Какво е ERP

2373
Какво е ERP

ERP /Enterprise Resource Planning/ е интегрирана система за управление на бизнеса, която обвързва всички отдели и процеси в една организация. ERP системата обхваща дейностите по управление на финанси и счетоводство, търговия, производство, човешки ресурси, поддържа връзките на фирмата с нейните клиенти и партньори.

Системата работи с една база данни, в реално време. Информацията се въвежда еднократно и е достъпна за всички. Служители от различни отдели виждат една и съща информация и могат сами да я актуализират. Същевременно в системата се задават нива за права на достъп до данните в зависимост от отдела и позицията. По този начин всеки борави само с информацията, която му е нужна.

ERP системата позволя да се работи винаги с актуални и точни данни, да се обменя информация и да се генерират подробни справки и отчети. Това подобрява комуникацията в организацията и позволява на мениджмънта да взема стратегически решения, базирани на надеждни данни.

Ползи от ERP
Интегрираните бизнес решения улесняват, обобщават и съхраняват потоците на информация в бизнес организациите и осигуряват на мениджмънта директен достъп до безценна оперативна информация в реално време.
С интеграцията на информацията компаниите реализират значителни ползи, защото тогава става по-лесно въвеждането, съхраняването и достъпа до информация.

 • ERP системите подпомагат изпълнението на основните корпоративни дейности и подобряват цялостната организационна структура на фирмата. По този начин се подобрява качеството на работа. С по-доброто изпълнение и спазване на поетите ангажименти, фирмите подсилват корпоративния си имидж.
 • ERP системите автоматизират процесите на плащане и издаване на фактури, като така се подобрява финансовата отчетност и контрол и се намаляват възможностите за допускане на грешки.
 • ERP системите елиминират проблемите с недостиг на материали и суровини и осигуряват навременни доставки.
 • Оптимизиране на производството на база капацитети.
 • Намаляване на документооборота и документите на хартиен носител с използването на онлайн форми за бързо въвеждане и обработване на информацията.
 • Подобряване качеството на информацията и нейното навременно актуализиране чрез ежедневно въвеждане, а не на края на месеца.
 • Подобрен контрол на разходите.
 • Подобряване качеството на обслужване на клиентите.

Внедряване на ERP
Внедряването на ERP система е сложен процес, който изисква първоначален анализ на организационната структура и процесите във фирмата. Предварително уточнените методи на работа, задачи и отговорности по отдели и звена е важна предпоставка за успешното реализиране на проекта. Внедряване на система от такъв мащаб трябва да бъде реализирано на етапи. Метода стъпка по стъпка дава по-добри резултати от вариант всичко накуп.
С анализа на организацията се открояват и проблемните места. Те определят кои модули са приоритетни за дадената организация и обикновенно с тях започва проекта. Успешното внедряване на системата е в рамките на 12 -18 месеца.
Обикновено етапите на внедряване включват в себе си следното:

 • Планиране на проекта
 • Анализ на бизнес процесите и бизнес нуждите на организацията
 • Реорганизиране на бизнес процесите
 • Инсталация и конфигурация на приложенията
 • Обучение
 • Структуриране на бизнес потребностите
 • Конфигуриране на модулите според бизнес нуждите
 • Настройване на интерфейса на системата
 • Наливане на данните в системата
 • Адаптиране на документацията
 • Обучение на крайните потребители
 • Тестване на системата
 • Пускане на системата

ERP от ФТС България
ФТС е водещ доставчик на интегрирани управленски (ERP) решения за страните от Източна Европа. Компанията е сертифициран партньор за Microsoft Dynamics в България и изключителен дистрибутор на Maconomy за Централна и Източна Европа. Решенията, предлагани от ФТС, са базирани на най-добрите световни бизнес практики и са адаптирани към бизнес моделите на всяка страна в региона.

За допълнителна информация:
02/ 818 36 63 или info.bg@fts-eu.com

Printguide
Printguide

Интернет портал за печатни технологии.