Може ли облачният печат да направи революция в издателския бизнес?*

1847
Може ли облачният печат да направи революция в издателския бизнес?*
Spread the love

Sander Nagtegaalизлага възгледите си за облачният печат,отпечатването на цифрова информациякато услуга, революцията в издателскатадейност и мрежовите услуги.

Публикациитев цифрова форма нарастватс бързи темпове и афинитета на потребителитекъм консумиране съдържание в реалновреме не дава признаци на спад. Въпрекитова Mathew Ingram от GigaOMнаскоро отбеляза, че голяма част отонлайн съдържанието всъщност се губив неспирния поток от информация. Проблемъте, че физическият отпечатък все още енай-доброто за някои задачи – или някоиаудитории.

Неудовлетвореносттами от тази ситуация ме стимулира дасъздам Peecho – безплатнауслуга, която позволявана хората да превърнат цифровотосъдържание във физически продукт.Инфраструктурата на Peechoразчита на облачния печат като интегриравъзможности за печат в цифровата среда.Подобни услуги предлагат и HubCast,MagCloudShapeways.

Ето пример,в който моделът на облачния печат можеда ускори процеса. Големите компанииобикновено печатат десетки хилядигодишни доклади и ги изпращат наакционерите, повечето от които гизапращат директно в кофата за боклукили за рециклиране. Какво ще стане, акокомпанията изиска акционерите да посочатдали искат електронна или хартиенаверсия на документа? Тогаватя ще използва мрежа от доставчици напечатни услуги, които да отпечататекземпляри само за потребителите, коитонаистина ги четат. Това ще намали загубатана материали, въглеродните емисии отпроизводството и разходите за доставкана физическите копия, да не говорим запощенските разходи. Зарадипо-малките тиражи цената на копие епо-голяма, но общите разходи на компаниятанамаляват. И тъй като повече доставчицина печатни услуги виждат възможноститена облачния печат, цените може би щенамалеят.

В публикуваниянаскоро Манифестза облачния печатаз твърдя, че облачниятпечат има уникален потенциал да направиреволюция в издателския бизнес. Тойнасърчава тотален разцвет надигитализацията, като позволява „внякои случаи“ превръщането на цифроватаинформация в двуизмерни или триизмерниобекти по заявка. Това ще помогне засъхраняване на ценна цифрова информациябез вредата на околната среда, нанасянаот масовото производство.

Да разгледамепотенциала на облачния печат дареволюционализира издателската дейност.

Обмянанавиртуално съдържание за атоми
Употреба нахартия като основно средство закомуникация отива към края си. Например,преди няколко седмици Guardianдокладва, че продажбите на Amazon Kindleза пръв път изпреварватпечатните версии. Налице е и намаляванена приходите от книгите с твърдаподвързия, отчетена от Асоциациятана американските издателипрез юни 2012. Експлозивният ръст нацифровото съдържание не предвещавабляскаво бъдеще за печата. Въпреки товачаст от съдържанието, което се губи внеспирно разрастващият се брой публикациив блогове, статуси, туитове и видеоклипове, може да стане по-трайно и лично чрезпечата.

Това е точнотипа съдържание, който се нуждае отангажираността и трайността, коитомогат да бъдат осигурени само отфизическия продукт. Превръщането наперсонализираното, висококачественоцифрово съдържание в професионалноизработени физически обекти е услуга,чието търсене ще нараства. Или кактокрасноречиво заявява John Bracken: „Докатовсе по-голяма част от информацията,която използваме, е базирана на битове,възможността да използваме носители,базирани на атоми, ще стане по-привлекателназа някои хора.“

Няколкоприложения вече се възползват от тозимодел, като използват печата, за дапечелят от цифровото съдържание.Postagram,Printstagramи Canvaspopса някои от най-проститерешения, изградени, за да генериратприходи от снимките на Instagram.

Огромнотоколичество информация в Интернетосигурява на тези компании впечатляващмаркетингов потенциал, но реализациятаму не е толкова проста. Замомента, превръщането на цифроватаинформация в физически продукт в никойслучай не е масов феномен.

Печатъткатоуслуга
За собственицитена сайтове възможностите за печат трябвапросто да работят– като водата от кранчето илиелектричеството вкъщи. На практика,културните различия между цифровиясвят и царството на механичнотопроизводство изправя това сътрудничествопред сериозни предизвикателства. Врезултат се харчат огромни суми задоговаряне и интегриране с един илиповече доставчици на печат, международноразширяване на дейността, доставки поцелия свят, следене на поръчките иобслужване на клиентите.

Това налагаизползването на проста инфраструктура,която да позволи превръщането на печатав услуга.Ако получат достъп до професионаленпечат под формата на услуга, потребителитемогат да избегнат цената и сложносттана купуване и управление на нужнияхардуер, софтуер и процеси.

Защо никойдосега не е осъществил тази идея успешно?Едва наскоро печатната индустрия започнада се преориентира от масовотопредварително производство къмизработване на уникални продукти позаявка. На второ място, свързването наинтернет страница към услуга напоследъке много по-лесно с помощта на проститехнологии като REST, JSON иJavaScript. Въпреки всичко,най-важната промяна е намалената ценана самата инфраструктура.

Навлезтевоблачния печат
Мрежатасъдържа много съдържание, но почти нищоот него не отговаря на нужните стандартиза производство: размерите, качествотои пропорциите на документите вариратв много широки граници. Авторите надокументите не са и чували за неща катоуправление на цветовете, гръб на книга,наддаване, марки за рязане или индустриалнистандарти за печат. Откровеноказано, бъркотията е пълна. Превръщанетона подобна разнородна онлайн информацияв стандартизирани, готови за печаткомпоненти изисква сериозни възможностиза кокмпютърна обработка.

За да сеподдържат разходите и изразходванатаенергия на разумни нива,съобразени с приходите, се налагасистемата да може да се съобразява стърсенето. С други думи, да се справи сголямото натоварване на Коледа и нискитенива през януари при адекватни разходии с минимална консумация на енергия.Системата трябва да е изключителноеластична. Облачните изчислителнирешения могат да предложат точно това.
И така,печеливш бизнес модел за печат катоуслуга може да бъде изграден само наосновата на автоматично адаптиращо серешение за облачен печат… 

Проблемътсдоставчиците
Досега имасериозни стъпки към облачен печат напотребителския пазар. Xerox и Ricohпоследваха стъпките наGoogle CloudPrint с мобилните си решения заоблачен печат, Hewlett-Packard въведохаподобен механизъм с ePrint.

inline_418_/images/2012-10-09.jpg

Въпреки това,професионалниятоблачен печат все още не е масова стока.Само няколко независими играча -Hubcast, MagCloud, Shapeways и собственатами компания са се осмелили да навлязатв тази територия и да предложатпрофесионални двуизмерни и тримернипродукти по заявка, произведени набазата на мрежово съдържание чрез мрежадоставчици на печат.

Облачниятпечат ще направи революция в издателскатадейност
Потенциалътна облачния печат да революционализираиздателската дейност не трябва да сеподценява. Сайтовете,приложенията и игрите могат да бъдатподдържани от обща система за облаченпечат, която осигурява достъп допрофесионални производители на печатнипродукти. Така печатът по заявка ще сепревърне в масова стока, а разходите исложността на процес ще намалеят.

Чрез осигуряванена екологичен печат позаявка доставчиците на облачен печатмогат да подкрепят глобалната тенденцияот преминаване към масово производствона хартиени продукти към цялостнадигитализация, която ще осигури стабилноств индустрията.

*заглавиетое на printguide.info

Автор: SanderNagtegaal

Източник:gigaom.com
Превод: МартинНовев

Име: Мартин Новев

Професионален опит: Практик с журналистически опит. Познава добре печатните технологии, но и умее да пише много добре. През последните осем години трупа опит в различни печатници като се занимава с филмова експонация, оператор е на CTP, прави електронни монтажи и предпечат. Най-голямата сила на Мартин обаче е в предаването на този полезен опит в лесен и удобен за четене вид. Уменията са придобити благодарение на образованието му по журналистика от Софийски университет и трите години опит като репортер във в. "Новинар", "Сега" и "168 часа".

Настоящи занимания: Основната му работа е като оператор предпечат, което го поставя на бойното поле всекидневно - решава множество работни казуси, познава в дълбочина софтуерните продукти за предпечат, както и всички печатни и довършителни процеси.

В свободното си време: Макар в екипа ни да сме все четящи хора, не познаваме друг човек, който да чете повече от Мартин.