На книга да се уча, добро да сполуча

2351
На книга да се уча, добро да сполуча

На книга да се уча, добро да сполуча
Има ли подготвени кадри по полиграфия в България?

Най-често повтаряният проблем в печатния бранш е липсата на подготвени кадри. Това се чува многократно на формални и неформални срещи и всеки път, когато някой търси нови служители. До момента обаче няма ясни критерии какво е това подготвени кадри. Фирмите са разнородни – за една печатница може да е необходим технолог или инженер по поддръжката на машините, за търговските представители са необходими търговци с познания в общата полиграфия или тесни специалист за сервизни инженери,  предпечатните отдели трябва да имат връзка с печатарите и съответните знания. Досега се разчита само на формулировката на образователните институции, но бизнесът не е направил ясна формулировка на нуждите си. Е, изключваме описанието на идеалния служител, който да знае всичко за полиграфията, да е готов да работи денонощно и да му се плаща минималното. Предлагаме ви всички гледни точки – на преподавателите по полиграфия, на студентите и на представителите на бизнеса.

В момента специалност „Полиграфия“ се изучава в Националната професионална гимназия по полиграфия и фотография, ХТМУ- в Катедра „Целулоза, хартия и полиграфия“ и Технически университет Пловдив.

Вижте тук условията за прием.

Бизнесът иска, но не поема никакъв конкретен и дългосрочен ангажимент към образованието.
Така най-кратко формулира проблемът ас.инж. Красимир Заранков, ХТМУ.

„Всички магистри преминават едномесечните стажове в печатници в София (и не само). Половината от тях остават на работа. Тук нямаме практиката, както в други браншове фирмите да търсят по списък млади специалисти, например отличниците на випуска, за да ги поканят на стаж или работа, просто защото не остават хора за тези, които биха търсили. Три четвърти от студентите ни работят по специалността – печат, реклама, полиграфия или химични технологии. За съжаление, бизнесът изисква от нас да даваме адекватно образование, отговарящо на техните нужди, но никой не формулира какви са тези нужди, никой не поема някакъв дългосрочен ангажимент към образованието. На пръстите на ръката се броят фирмите, дарили оборудване за ХТМУ и показали дълготраен интерес към развитието на образованието, например – издателство Форком и Криейтив център. Опитваме се да си сътрудничим по всякакви начини с бизнеса – стажове за студентите, да помагаме в намирането на работа, до голяма степен срещаме разбиране и съдействие. Но и завършилите се сблъскват веднага с проблемите в работата – ниските заплати, предприятията с не особено добра организация и изобщо проблемите на бизнеса, които всички познаваме.
Който плаща – той поръчва музиката, но също така, който поръчва музика – той трябва и да плаща!“В ТУ Пловдив има договори за взаимодействие с някои от печатниците в Пловдив и региона.
Доц. д-р Росица Сарджева, доцент в ТУ Пловдив вярва, че сътрудничеството между ВУЗ и бизнес трябва да бъде на едно високо ниво, за което са нужни усилия от двете страни.
„Аз мога да кажа, ние като ВУЗ какво правим. Провеждаме ежегодно професионалния стаж на студентите от втори и трети курс в печатниците от Пловдив и региона. С някои от тези предприятия имаме сключени договори за взаимодействие. Освен това, много от студентите провеждат и своя преддипломен стаж в съответните предприятия, откъдето се черпят темите за дипломни работи. Така, че в този смисъл, нещата са двупосочни. Сключихме договор за сътрудничество и със СПИБ, проведохме среща с председателя му относно перспективите на развитие на печатната индустрия в България. (Дори получихме от тях известна материална помощ под формата на 20 лупи за лабораторни упражнения). „

„Разбира се, може да се желае още много. Техническият университет, подобно на всички останали висши училища не разполага с достатъчни финансови ресурси за подпомагане на обучението по полиграфия. Затова ние винаги сме призовавали факторите от бизнеса да подпомагат образованието, доколкото могат. Съзнавам, че за това се иска нагласа, единомислие, широта на погледа, накратко манталитет. „

„Тази година, имам предвид сега през юли, се дипломира вече третият випуск по специалност Полиграфия в Техническия университет. Вероятно няма да е излишно да припомня, че тази специалност се откри през 2005 г. в Пловдивския филиал на Техническия Университет София. Получихме акредитация за обучение по образователно-квалификационната степен „бакалавър” и одобрение за „магистър”, което стартира от септември.
Но да се върна към студентите – дотук около 25 студента са се дипломирали и сега след няколко дни още 17 ще се дипломират. Почти всички, които са завършили вече работят в бранша. Ето някои печатници, където работят наши випускници – в Пловдив: „Идеал”, „Юрий Гагарин”, „Тафков”; в някои от печатниците в Пазарджик; в София – печатница „Дедракс”. Вероятно има и такива, за които нямам информация. Някои от завършилите студенти продължиха обучението за ОКС „магистър” в други вузове, а други заминаха в чужбина.
Текущо, общо около 80 студенти от първи до четвърти курс се обучават в нашия университет.“     

За НПГПФ г-жа Цветанка Апостолова казва: „През  петгодишния  курс  на  обучение  в  извън  учебно  време  учениците провеждат  учебно-производствена  практика. Имат  възможност,  особено  в  по-горните класове, да провеждат тази практика индивидуално в различни фирми, разбира се, под методичното ръководство на конкретен учител. Така работят в реални  производствени  условия,  а  и  усвояват  някои  специфични  за фирмата процеси.  След  като  завършат,  някои  остават  на  работа  там.  Всяка  година изпращаме  по  над  сто  ученика  на  стаж  при  тези  условия.  Така  много  от  тях намират своята професионална реализация.“

„Националната  професионална  гимназия  по  полиграфия  и  фотография  се утвърди  като  единствено  в  страната  ни  училище  за  подготовка  на  кадри  в областта  на  полиграфията  и фотографията. Периодично  при нас  постъпват запитвания от работодатели за осигуряване на кадри. Поддържаме връзка със завършилите  ученици,  а  и  те  ни  търсят.  Голям  е  процентът  на  завършилите, които  продължават  образованието  си  във  висши  училища, но  в много  случаи това  не  ги  откъсва  от  професията.  Освен  качествена  професионална  подготовка  по  съответните  професии  и специалности,  възпитаниците  на  НПГПФ  получават  и  много  добра  общообразователна подготовка. Това безспорно им дава добри възможности  за продължаване на образованието  във  висши  училища  у  нас  и  в  чужбина.  Например  средният успех от държавния зрелостен изпит по български език и литература на Випуск 2011  е  много  добър 5,05.“

Кой иска да учи полиграфия?
„В ХТМУ се записват около 22-25 студенти за специалност „Полиграфия“ всяка година, но завършват около 10 до 15, имаме и няколко, които учат в Русия.  Средно 10 души на година търсят работа.  Ние обучаваме технолози. Опитвам се да ги подготвя, че технологът не е просто човек, който смята тиражи, но работи с клиенти и съчетава и търговски функции.“ – каза инж. Краси Заранков.

„В ТУ Пловдив, като средно образование, например, миналата година в първи курс постъпиха хора от езикови гимназии, от строителни техникуми, от общообразователни училища и т.н., т.е. едно много добро ниво на средно образование – твърди Росица Сарджева. „За жалост, от Професионалната гимназия по Полиграфия досега никой не е кандидатствал. Но причината за това е, че тя е в София и нейните випускници се насочват например в специалност „Книгоиздаване” във ФЖМК към СУ „Св. Кл. Охридски”. Това съм го видяла лично, т.к. там преподавам и съм имала студенти, завършили тази гимназия.“

Г-жа Цветанка Апостолова, директор на НПГПФ казва, че около 80-90%  от  завършващите  в гимназията продължават образованието си във висши училища. „Не е малък и процентът на тези, които избират  същите  или  близки  до  тях  специалности,  които  са  завършили  в гимназията.  НПГПФ  има  договорни  отношения  с  някои  университети,  където нашите възпитаници ползват преференции.“

Прочетете повече за вътрешните проблеми на образованието.
Очаквайте и мнението на работодателите и завършилите студенти.

Printguide
Printguide

Интернет портал за печатни технологии.