ПолиграфияИнфо група dotbrain.eu ПринтГайд магазин TheDigitalPrint.info ПолиграфияИнфо ПринтСток БГОферта ПринтИдея
Error: Embedded data could not be displayed.
Порталът за печатни технологии
bullet bullet bullet ПРИКЛЮЧИ ПРОЕКТ BG051PO001-7.0.07-0003-C0002

ПРИКЛЮЧИ ПРОЕКТ BG051PO001-7.0.07-0003-C0002

Петък, 5 Декември 2014 ( прочетена 5615 пъти)

 

ПРИКЛЮЧИ ПРОЕКТ BG051PO001-7.0.07-0003-C0002 „Повишаване квалификацията на човешките ресурси в областта на приложенията на тримерното сканиране”

 

На заключителна пресконференция, проведена на 27 ноември 2014 година в Хотел Радисън Блу в гр. София, г-н Юрий Радков в качеството си на ръководител проект BG051PO001-7.0.07-0003-C0002 „Повишаване квалификацията на човешките ресурси в областта на приложенията на тример

ното сканиране” обяви неговото приключване. Проектът е финансиран от Министерството на труда и социалната политика по Оперативна Програма „Развитие на човешките ресурси” чрез процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ “БЕЗ ГРАНИЦИ – КОМПОНЕНТ 1” – Фаза 2.

 


Периодът на изпълнение на проекта е м.май 2013 - м.декември 2014 година и неговата основна цел е чрез трансфериране на успешни практики от Германия и ЕС и чрез обмен на ноу-хау да се укрепи капацитета на човешките ресурси и да се подобри компетентността на заетите в компании и институции, предлагащи и ползващи услуги в областта на приложенията на безконтактното триизмерно дигитализиране. Целевата група на проекта са лица, заети в МСП, които осъществяват дейности и предлагат услуги в областта на приложенията на безконтактно тримерно дигитализиране.

 

От една страна, това са лица, които осъществяват дейности в области като промишлен, продуктов, инженерен и други видове дизайн; машиностростроене; производство и поддръжка на потребителски и индустриални стоки, оборудване и материали; геодезия и картография; археология и културно-историческо наследство; архитектура и гражданско строителство; добивни индустрии; изработка на рекламни и сувенирни изделия; изкуство.

 

От друга страна, целевата група също включва и лица, заети в компании, които предлагат извършване на 3D сканиране, обработка на данни от 3D сканиране, 3D принтиране или които разработват софтуер или технологии, свързани с приложенията на 3D дигитализирането. Целевата група включва собственици, предприемачи, мениджъри, ключови специалисти, изследователи, технически сътрудници, консултанти и други, участващи пряко в горе-описаните дейности и процеси.

Бенефициент по проекта е АДА 3Д ООД, която е самостоятелна българска фирма, специализирана в областта на триизмерното безконтактно сканиране и обработка на данни. Компанията притежава над 15-годишен опит в разработването за международния пазар на софтуер за 3D сканиращи системи и последваща обработка на данни, включително на роботизирани и автоматизирани решения. На българския пазар АДА 3Д предлага специализирано обслужване в тази сфера, включващо както продажби на 3D сканиращи системи, така и услуги за 3D дигитализиране и обработка на получените данни за целите на различни приложения. Благодарение на тази си дейност фирмата е установила контакти с потребители на технологията на българския пазар и придобила наблюдения по отношение на прилагането й и на компетенциите в областта на кадрите в България.

Партньор по проекта е германската фирма DESCAM 3D Technologies GmbH, Мюнхен, Германия, която вече 20 години е специализирана в триизмерното дигитализиране, ре-инженеринг, анализ на качеството (инспекция) и CAD / CAM системи, като целта на фирмата е да предлага системни решения и персонализирани приложения, включително всички аксесоари, обучение, обслужване и поддръжка. Клиенти на фирмата са германски и европейски компании от автомобилната и самолетостроителната индустрии, изследователски центрове, центрове за обучение, изкуство, занаяти, медицински и други.

В процеса на изпълнение на проекта бяха извършени следните основни дейности:

 • Със стартирането на проекта през м.май 2013 в Гранд Хотел София бе проведена кръгла маса за дискутиране на основните предизвикателства и определяне обхвата на проучването на формите и моделите за развитие на човешките ресурси с интерес в сферата на 3D дигитализацията. На събитието присъстваха представители на целеви групи, работещи в различни сфери на приложения на 3D сканирането, както и на фирми, предлагащи услуги в сферата на 3D дигитализацията и използването на 3D данни. Провеждането на кръглата маса включи подробно представяне на проекта и дискусия с участниците, по време на която бяха дадени и обсъдени предложения за предприемане на мерки, действия и инициативи в посока задаване на рамка за възможни форми на прилагане на добрите практики за развитие на човешките ресурси, заети в тази област. Събитието създаде благоприятна среда за установяване на нови директни двустранни контакти и бизнес възможности между членовете на целевата група.

 

 

 • През периода май 2013 – декември 2013 екипът от експерти и консултанти по проекта извърши проучване на формите и моделите за развитие на приложенията на 3D дигитализирането и идентифициране на основните методи за подкрепа на целевата група. Чрез извършването на детайлното проучване се идентифицираха основните проблеми и потенциалните възможностите за развитие на компаниите, предлагащи и ползващи услуги в областта на 3D дигитализирането. Тази дейност на проекта обхвана провеждане на следните две основни форми на проучване:
  • Проучване на текущото ниво в Германия и ЕС на технологиите за 3D дигитализиране и идентифициране и запознаване с приложенията в леката и тежката промишленост, добивните и преработвателните индустрии, туризма, културно-историческото наследство, образованието, науката, изкуството, както и в други отрасли и дейности.
  • Проучвания сред целевите групи в България за установяване на реалните потребности и на потенциала за повишаване на конкурентноспособността и разкриване на нови работни места чрез усвояване на умения, свързани с използването на 3D дигитализацията.

 

 • През периода декември 2013 – януари 2014 година бе извършен анализ на резултатите от проучването, в резултат на който бе изготвен систематизиран документ с приложен характер, адресиращ тематики като текущо състояние и тенденции на пазара на 3D дигитализацията; информационен обзор на технологиите и на модели за развитие на компаниите, предлагащи и ползващи услуги в областта на безконтактното 3D дигитализиране; примери за иновативни и добри практики; изисквания към компетенциите на кадрите; подходи и възможности за трансфер на ноу-хау; информационни системи и партньорски мрежи. На базата на анализа бе изготвено практическо ръководство за приложенията на 3D дигитализацията, което бе издадено в печатна форма с тираж 300 броя.

 

 

 • През периода април 2014 – октомври 2014 бяха проведени обучения за развитие на нови умения и компетентности на общо 31 представители на целевата група чрез посещения на 4 международни събития във Великобритания и Франция и на 2 обучителни семинара, проведени от партньора по проекта в Мюнхен, Германия. В обучението взеха участие лица, представящи пълния спектър области на заетост на заложените представители на целевата група.

 

 


(на снимката: Обучение представители на целевата група при партньора Дескам в Мюнхен, Германия)

 

 • Извършено бе разпространение и обмяна на идентифицираните добри практики и опит чрез провеждането в гр. София на 2 семинара с общо над 70 участващи – „Семинар за трансфер на технологии: Тримерно сканиране и дигитализация” през м.март 2014 съвместно с проект FP7-REGPOT-2012-2013-1 “AComIn: Съвременните пресмятания в полза на иновацията”; и семинар „Приложения на 3D дигитализацията” през м.октомври 2014, проведен с участието на партньора по проекта.

 


В резултат на изпълнението на проекта бе реализиран принос към следните конкретни модели на интервенция, заложени като основни за процедура BG051PO001- 7.0.07 “БЕЗ ГРАНИЦИ – КОМПОНЕНТ 1” – Фаза 2:

 • Сътрудничество между мрежи и партньорства с фокус върху специфичен въпрос или проблем.
 • Подкрепяне транснационално (между две или повече страни-членки на ЕС) и междурегионално (между отделни региони в страните-членки) сътрудничество.
 • Подобряване възможностите за заетост и условията на труд в предприятията за задържане на възрастните работници по-дълго на пазара на труда.
 • Подкрепа за стартиране на самостоятелна стопанска дейност и собствен бизнес.
 • Предприемачески стратегии за по-лесна адаптация на работниците и служителите и/или предприятията към промените.
 • Развитие на нови умения за нови работни места и по-конкурентоспособни предприятия.
 • Електронно включване (e-inclusion) и развитие на дигитални компетентности.
 • Даване възможност за организации, национални и регионални институции да черпят от опита в други държави или региони по един установен и организиран начин чрез обмяна на идеи, знания, ноу-хау, персонал, чрез съвместно разработване, изпълнение и финансиране на проекти, при които може да се очаква добавена стойност.
 • Стимулиране пряко и подкрепяне на иновациите, както и насърчаване разпространението и трансфера на иновативни резултати в прилаганите политики и практиката.
 • Прилагането на транснационалното и междурегионалното сътрудничество при разработването на решения за справяне с наличните нужди по начин, който е значително по-ефективен от гледна точка на разходите и времето, отколкото ако се прилагат само национални/ вътрешни подходи.
Желаещите да получат допълнителна информация или безплатна печатна версия на практическото ръководство могат да се свържат с бенефициента на e-mail: hr3d@ada.bg или на телефони 0888 304 366 (Юрий Радков, ръководител) и 0887 590 766 (Антоанета Гущерова, координатор).
Актуална информация относно изпълнението и резултатите по проекта, както и електронни варианти на Практическото Ръководство, семинарни презентации и други материали могат да бъдат намерени на адрес http://www.ada3d.com.

3 декември 2014 г.Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд.
АДА 3Д ООД носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на труда и социалната политика.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

image006_00s3                                                      


print   отпечатай
Newsletter

Абонирайте се безплатно за нашите новини.
Можете да ги получавате всяка седмица по имейл. 1450 души вече го направиха
Препоръчани фирми
Джей Пойнт ООД
Широкоформатен дигитален печат, дигитален офсетов печат.
j-point.net
Комитекс ООД
КОМИТЕКС ООД е водещ доставчик на картови системи и устройства за четене и запис на карти. Разполага с модерна печатна база за персонализация и мелйнг на пластмасови карти.
comitex.net
Мава Индустриал АД
МАВА ИНДУСТРИАЛ АД е специализирана фирма в областта на машините и консумативите за индивидуални и групови индустриални опаковки, компресорно оборудване и системи за третиране на сгъстен въздух.
mavaindustrial.com

Препоръчано от Полиграфия Инфо
Следвай printguide.info тук
Error: Embedded data could not be displayed.
за реклама
Свободни позиции в dotbrain.eu
Експерт връзка с клиенти за фронт офис
гр. София
фирма ДотБрейн

Складов работник в печатница
гр. София
фирма ДотБрейн

Книговезец
гр. София
фирма ДотБрейн


Специални оферти

Error: Embedded data could not be displayed.
за реклама