Ограничаване миграцията на мастило при контакт с храни

535
Ограничаване миграцията на мастило при контакт с храни

Хранително-вкусовата промишленост е обект на редица разпоредби за безопасност по отношение на опаковането и етикетирането. В случаите, когато става въпрос за директен контакт с храните, тези изисквания са още по-сериозни. Правилата обхващат не само субстратите, но също и мастилата. Те следва да не оказват влияние върху качеството на съдържащите се в опаковката храна и напитки. В същото време трябва да не променят драстично производствената цена. В следващия кратък обзор представяме възможни решения при производството на опаковки за тази промишленост.

 

миграция на мастило

 

Миграция на мастилото
Едно от най-големите предизвикателства при използването на UV и други видове мастила при печат на опаковки и етикети за хранително-вкусовата промишленост се крие в качественото технологично полагане върху субстрата. Частици от недобре втвърдено мастило върху опаковките и етикетите могат да причинят замърсяване на хранителните продукти. Този процес е известен като миграция на мастилото и може да се прояви по един от следните начини:

  1. Миграцията може да се случи при складирането, когато има възможност в субстрата да проникне влага. Това е често срещан проблем при съхранението на ролка, където миграцията се случва от напечатаната към ненапечатаната страна. По този начин потенциално токсичните мастила биха могли да попаднат в контакт с храните.
  2. Миграцията е възможна също при изпаряване или кондензация на влага от хранителните продукти, намиращи се в опаковката. За предпазване на проникване на частици от мастилото в храните много често се налага използването на допълнителна опаковка от фолио или друг материал.
  3. Миграция би могла да се случи и при смесване на безопасни за храните мастила с конвенционални такива. Това е възможно при недобро измиване на секциите при печат на различни тиражи.

Фактори като съдържание в опаковката, дизайн, температура и среда на опаковане или съхранение, също могат да повлияят върху нивото на миграция на мастилата.

Как се изпитва миграцията при мастилата
Хранително-вкусовата промишленост залага на течна и газова хроматография и масова спектроскопия, за да извърши оценка на риска от миграция на мастилата. Тези, показали най-ниски нива на миграция, както и тези, съдържащи инертни или нетоксични съставки, се считат за подходящи при възможен контакт с храни.

Химикали за контакт с храни
За решаване на проблема с недобре втвърдените елементи, причиняващи потенциално замърсяване на храните се използват мастила с ниска миграция. В тях се влагат химикали, които да запечатат мастилото към субстрата и да предотвратят последващо преминаване от другата страна.

Спазване на изискванията
На територията на Европейския съюз всички мастила, използвани за опаковки и етикети на храни трябва да следват добрите производствени практики на ЕС (GMP), вписани в директива EO 2023/2006. Спазването им следва да бъде гарантирано от доставчика на мастило. Не трябва да се допуска кръстосано замърсяване с различни видове мастила по време на печат, поради недобро обслужване на машините. В случай на възникнал проблем е препоръчително да се съхраняват данни за производството, включително номера на партидите мастила, за да може лесно да бъде проследен и изследван казусът.

Системи за сушене
Критична част от производството на опаковки и етикети за хранително-вкусовата промишленост е системата за сушене. Нейната правилна поддръжка често е пренебрегвана, а това може да доведе до неприятни последствия и съдебни спорове. Уверете се, че всички филтри, лещи и вентилационни системи са добре почистени. Важно е интензивността на UV лъчите да бъде в техническите граници и това следва да се проверява поне веднъж седмично.

Специализираните машини, предлагани от Focus Label Machinery, са широко използвани от производителите на опаковки и етикети за хранително-вкусовата промишленост, на територията на ЕС, Великобритания и САЩ. Те са съвместими с всички мастила, които са одобрени за контакт с храни. С въвеждане на новото законодателство след Brexit, компанията ще актуализира своите технологични решения, за да позволи на своите партньори и техните клиенти да продължат да спазват всички регламенти и изисквания в областта не безопасността при производството на опаковки за храни и напитки.

Източник на преведения материал: blog.focuslabel.com

Интернет портал за печатни технологии.