Supertrap

1775
Supertrap
Spread the love

До неотдавна създаванена трапинг беше възможно посредством специални външни станции създадениспециално за целта или посредством допълнения към растеризиращитепрограми на някои производители (естествено, винаги съществува вариантаза създаване на трапинг „на ръка“ ;-)). За един отнай-добрите варианти се счита алгоритъмът разработен от Хайделбергсъздаден специално за станциите DaVinci. В последствие той беинтегриран в автоматизираната система за допечатно производствоPrinergy, основана на Adobe Extreme и формата pdf. Като цяло тезипродукти бяха ориентирани към крупните корпоративни потребители ипоради тази причина познаването и разпространението им бе твърдеограничено. През последните години обаче, Heidelberg пусна на пазарадва продукта базирани на алгоритъма за трапинг на DaVinci –Delta Trapper PRO, интегриран в седмата версия на растеризиращияпроцесор Delta Technology и отделен програмен модул –Supertrap. И докато първия представлява интерес за групата потребителипритежаващи растеризиращ процесор на Heidelberg, то втория заслужава даму бъде обърнато по-голямо внимание.

inline_633_http://prepressbg.com/images/supertrap.jpgSupertrap– първия изасега единствен plug-in модул за създаване на трапинг в Adobe Acrobat.Той позволява както автоматично създаване на трапинг по предварителнозададени критерии, така и интерактивен, обектно ориентиран трапинг.
Всичките параметри за автоматично създаване на трапинг се задават вдиалоговият прозорец Trap Settings (Фигура 1). Алгоритъмът заавтоматичен трапинг се базира на няколко основни правила. Като началосе прави проверка от необходимостта да се създаде трапинг, като:
 • трапинг не се създава когато един от цветовете е прекаленосветъл
 • трапинг се създава, ако обектите нямат общи съставницветове или те са прекалено светли.
 • След като бъде взето решение за създаване на трапинг, то енужно да бъде определено направлението на трапинга. Важно е също дабъде отчитан и типа на мастилата с които ще се печата – лазурни и/илипокривни.
 • При наличие на два покривни цвята, то за този който сепечата първи, могат да бъдат използвани с еднакъв краен резултат кактоspreding, така и  chocking начини на маскиране.
 • При положение че е необходимо да се маскират лазурен ипокривен цвят, правилото е лазурния да бъде печатан първи и да бъдемаскиран посредством техниката spreding.
 • При маскиране на два лазурни цвята, то последователносттапри печат е без значение, като спазваме обаче техника на маскиранеspreding на по-светлия към по-тъмния.
При печат на цветове сблизка оптична плътност, от лазурни или стандартни мастила, топравилото за маскиране е centerline.
При определяне, кой от два прозрачни цвята е по-светъл се определятцветови тегла на базата на визуалната плътност на цветовете. Акоприемем черния цвят за 100%, то останалите са както следва: C-40%,M-45%, Y-10%. В Supertrap се използва микс между оптичната и визуалнатаплътност на цветовете. Черният цвят отговаря на денситометричнатаплътност при печат и е 1.70. На негова база, използвайки обаче принципаза визуална плътност на цветовете, останалите три цвята приематстойности съответно: С – 0.61, М – 0.76, У– 0.16.
Цвета на маскираната зона по правило се определя въз основа нанай-тъмните сепарации на всеки един от препокриващите се обекти вследствие на което,  той може да се окаже значително по-тъмнаот съседните две зони. Поради тази причина е предвидена опцията TrapColour Scaling. Посредством нея може да бъде указан процент наизползване не цветовете от обектите подлежащи на маскиране.
Supertrap разпознава текстовитеобекти като такива, както и големината на шрифта. Това е особенополезно, ако в публикацията е използван шрифт както с малък, така и сголям кегел. Може да бъде указано, за шрифт под каква големина накегела да се намали и с колко зоната на маскиране, а за черен текст надкаква стойност на кегела да се задава атрибут overprint.
inline_641_http://prepressbg.com/images/supertrap2.jpgПри създаване на трапинг е важно да държим сметказа растерните обектив публикацията. Вътре в самото растерно изображение трапинга енедопустим. При наличие на растерни и векторни обекти обаче, награницата между тях е добре да има зона на маскиране. Това може да бъдеактивирано в Supertrap, както и направлението на трапинга междурастерните и векторните обекти.
При наличие на съставен черен цвят, със съдържание на черното 80% иповече, върху светъл фон, използваната техника на черния обект спрямофона е spreding.
В голяма част от случаите, при правилно зададени начални стойности,автоматичния трапинг върши добре своята работа. При наличие надопълнителни цветове обаче, е възможно да се наложи да се редактиратполучените резултати от автоматичния трапинг. Supertrap предлага добривъзможности за интерактивно, обектно създаване на зона на маскиране.Възможно е да бъдат зададени за отделен обект или като цяло заопределен цвят, големината на трапинга, цвета на зоната на маскиранекакто и направлението. Основните инструменти на интерактивния трапингса достъпни в главния прозорец на модула (Фигура 2).

inline_976_http://prepressbg.com/images/supertrap5.jpgВ допълнение към тезивъзможности на Supertrap идва Supertrap Plus, който предлага и редакцияна зоната на маскиране посредством криви на безие, и редактор за областна маскиране между три обекта. Пример за трапинг между два градиентнивекторни обекта е показан на Фигура 3.

Supertrap се отличава с бърза, стабилна и надеждна работа, а крайниятрезултат при подходящ подбор на изходните параметри не се нуждае отдопълнително редактиране.

Ето и основните функции на Supertrap и Supertrap Plus:

Supertrap:

 • Интерактивен трапинг
 • Зонален трапинг на единични обекти, групи обекти илиобласти от документа
 • Автоматичен трапинг за целия документ по предварителнозададени параметри
 • Поддръжка на spot цветове – както покривни, такаи лазурни
 • Възможност за преобразуване на RGB и Lab цветове в CMYK възоснова на ICC профили
 • Възможност за преобразуване на spot цветове в CMYK възоснова на зададени стойности от страна на потребителя
 • Възможност на обектно задаване на атрибути overprint иknockout
 • Задаване на параметри за автоматична промяна на атрибута начерния текст на overprint.
 • Трапинг между растерни и векторни обекти

Supertrap Plus:

 • Редакция на зоната на маскиране посредством криви на безие
 • Редактор за област на маскиране между три обекта

Източник: www.initpress.ru
Превод: Пламен Димитров

Биографична информация