Оценка на качеството на печатни продукти

4758
Оценка на качеството на печатни продукти

Необходимост от ясни критерии за качествен контрол и залагането им в поръчката/договора

Има много и различни видове печатни материали – от периодични издания и книги през опаковки до нестандартни печатни решения на екзотични материали. Макар че различните печатни технологии имат много общи характеристики е трудно, почти невъзможно, да има унифицирана методология за оценка на всички видове печатни материали.

Предварителното уточняване между клиент и производител е много важна стъпка преди пристъпването към договаряне на самата поръчката. За повечето от професионалистите от бранша това се подразбира от само себе си, но голяма част от хората които правят поръчки не са наясно и често се получават неприятни недоразумения като брошура с 15 страници или изделия с неправилна форма с пропусната калкулация на щанца в цената. За по-лесните и единични поръчки разбира се критериите, които подлежат на договаряне са по-малко и по-опростени – свеждат се най-вече до материал, размер, цветност и срок, макар че и това често се пропуска.

 

палета с отпечатан тираж

 

Колкото по-сложни и обемни стават поръчките, толкова по-важно е списъка с предварително договорените параметри да е максимално детайлен и изчерпателен. За различните видове печатни продукти отделните параметри на сделката имат различна относителна тежест. Например за всекидневно периодично издание е изключително важно отпечатването и предаването на готовия продукт да се случи в срок, като критериите за качество на печат са с относителна по-слаба тежест, при месечно периодично списание с профилирана насоченост качеството на печат и на самия продукт е с приоритет пред срока, в хранително вкусовата промишленост изискването за стерилност и качеството на предпазните слоеве на опаковката е с водеща тежест при договарянето, химическата промишленост има специфични изисквания към материала на самата опаковка и на маркировката, държавните печатници/монетни дворове имате супер стриктни към сигурността на печатния продукт и т. н. И колкото по-скъпи и обемни са поръчките толкова е по-важно коректното задаване на тези параметри при поръчка и предварителен договор, защото се превръщат в основен инструмент за предявяване или отхвърляне на претенции. Колкото по-ясно е описана една поръчка толкова по-лесна е дългосрочната работа между партньорите.

Ще се опитам да обхвана няколко общи положения за печатни издания, които е добре да се имат предвид при договаряне и поръчка на печатно издание. Реалното начало на поръчката обикновено се приема момента на подаване на файл за печат към печатницата. От този момент текат сроковете за изпълнение на самата поръчка. Разбира се приемането на файла не може да става автоматично, защото самия файл трябва да отговори на предварително договорени уточнени спецификации подадени от печатницата. Входящия контрол на файловете също така дали клиента ползва агенция за предпечат, която да изпълни изискванията на печатницата към самия файл – трапинг, мин/макс дот, цветност, резолюция, размери, кодове и прочие – или файла се предава директно от дизайнера без междинна намеса. Ако клиента не ползва репро агенция, в повечето случаи печатницата подготвя финално файла за печат и прилага техническите изисквания. В тази ситуация параметрите на входящия контрол са по-малко – цветност, качество и вид на файловете, размер и евентуално кодове. По принцип печатницата не би трябвало да носи отговорност за съдържанието на текста, а само за печатаемостта и четивността на буквите. За съжаление в България е честа практика да се изискват текстови корекции преди печат от печатницата, безплатно в почти всички случаи. Това е практика, която крие риск и за двете страни – печатницата извършва услуга, в която не е специализирана, а клиента не разполага с финалната версия на файла си. Когато клиента ползва услугите студио за предпечат и репро изискванията към подаваните файлове са много по-високи и се очаква да покриват всички технически параметри подадени от печатницата. Тъй като по файла се правени съществени предпечатни манипулации, печатницата се нуждае от повече време да провери файла и да верифицира файловете, което обаче се компенсира като време в случай, че файловете са ОК и печатницата не прави промени по файловете. При подобни сценарии често студията за предпечат изпращат собствени заявки с описания на важните характеристики на файла и искат попълнен чек лист при приемане или двустранно подписана цветна проба.

При подаването на файловете се договарят и начините за одобрение на цвета. Ако клиента не ползва услугите на репро агенция, печатницата подготвя цветна проба, която клиента подписва и се приема за еталон за сравнение. Възможен вариант е клиента да подаде вече напечатана мостра от друг производител, която да се приеме за еталон. В този случай задачата на печатницата е по-сложна, защото трябва да предвиди промените правени от алтернативния производител и да ги отрази в разработката си. Също така е важно да се отбележи, че цветните проби е желателно да са печатани с профил на съответната печатница за максимална коректност на цветопредаването. И разбира се уговорката, че цветните проби важат само CMYK изображения, а за специалните цветове се ползват съответните мострени таблици (примерно Pantone скали). xrite exactВ случаите, когато е намесена репро агенция, цветната проба задължително е направена с профила на печатницата и се подписва от клиента и от печатницата. В този случай печатницата не трябва да прави корекции по файловете, а да ползва само подадените ѝ файлове. И тъй като цветните проби не винаги са добра референция за цвета, често се налага тестови печат. В този случай цветната проба е отправна точка за печата, а по време на печат представител на клиента или наетата репро агенция прави корекции и настройки на цвета докато се получи желания резултат.

При постигане на договорка за цвета по време на печат, цветната проба се унищожава и за последващи поръчки първото подписано копие се ползва за референция. След одобрение на цвета, печатницата поема задължението да довърши тиража в одобрения вид. Възможно е за особено големи тиражи клиента и производителя да се договорят за събиране на контролни отпечатъци през определен тираж или да се събират спектрофотометрични измервания на контролни бройки. Ако клиента и печатницата разполагат с еднакви спектрофотометрични уреди, информацията от контролните измервани по време на печат може да се споделя в реално време и клиента да има реална представа какво се случва по време на печат, както и да получава директен отчет за крайния резултат от даден тираж. По този начин е възможно бройки с критични цветови несъответствия да бъдат рекламирани от клиента, преди да се извърши доставката. Подобни практики са почти задължителни за фирми с голямо портфолио от SKU -та (Stock Keeping Unit), които работят с много различни доставчици и не могат да си позволят да присъстват физически на критично важни тиражи. Също така, за контрол на печат може да се ползват и услугите на репро агенции, които да поемат отговорността по одобрение на цвета от името на клиента. Управлението на портфолио от 20 – 30 000 SKU-та е практически невъзможно без ползването на услугите на PMA – Print management Agency. Подобен дигитален контрол може да се прави основно за цвета, самата физическа проверка на готовата продукция от клиента се извършва при доставка, освен в случаите, когато целия клиентски контрол на качеството не се извършва в печатницата от представители на клиента – като например печат на кенове за газирани напитки, печат на платежни средства и др.

При финализиране на тиража също така се прилагат и договорените условия за унищожаване/съхранение на свръх тираж. В общия случай надпечатаният тираж се приема от клиента в рамките на договорената крайна цена или се предоставя на занижена единична цена. Материали, които подлежат на лесно рециклиране и вкарване обратно в производство – многослойни LDPE, PP материали – може да се задържат от печатницата и рециклират на място – ако разполагат със собствени екструдиращи мощности. Преди напускане на продукцията за доставка към клиента, самата продукция се опакова и маркира по предварително договорен между двете страни начин. Особено важно е маркирането на опаковки или етикети, които са с един и същи баркод, но се различават само по текстово/регионално съдържание. При този случай клиента има изградена вътрешна система за допълнително кодиране, която трябва да бъде отбелязвана на транспортния етикет. Транспортния етикет на печатна продукция по същество не се различава от транспортния етикет за готова продукция към крайна точка на продажби. Съществуващите стандарти за етикетиране на палета готова продукция с малка промяна подлежат на употреба и в печатната продукция:

Как да изготвим стандартен gs1 логистичен етикет

При приемане на готовия продукт от клиента се извършва входящ контрол. В зависимост от постигнатите договорки нивото на този контрол може да варира. Има печатна продукция, която се нуждае само от количествен контрол, както и продукти, които се нуждаят от детайлно окачествяване. Обикновено от първата направена доставка се отделя предварително договорено с печатницата количество, което минава качествен контрол с обследване на предварително зададени параметри. При извършването на качествения контрол QC (Quality control) операторите сравняват продукцията с предварително одобрена и подписана от двете страни техническа спецификация, в която са ясно заложени критичните несъответствия, какво се приема за голямо и малко несъответствие. При критично несъответствие продукцията не се допуска и се връща цялото количество. При голямо или малко несъответствие се взима решение дали да бъде върната продукцията, след като се прецени какво ще бъде отражението за клиента ако се върне пратката, ако става въпрос на бързо развалящи се хранителни продукти е възможно е да се приеме опаковка с голямо отклонение в цвета. Резултатите от тестваното количество се приемат за валидни за цялата пратка и всички отбелязани отклонения от качеството важат за партидата като цяло.

 

мостра за печат

 

Ако например има отбелязано несъответствие в цвета в контролната извадка се приема, че цялата партида е с този проблем. ако печатната продукция е серийно производство – опаковки, периодика – детайлния входящ контрол обикновено се прави на първите 3-5 партиди и ако не са забелязани критични отклонения или е имало отклонения, но те са били отстранени при последващ доставки, се прави само количествен контрол. Има разбира се и продукти, които изискват детайлен и обстоен качествен контрол при всяка доставка. Например: фармацевтични опаковки, платежни средства и ценни книжа и прочие. Ако печатния продукт е с голяма повторяемост е важно да прави детайлен качествен контрол и на определени и неравномерни времеви периоди, които в рамките на тримесечие или полугодие дават на клиента ясна представа за качеството на продукцията в контролирания период. Това е много важна методика за подобряване и оптимизиране на печатната продукция, както и полезен инструмент за обратна връзка към печатницата. Както и разбира се важен инструмент при договаряне на цени и вземане на решение за избор на печатница.  Компания която е дала много ниска цена на печатна продукция, но е доставила голямо количество стока с критични несъответствия и е предизвикала забавяне на производствения процес на клиента или дори загуби, е много вероятно да бъде отстранена като доставчик.

Промяна на параметри на повторяема продукция

Печатницата би трябвало да пази технологична карта от първия печат и да я ползва при повторение на заявката, а клиента и неговите QC (Quality control) оператори имат разписана и одобрена техническа спецификация по която извършват качествения контрол. При необходимост от промяна на параметрите на печатното издание, трябва да се съгласува внимателно как се доставя последно произведеното количество по старата спецификация, как се оценява и от кой момент влиза в сила новата техническа спецификация.

Стриктния контрол на качеството е гаранция за безпроблемно партньорство между клиент и печатница. Качествения контрол и подаването на регулярна обратна връзка към производителя не трябва да се приема като инструмент за понижаване на цените, за съжаление много често тази практика в България се приема повод за междуфирмено заяждане. Разбира се има и не малко положителни примери, но като цяло има много какво да се желае в тази посока. Като цяло няма и ясно определено разбиране, кой носи отговорност за проследяване на качеството. И тъй като става въпрос за отговорност, от която в общия случай произхождат задължения, не са много хората, които са готови се заемат с тази задача – предпечатаря си проверява предпечата, дизайнера дизайна и т.н. по веригата. Контрол на качество не трябва да се бърка с работата на закупчика или осчетоводяването на определено количество материали. Мениджърът продукция по принцип е пряко отговорен за качеството и тъй като е най-тясната връзка между клиент и производител, трябва да следи и отговаря за качеството, заедно с QC операторите ако има такива. Ако не, той изпълнява тази роля в по-малките организации.

В рекламните агенции хората заемащи тази позиция се занимават най-често с договаряне с производители, цени и условия на доставка, както и навременното изпълнение на винаги спешните поръчки. В общия случай, за изграждане на добър и смислен процес по контрол на качеството обикновено няма време и капацитет. По тази причина и заради тази специфика в трудовата характеристика на мениджъра продукция в България не съществуват класически PMA – принт мениджмънт агенции, които да поемат изцяло изпълнението на печатни поръчки за клиенти, които нямат или не могат да си позволят собствен мениджър печатна продукция. Контролът на качеството все още звучи заплашително за повечето малки и средни предприятия, но това е най-сигурния макар и не лек път за развитие, за който и да е производствен процес свързан с печат.

Автор: Георги Георгиев

Printguide
Printguide

Интернет портал за печатни технологии.