Вътрешните проблеми на образованието по полиграфия

2145
Вътрешните проблеми на образованието по полиграфия
Spread the love

Вътрешнитепроблеми на образованието
Тазигодина местата вуниверситетите са повече от випускниците от гимназията по полиграфия.Предстои приемът на студенти в различните университети и всички саизправени пред парадокса – много места, малко кандидатстуденти.Бройките за държавна поръчка в специалността „Полиграфия“ в Пловдивобаче са намалени.

„Не само тази година, но и миналата беше изкуствено намалена бройкатаза специалност „Полиграфия“ – потвърди доц. д-р Сарджева. – Истината е,че за тази специалност, за разлика от други традиционни инженерниспециалности, желаещите са повече. Но за поддържане на баланса вразпределението на студентите по специалности, се пристъпва към подобниизкуствени стъпки. Освен по-високия интерес към специалността, трябвада добавя и относително по-високото образователно ниво на нашитекандидати, което рефлектира във формирания бал от кандидатстудентскитеизпити. По бал нашите студенти се класират обикновено, непосредственослед компютърните специалности, което е едно високо постижение. Освентова, държа да подчертая, че при нас се приемат студенти след полаганена кандидат-студентски изпит по математика. „

Единственатав момента матура по полиграфия вБългария е в… Добрич.
Тазигодина има випуск, който положи матура пополиграфия. Става въпрос за общообразователно училище СОУ „Дора Габе“ вДобрич, в което инж. Васил Станев създаде професионална паралелка,преподава по утвърдени национални програми, одобрени от МОН и сезанимава с учениците. Постигнато еспоразумение с ХТМУ резултатите от матурата да бъдат признати при приемв университета вместо приемен изпит. За съжаление, възможностите зареализация в Добрич са малки, а част от децата, които са положилиматуратауспешно, нямат финансовата възможност да се запишат да учат вСофия. Поради различни причини, професионалнатапаралелка по полиграфия успя да обучи два випуска ученици. Догодина седипломира третият випуск итази паралелка приключвасъществуването си.

Инж. Станев е преподавал и в СОУ „Неофит Бозвели“, Варна. За съжаление,във Варна това професионално обучение също приключва заради липсата наинтерес към специалността.

„В последнитегодини бройките на кандидатстващите в ХТМУ намаляват, но иприемътстава по-лесен. 75% от завършилите ни бакалаврипродължават да учат и магистърска степен“ – потвърди ас.инж. КрасиЗаранков. „Товадонякъде се дължи и на финансови проблеми на самите кандидатстващи.“Много от нашите студенти са със социален статус – среден и подсредното ниво,т.е. при нас деца на богати родители няма. Таксите ни са едни отнай-ниските, но все още има деца, които нямат финансовата възможност дасе запишат да учат. Примерът с успешно положилите матурата всреднообразователното училище „Дора Габе“ в Добрич е показателен.Децата нямат възможност да се запишат да учат въпрекижеланието им. Някои вече работят, други нямат финансови възможности даследват. Шест деца са заявили желание да следват, до срока закандидатстване бройката може да нарасне до 7-8, но останалите просто щесе откажат. „

Намалявяти кандидатстващите заспециалност „Полиграфия“ и в професионалната гимназия. СпоредСевдалинаНиколова, която е преподавател в гимназията, намалява бройката накандидатстващите деца за специалност полиграфия, за сметка напо-модерно звучащите специалности графичен дизайн, фотография икомпютърна графика. Причините според нея са, защото битуват разнинебивалици като представи за полиграфията или никакви представи заникоя специалност.

Мнението й относнобизнеса: „Самопредлагане не е достатъчно, необходимо е и заинтересовано търсене. Принас има голяма борба за ограмотяване и възпитаване във всякакъв смисъл,включително и професионален. Нуждите на бизнеса никой не споделя с насоткрито. Дори не проявиха интерес от страна на бизнеса, когато врамките на изложението ПринтКом в Пловдив се представяше образованиетопо полиграфия, например.“

Като цяло, диалог междубизнеса иучебните заведения има, но той епо-скоро на база индивидуални контакти и няма ясна стратегия заразвитието му. Също така няма ясно дефинирани нужди и поетиотговорности от страна набизнеса, на които учебните заведения да отговорят.

Четете още: На книга да се уча, добро да сполуча

Очаквайте и мнението на работодателите и завършили студенти заобразованието по полиграфия.

Биографична информация