Вътрешните проблеми на образованието по полиграфия

2655
Вътрешните проблеми на образованието по полиграфия

Вътрешните проблеми на образованието
Тази година местата в университетите са повече от випускниците от гимназията по полиграфия. Предстои приемът на студенти в различните университети и всички са изправени пред парадокса – много места, малко кандидатстуденти. Бройките за държавна поръчка в специалността „Полиграфия“ в Пловдив обаче са намалени.

„Не само тази година, но и миналата беше изкуствено намалена бройката за специалност „Полиграфия“ – потвърди доц. д-р Сарджева. – Истината е, че за тази специалност, за разлика от други традиционни инженерни специалности, желаещите са повече. Но за поддържане на баланса в разпределението на студентите по специалности, се пристъпва към подобни изкуствени стъпки. Освен по-високия интерес към специалността, трябва да добавя и относително по-високото образователно ниво на нашите кандидати, което рефлектира във формирания бал от кандидатстудентските изпити. По бал нашите студенти се класират обикновено, непосредствено след компютърните специалности, което е едно високо постижение. Освен това, държа да подчертая, че при нас се приемат студенти след полагане на кандидат-студентски изпит по математика. „

Единствената в момента матура по полиграфия в България е в… Добрич.
Тази година има випуск, който положи матура по полиграфия. Става въпрос за общообразователно училище СОУ „Дора Габе“ в Добрич, в което инж. Васил Станев създаде професионална паралелка, преподава по утвърдени национални програми, одобрени от МОН и се занимава с учениците. Постигнато е споразумение с ХТМУ резултатите от матурата да бъдат признати при прием в университета вместо приемен изпит. За съжаление, възможностите за реализация в Добрич са малки, а част от децата, които са положили матурата успешно, нямат финансовата възможност да се запишат да учат в София. Поради различни причини, професионалната паралелка по полиграфия успя да обучи два випуска ученици. Догодина се дипломира третият випуск и тази паралелка приключва съществуването си.

Инж. Станев е преподавал и в СОУ „Неофит Бозвели“, Варна. За съжаление, във Варна това професионално обучение също приключва заради липсата на интерес към специалността.

„В последните години бройките на кандидатстващите в ХТМУ намаляват, но и приемът става по-лесен. 75% от завършилите ни бакалаври продължават да учат и магистърска степен“ – потвърди ас.инж. Краси Заранков. „Това донякъде се дължи и на финансови проблеми на самите кандидатстващи. „Много от нашите студенти са със социален статус – среден и под средното ниво, т.е. при нас деца на богати родители няма. Таксите ни са едни от най-ниските, но все още има деца, които нямат финансовата възможност да се запишат да учат. Примерът с успешно положилите матурата в среднообразователното училище „Дора Габе“ в Добрич е показателен. Децата нямат възможност да се запишат да учат въпреки желанието им. Някои вече работят, други нямат финансови възможности да следват. Шест деца са заявили желание да следват, до срока за кандидатстване бройката може да нарасне до 7-8, но останалите просто ще се откажат. „

Намалявят и кандидатстващите за специалност „Полиграфия“ и в професионалната гимназия. Според Севдалина Николова, която е преподавател в гимназията, намалява бройката на кандидатстващите деца за специалност полиграфия, за сметка на по-модерно звучащите специалности графичен дизайн, фотография и компютърна графика. Причините според нея са, защото битуват разни небивалици като представи за полиграфията или никакви представи за никоя специалност.

Мнението й относно бизнеса: „Само предлагане не е достатъчно, необходимо е и заинтересовано търсене. При нас има голяма борба за ограмотяване и възпитаване във всякакъв смисъл, включително и професионален. Нуждите на бизнеса никой не споделя с нас открито. Дори не проявиха интерес от страна на бизнеса, когато в рамките на изложението ПринтКом в Пловдив се представяше образованието по полиграфия, например.“

Като цяло, диалог между бизнеса и учебните заведения има, но той е по-скоро на база индивидуални контакти и няма ясна стратегия за развитието му. Също така няма ясно дефинирани нужди и поети отговорности от страна на бизнеса, на които учебните заведения да отговорят.

Четете още: На книга да се уча, добро да сполуча

Очаквайте и мнението на работодателите и завършили студенти за образованието по полиграфия.

Printguide
Printguide

Интернет портал за печатни технологии.