PDF – индустриален стандарт в печатните технологии

4
PDF – индустриален стандарт в печатните технологии
Spread the love

PDF – индустриаленстандарт в печатните технологии
PDF/X – идея и версии
Прозрачни обекти – какво се случва с тях
Предимства на изцяло PDF-базирания работен процес
Adobe Pdf Print Engine

Този текст цели да обясни предимствата и недостатъците на PDF катоформат за създаване на файлове за печат, както и причините той да бъденаложен като индустриален стандарт. Ще обърна конкретно внимание и наспецификациите на различните версии на PDF/X стандарта за подготвяне наPDF за печат, както и на начините за приложението им. Друг акцент еобработката на прозрачните обекти и актуалното RIP решение на AdobeSystems – Adobe Pdf Print Engine.

Накратко, причините да използвате PDF за подготовка нафайлове за печат са:
– малък размер на файловете, автоматична оптимизация, използване наразлични типове компресия, без негативно влияние върху качеството напродукта
– отлична работа с шрифтове;
– възможност за преглед на информацията във файла (preview);
– компактен размер;
– платформено независим формат. Безпрецедентно високо ниво насъвместимост с разнообразен софтуер;
– стандарт с отворени спецификации, сертифициран от МеждународнатаОрганизация по Стандартизация (ISO).

Потенциални проблеми:
– генериране с погрешни настройки;
– грешно цветово пространство;
– грешен размер/наддаване на файла;
– липсващи шрифтове;
– ниска резолюция на изображения и др.

За да бъдат избегнати тези и други проблеми, се налага файлът за печатдa бъде генериран с определени настройки. На този етап се появяваролята на стандартите за създаване на PDF файлове.

Какво е PDF/X?

PDF/X е семейство от стандарти в графичните технологии, целящи дауеднаквят употребата на PDF-файлове за обмен на материали, готови запечат. Те се разработват от независими работни групи, с цел повишаванена съвместимостта и прилагане на новите възможности на формата впечатните технологии. Идеята е, че ако подателят иполучателят на информацията използват програми, които поддържат едни исъщи PDF/X спецификации, полученият файл ще бъде отпечатан точно кактожелае подателят – без изненади.

Таблица – стандарти в печатните технологии – PDF/X

inline_387_http://prepressbg.com/images/snimka_pdf1.jpg

Прозрачност

Печатните технологии се променят. Това налага и промени в начина наработа и създаване на файловете за печат. Дълго време употребата напрозрачни обекти и поведението им при растеризиране бяха сред основнитепроблеми в предпечатната подготовка.
Възможността за работа с прозрачни обекти е вградена във всичкисъвременни версии на продуктите на Adobe, CorelDraw и много другисофтуерни продукти. Подобни ефекти се използват все по-често в дизайнана разнообразни продукти – под формата на сенки, режими насмесване и други подобни.
Липсата на поддръжка на прозрачни обекти в по-старите версии на PDF (иPDF/X) не означава, че те изчезват. При тях се прилага специфичнаобработка (flattening). Това е техника на преобразуване напрозрачността и елементите, на които тя влияе, при която се получаваидентичен резултат, създаден от напълно непрозрачни обекти. Правилнатаобработка на прозрачността изисква пълно познаване на крайните условияза обработка, включително цветовото пространство и разделителнатаспособност на устройството.
PDF-файловете с предварително обработени прозрачни обекти иматограничени възможности за търсене и редактиране на текст, преобразуванена цветове, раздуване на цветовете (trapping). Много професионалисти вобластта на предпечата нямат нужната информация за условията, при коитостава крайната обработка на файловете. Това им пречи да контролиратпрозрачностите правилно, когато създават файлове за печат.
Предварителната обработка на прозрачностите става най-добре на RIP-а,под наблюдението на специалист. Още по-сигурният начин е даизползвате RIP, който не изисква обработка на прозрачните обекти предирастеризацията.

inline_699_http://prepressbg.com/images/snimka_pdf2.jpg

Какво е PDF-базиран работен процес?

Работен процес, създаващ печатна продукция, който използва PDF катоосновен преносител на информацията от автора да отпечатването напродукта. Първата цел на този процес е да възпроизведе точнооригиналния текст и изображенията. Втората е файловете да могатпродължително, ефективно и надеждно да бъдат преглеждани, отпечатвани иобработвани по друг начин навсякъде и от всекиго. Други цели санамаляването на размера на файловете, съдържащи променлива информация(VDP) и оптимизиране на поведението на такива файлове при печат.

Предимства на PDF-базирания работен процес за печат
В класическия вариант на PostScript-базирания работен процесавторите създават файловете си, след това доставят всички елементи(готови страници, графики, изображения, шрифтове) на печатницата. Оттях се генерира PostScript файл, който може да мине през много етапи наподготовка за печат преди да бъде подаден към крайното устройство– филмов експонатор, CTP, или цифрова печатна машина.
Друг вариант е авторът сам да създаде PostScript файла, с помощта нанастройки, които предварително е уточнил с доставчика на печатнатауслуга. И в двата случая PostScript-ът е първоначалният формат,използван, за да достави и подготви документ за подаване към крайнотоустройство.
За разлика от това, PDF-базираният работен процес използва PDF, за дадостави и подготви същия документ. Така той използва, както вече беспоменато, по-гъвкавата архитектура на този формат, за да опрости иускори целия процес.

Adobe PDF Print Engine

Водеща роля в изграждането и усъвършенстването на съвременияPDF-базиран работен процес има Adobe PDF Engine – последнатановост в RIP технологиите на Adobe. Той не е наличен пряко за крайниклиенти, но е интегриран в софтуерните решения на много производители:Agfa, Efi, Fujifilm, Xerox, Kodak, Heidelberg, HP, Screen, RipIt идруги.
Неговите предимства са – вградена поддръжка на PDF до версия1.7 и ISO PDF/X-4, без преобразуване към PS, интегрирана възможност заупотреба на JDF (Job Definition Format – основен инструментза автоматизация на работни процес). Нововъведение е пълната поддръжкана прозрачни обекти в PDF, без предварителна обработка предирастеризацията и подаването към крайното устройство. Това спестявамного потенциални проблеми, които могат да възникнат при обработката нафайла. Такива са: растеризиране на текстове, намиращи се под прозрачниобекти; проблеми с векторните сенки; режими на смесване и много други.Наред с това, редактирането на файла остава по-лесно и в по-късен етапот обработката му. Налице е ICC-управление на цвета, което включвапрофил за намастиляване и високочувствителна поддръжка на цветовитемодели. Има възможност за раздуване на цветовете (trapping),цветоотделяне, електронен монтаж и различни опции при растерирането.
Adobe PDF Print Engine предлага поддръжка за всички съвременни функции,необходими в производството на печатни изделия. Употребата му,съвместно с PDF/X стандартите, улеснява комуникацията междуавторите на дизайна и изпълнителите на поръчката, гарантира постояненрезултат, дори при обработка на различни платформи и за различни крайниустройства. Наред с това остават възможности за поправяне на някоипроблеми на файла, дължащи се на грешки при генерирането. Актуалнатаверсия на Adobe PDF Print Engine е 1.1, очаква се версия 2.0 в началотона 2009 г.

Повече информация за историята на PDF можете да намерите тук:
prepressbg.com
За шрифтовете в PDF:
prepressbg.com
За сертификацията от International Standard Organization (ISO):
prepressbg.com

Автор
Мартин Новев

Източник: prepressbg.com

Биографична информация