поръчката и с принтерна разпечатка или хелио копие. Ако имате възможност направете цветна разпечатка.
Направете 2 копия на проекта си на оптичен носител, като е желателно да архивирате целия проект със статус store. Архивите притежават MD5 чексума, което гарантира при коректно разпакетиране, че оператора разполага с точно копие на Вашия проект. Именувайте оптичните си носители ясно. В описанието е добре да присъстват име на организацията, за която работите, координати за връзка, както и името и вида на проекта.
 
 И накрая, но не и последно по значение – присъствието на печат е една от най-добрите превенции срещу грешки!

Източник: prepressure.com
Превод: Пламен Димитров

Printguide
Printguide

Интернет портал за печатни технологии.