Печатната индустрия в периода 2020 – 2030

6059
Печатната индустрия в периода 2020 – 2030

Какви предизвикателства очакват глобалната икономика и как ще повлияят върху регионалните пазари на печатната и опаковъчната индустрия? Дълъг или къс ще е инвестиционният хоризонт за бранша? Без да претендира за изчерпателност, базираната на експертни оценки и прогнози статия търси отговорите на тези и други въпроси с една-единствена цел: да направи моментна снимка на бранша и перспективите му за развитие до 2030 година.

Вместо увод

По данни от последния доклад на МВФ (2023) вследствие на ключови фактори, сред които паричната политика за ограничаване на високата инфлация, неблагоприятните финансови условия, смущенията по веригата на доставки и войната в Украйна, глобалната икономика продължава да забавя темпове, падайки от прогнозните 2,9% на 1,7%. Този темп на растеж, сочен като третия най-слаб за последните три десетилетия след световната финансова криза (2007–2008) и пандемията (2020–2021), крие реална опасност от свиване на годишния доход на глава от глобалното население, т.е. от рецесия.

Очакванията на МВФ все пак са, че светът ще успее да я избегне и че през следващата 2024 г. глобалната икономика ще продължи да расте благодарение най-вече на страните с развиващи се икономики като Индия, която заедно с Китай има реалния шанс да реализира 50% от световния икономически ръст.

Заради меката зима и въпреки отрицателните икономически показатели на Италия, Литва, Австрия и Германия като цяло страните от ЕС остават устойчиви на енергийната криза: в края на 2022 г. Ирландия отчете ръст от почти 3%, а Испания, Франция, Латвия и Португалия постигнаха положителен ръст въпреки спада на потребление.

На базата на тези показатели и предвид факта, че дългът на половината от страните в ЕС превишава БВП на глава от населението с над 60%, анализаторите прогнозират едва 0,5% (2023) ръст за Европа спрямо глобалния (1,7%).

Европейският печатен пазар

Как ще изглежда европейският печатен пазар на фона на тези прогнози? В известен смисъл отговорът на този въпрос се съдържа в докладите на Smithers и Intergraf.

Данните на Intergraf за 2021 г. сочат, че европейският графичен пазар и пазарът на опаковки и етикети са нараснали с 2,2% реална (постоянна) и 7,7% текуща стойност до 159,1 млрд. евро. Постигнатият близо 2% реален ръст (без инфлационните ефекти и движенията на обменния курс) до 159,1 млрд. евро е по-малък от очаквания заради лошото представяне на графичния печат през 2020 г.

В сравнение с него печатът на опаковки и етикети, който почти е успял да се върне на нивата си от 2019 г., продължава да бележи ръст.

Идентична е тенденцията и при глобалния пазар на печата на опаковки, очакванията за който са при CAGR от 3,1% да достигне 551,3 млрд. долара (2027) спрямо 473,7 млрд. долара (2022).

Пазарът на хартии и картони

Комбинацията от неблагоприятни фактори от края на 2021 и началото на 2022 г., сред които скокът в цените на енергоизточниците и последвалите увеличения на цените на транспортните услуги и суровините за производството на хартия и картон, затварянето на близо 2000 малки завода в сферата на химическата и целулозно-хартиената промишленост в Китай, стачката в мелниците на UPM във Финландия (януари – май 2022 г.) и наложените на Русия заради войната в Украйна икономически санкции, стана причина за допълнителното повишаване на цените на хартиите с 45% (и с 80% на вестникарската хартия) през първото полугодие на 2022 г. и застраши доставките на редица бързооборотни стоки.
Лишеният от годишната доставка на 180/200 хил. тона крафтлайнер от Русия за нуждите на опаковъчната индустрия европейски пазар компенсира руския крафтлайнер с такъв от мелниците в Северна Америка и от някои от мелниците в Европа.

 

Печатната индустрия

 

Пазарът на мастила

Общото потребление на печатни мастила и оцветители в Европа през 2021 г. е било 721 хил. тона.
В глобален аспект очакванията по отношение на тази група консумативи (за периода 2022 – 2027 г.) са за изпреварващ CAGR от 5,9% на мастилата на водна основа спрямо солвентните мастила (4,5% CAGR). За същия период прогнозите за общия пазар на мастилата за всички технологии на печат са за 33,3 млрд. щатски долара, което представлява 1,9% CAGR. Предизвикателствата тук, както и при групата на хартиите и картоните, са недостигът на суровини и високите цени на енергията.

Пазарът на печатно оборудване

Макар че през 2021 г. са нараснали сериозно, продажбите на печатно оборудване остават под нивата от 2019 г. Общите продажби на ново печатно оборудване през 2021 г. са оценени на 4,25 млрд. евро, 1,52 млрд. евро от които от продажбите на оборудване за дигитален печат.

По данни на изготвен от Smithers доклад на тема „The Future of Print to 2030“ съществената промяна в индустрията ще се базира на мастиленоструйните решения за печат, делът от приходите на които се очаква да нарасне до 16,2% (2030) спрямо 6,3% (2015). Очакванията на анализаторите за прогнозния период са за увеличаване обемите на печатното производство от 1 до 5%. (Показателен за това е броят на внедрените в печатното производство само у нас над 200 системи за професионален печат на Konica Minolta.)

Печатният пазар у нас

Направеният от Съюза на печатарската индустрия в България анализ на данните на НАП за 2021 г. показва лек ръст в количествата и стойностите на най-употребяваните хартии за печат и производство на традиционни и издателски книжни изделия и значителен за печата и производството на опаковки.

 

хартии и картони
Фиг. 2. Хартии и картони, източник: СПИБ

 

Анализът сочи ръст от 52 хил. тона за над 97 млн. лв. на доставките на използваните в печатната индустрия у нас хартии и картони, намаляване експортния дял на произведените в страната крафтови етикетни хартии и продължаващ спад на вноса на цигарени и етикетни хартии.

 

Печатарски мастила
Фиг. 3. Печатарски мастила , източник: СПИБ

 

Внесените през 2021 г. мастила у нас са били с 69 тона по-малко, но на по-висока (с над 2 млн. лв.) стойност. Запазва се тенденцията вносът на цветни мастила да надвишава (с 6 пъти) вноса на черни мастила.

Секторът печатарско оборудване и машини остава стабилен и дори бележи минимален ръст спрямо 2020 г. (Направените през 2021 г. продажби предимно на нови високотехнологични машини и съоръжения са договорени в предходни периоди.)

 

печатарски машини
Фиг. 4. Печатарско оборудване и машини, източник: СПИБ

 

Изготвеният в началото на 2022 г. за СПИБ от независимата агенция за пазарни и бизнес проучвания и секторни анализи CBN Pannoff, Stoytcheff & Co предварителен анализ на пазара прогнозира ръст на оборотите от печатна продукция у нас от 8,3% до 435,7 млн. евро и реален ръст на оборотите на фона на инфлацията от порядъка на 1,5% – 2,5%, и сравнително по-слаб ръст от 5,5% до 818,3 млн. евро с вероятна отрицателна реална стойност за оборотите от продукти на целулозно-хартиената промишленост.

Въпреки неблагоприятните фактори на пазара анализът на CBN за 2021 г. сочи, че полиграфическата ни индустрия е реализирала сериозен оборот: брутният доход от печатна дейност е бил по-висок от този на 27 сектора (радио и телевизия, туризъм, въздушен и воден транспорт и др.), а от изделия на целулозно-хартиената промишленост – от брутния доход на 46 сектора (реклама, производство на лекарства, пощенски и куриерски услуги, производство на текстил, част от ютилити сектора и т.н.).

Печатни процеси

С ръст от 1,8% (2021) флексографският печат затвърждава позициите си на предпочитан метод при производството на етикети и опаковки. Дигиталният печат, който през последните години се утвърждава като успешен метод за печата на опаковки и етикети, продължава да бъде най-бързо развиващата се област. Показателен за това е фактът, че годишните приходи от мастиленоструен печат нарастват с двуцифрени темпове. Подобни са тенденциите и по отношение на глобалния пазар на флексопечат, за който се прогнозира, че с темп на растеж от 2,1% (2021) до 205 млрд. долара (2027) ще остане най-предпочитаната технология при производството на опаковки – основно от велпапе.

Поглед към глобалните пазари

Пазарът на хартиени/картонени опаковки

С регистриран обем 324,47 млрд. щатски долара (2021) глобалното производство на хартиени/картонени опаковки се очаква да нараства с 4,14% CAGR до 409,50 млрд. щатски долара (2027). По данни на Data Bridge Market Research с CAGR от 4,6% за прогнозния период европейският пазар би следвало да достигне обем 49,232 млрд. долара.

С най-голям пазарен дял в света към момента е Северна Америка. Най-бързо развиващият се пазар обаче е Азиатско-Тихоокеанският, тъй като най-големият потребител на сгъваеми картонени опаковки е Китай.
Сред ключовите фактори за нарастващото търсене на хартиени/картонени опаковки са ограниченията за използване на пластмасови опаковки за еднократна употреба, ръстът на електронната търговия и ориентацията на потребителите към екологични материали, а основните предизвикателства: недостигът на суровини, респективно растящите им цени заедно с тези на енергоизточниците; инфлацията; несигурната геополитическа обстановка; намаляващата покупателна способност на потребителите.

Пазарът на пластмасови опаковки

С популяризирането на електронната търговия глобалният пазар на пластмасови опаковки, който през 2021 г. се оценяваше на 355,0 млрд. щатски долара, се очаква да нараства с CAGR от 4,2% (2027). Сред ключовите фактори за този ръст са и по-ниското тегло и цена на пластмасовите опаковки, тяхната здравина и подобрените им високобариерни свойства, навлизането на МАР и ЕМАР опаковането в хранителната индустрия, повишеният интерес към биобазираните PLA филми за производство на опаковки и т.н.
С приходите си от над 43,0% (2021) най-многолюдният и с най-голямо съсредоточие на производствени мощности Азиатско-Тихоокеански регион има всички шансове да запази лидерската си позиция на този пазар. Дали обаче на фона на усложняващата се геополитическа обстановка и очакваното изтегляне на компании от Европа към САЩ европейският пазар ще остане вторият по важност в света, тепърва ще разберем.

Пазарът на метални опаковки

Глобалният пазар на метални опаковки, който през 2020 г. се оценяваше на 108,8 млрд. щатски долара, се очаква да нараства с 3,1% CARS до 147,4 млрд. щатски долара (2030). С тенденциозно най-голям дял в производствените обеми тук е Азиатско-Тихоокеанският регион (38%), следван от Европа (основно Германия и Испания), Южна Америка, Средния изток и Африка.

По отношение на материалите традиционно най-голям дял заемат опаковките от стомана. В отговор на повишената консумация на бира и газирани и енергийни напитки висок ръст бележи производството на алуминиеви кенове. Сред основните фактори за това са устойчивостта на двете категории опаковки, възможността за многократното им рециклиране и за персонализирането им чрез печат. Това е и основната причина за използването им като надеждно средство за опаковането на фармацевтични продукти, продукти за личната хигиена, а напоследък и за изделия на сладкарската промишленост.

 

Графичен печат и печат на опаковки
Фиг. 5. Графичен печат и печат на опаковки по процеси в Европа, 2020 – 2026 (млн. евро, постоянни цени и обменни курсове за 2021 г.)

 

Пазарът на стъклени опаковки

Глобалният пазар на стъклени опаковки, който през 2021 г. се оценяваше на 75,82 млрд. щатски долара, се очаква да нараства с CAGR от 4,39% до 97,78 млрд. щатски долара (2027). Сред факторите за този ръст са надеждността на стъклото за съхранение на храни и напитки и на продукти на фармацевтичната и химическата промишленост, изместването на потребителския фокус към екологичното опаковане и персонализирания печат и т.н.

Масово използваното натриево-варово (силициево) стъкло е евтино, безопасно и изключително ефективно – освен че може да бъде рециклирано многократно (на практика до безкрай), остава непроницаемо за газове (O2 и СO2) и запазва органолептичните свойства и вкуса на храните и напитките.

Независимо от това започналото вследствие на енергийната криза закриване на стъкларски заводи в Европа може да дестабилизира веригата на доставки и целия сектор. Към момента стъкларската ни индустрия не попада в епицентъра на тези събития, тъй като работещите на територията на страната ни 4 големи стъкларски завода разчитат на доставките на природен газ и на енергията от собствени ВЕИ.

Вместо финал

От 2020 г. насам светът преминава през поредица от дестабилизиращи кризи, засягащи почти всички сфери на живота. На фона на съществуващите негативни фактори на пазара експертите от водещи анализаторски агенции прогнозират, че най-големите предизвикателства за глобалната икономика през 2023 г. ще са рискът от ескалация на военния конфликт в Украйна (и вероятността от възникването на подобни конфликти в други региони на света), търговията и инвестициите.

В тази връзка от Investment Monitor очакват, че най-голям шанс за развитие през оставащите 11 месеца от годината и след това (2030) ще имат: изкуственият интелект (чиповете, самообучаващите се машини и т.н.), финтех технологиите (блокчейнът, криптовалутите, електронната търговия и т.н.), интернет на нещата (амбиент търговията, умните градове/предприятия/домове и т.н.), цифровите медии (метавселената, социалните медии, Web 3.0 и т.н.), IT инфраструктурата (облачните технологии, big data, киберсигурността, системите за квантови изчисления и т.н.), роботиката и 3D печатът.

Движещите фактори на печатния пазар в този период ще продължат да бъдат: ръстът на фармацевтичната и хранителната индустрия, включително кетъринг индустрията; ръстът на електронната търговия; промените в потребителските нагласи; ръстът на инвестициите в устойчиви производства и продукти; увеличаващият се брой малки домакинства (1–2 души); възможностите за производство на персонализирани изделия; „Амазон“ ефектът и т.н.

Повече от сигурно е, че в оставащите до края на 2023 г. месеци собствениците и мениджърите на фирми от енергоемките целулозно-хартиена и печатна индустрия ще трябва да решават куп жизненоважни въпроси, касаещи развитието (или дори оцеляването) на бизнеса си в условия на сигурни инфлационни процеси, несигурна геополитическа обстановка, растяща конкуренция, намаляваща мотивация за работа и т.н. – задача, която, вярвам, българският бизнес в лицето на полиграфическата индустрия има експертизата, опита и волята да реши ако не подобрявайки, то поне запазвайки резултатите си за 2021 г.

Написа: Екатерина Николова

Printguide
Printguide

Интернет портал за печатни технологии.