Дигиталните технологии за производство на офсетови печатни форми

2652
Дигиталните технологии за производство на офсетови печатни форми

      Дигиталните технологии за производство на офсетови печатни форми
                  
                        Дигитални офсетови пластини,
                    типове, номенклатура, производители
  
         Дигиталните технологии за производство на офсетови печатни форми, наричани общо Computer-to Plate  претърпяха през последните десет години  значително техническо усъвършенстване и свързаното с това масово приложение в полиграфичните предприятия.
През 1993 г. в света са регистрирани 40 СТР инсталации. В края на 2003 г. броят им нараства на 18 600. Към този момент, броят на обхванатите от статистиката полиграфически предприятия, използващи СТР, е малко над 380 000. От тях 25 000 са големи печатници, а над 300 000 са класифицирани като малки печатници.
По същество СТР технологиите представляват  директно експониране на голями обеми  дигитализирани изображения и текст върху предварително очувствена  офсетова пластина, като при това се увеличават едновременно производителността и качеството на експонираните печатни офсетови форми. Експониращите източници, в 95 %
от инсталациите, са различни видове лазери.

Табл.1 ЛАЗЕРИ ИЗПОЛЗВАНИ В СЪВРЕМЕННИТЕ ОФСЕТОВИ СТР- ЕКСПОНИРАЩИ УСТРОЙСТВА

Тип на лазера
 
Дължина на вълната,
      
                           Приложение
 
 
 
 
 
 
 
Диодни лазери
 
 
 
 
 
 
 
 
395 nm – 420 nm
Виолетова част на видимия спектър
      
Виолетовите диодни лазери са един от най-популярните и бързо развиващите се експониращи източници. В началото са разработени за целите на
CD- записващите устройства и увеличаването на мощността им над
5 mW, позволи да се използуват за запис върху най-чувствителните СТР офсетови пластини- сребърно-халогенидните.
Увеличаването на мощността им над 30 mW е причина за бурното развитие на виолетовите  полимерни СТР пластини.Това са най-евтините лазери, с най-дълъг живот, а по-късата дължина на вълната, позволява по-голяма скорост на експониране .
 
   
 
       FD Ne-YAG
Твърдотели лазери
       
 
        532 nm
Зелена част на видимия спектър          
    
FD Ne-YAG лазерите се използуват за експониране в по-старите модели фотополимерни СТР експониращи устройства. Те имат по-голяма енергийна консумация и по-кратък живот от диодните лазери .
           Ar-Ion
 
Газови лазери  
 
488  nm
 
  Синя част на видимия спектър           
Мощни газови лазери, с ограничено приложение, изместени от твърдотелите лазери с дължина на вълната 532 nm
Термални лазерни,
линейни диодни системи
 
          830 nm
  Инфрачервена
     светлина
Използуват се за експониране на термални СТР пластини  за високи тиражи или безпроцесни термални СТР пластини.
Те не са скъпи и са сред най-популярните термални СТР експониращи източници.
 
 
 
 
 
 
Термални еднолентови лазерни диоди
          830 nm
    Инфрачервена
      светлина
 
Използуват се за експониране на термални СТР пластини за високи тиражи или безпроцесни термални
СТР пластини.
Използуват се за най-прецизно експониране; цената им е сравнително висока.

 
 
 
 
2. СТР  СВЕТЛОЧУВСТВИТЕЛНИ  ПОКРИТИЯ
 
2.1. Сребърно-халогенидни дифузионни слоеве
 
Съвременните сребърно-халогенидни дифузионни слоеве са панхроматични, т.е. те са
светлочувствителни към видимите лъчи с различна дължина на вълната, включително
405 nm  виолетови диодни лазери, 488 nm Ar-Ion газови лазери, 532 nm зелени лазери,
и червени лазери с дължина на вълната 670 nm .
Предимства :  най-висока светлочувствителност, висока разделителна способност, висока тиражна  устойчивост. Подходящи са за печат на вестници.
Недостатъци :  компромисна олеофилност на печатащите елементи (оксидираното сребро е по природа хидрофилно) и оттам недостатъчен пренос на мастило;
Токсичност на сребърните соли и токсични химикали за обработка на пластините, които изискват специални технологии за неутрализация на отработените разтвори. Необходимост от защитна светлина в помещението, където се обработват пластините.
 
 
2.2. Фотополимерни  слоеве
 
Съвременните високочувствителни фотополимерни композиции имат енергия на експониране от порядъка на 35 до 130 microJ/ cm2.
Под действие на лазерните лъчи в покритието протича процес на радикална полимеризация. Процесът не завършва на стадия на експонацията и е необходимо допълнително нагряване преди проявяване.
Предимства: висока светлочувствителност, висока тиражна  устойчивост, отлична олеофилност, липса на токсични компоненети в слоя и химията за неговата обработка.
Подходящи са за вестникарския печат и търговска илюстрация с редово качество.
Недостатъци :  неравномерна твърдост по сечение на растеровите точки, характеризиращи се с “мека” периферия и промяна на размерите им по време на печат; по-ниска разделителна  способност в сравнение с термалните и сребърните СТР
пластини.
Лимитирана устойчивост на латентното изображение след експониране  (около 10мин), което лимитира и форматите на СТР полимерните експониращи устройства. Не се препоръчват такива във широки формати – LF (large format) и  VLF (very large format). Необходимост от защитна светлина, в помещението където се обработват пластините.
 
2.3.Термални слоеве
 
Термалните светлочувствителни композиции се състоят от специални полимери, които реагират на топлинно облъчване със специална дължина на вълната, в инфрачервената (невидима) област на спектъра. При това, различаваме два вида реакции:
 – термолиза, при позитивните термални СТР пластини;
 – термална полимеризация, при негативните термални СТР пластини.
При позитивно работещите термални СТР пластини, лазерният лъч разрушава и изпарява слоя върху непечатащите елементи на печатната форма.Tози процес изисква по-голяма енергия, от порядъка на 100- 200 mJ/cm2 и площта за експониране е по-голяма. В резултат на това, времето за експониране на позитивните термални пластини е по-дълго от времето за експониране на негативните термални  пластини, които имат  по-ниска енергия за експониране (75 – 130 mJ/cm2) и експониращата глава  експонира само печатащите елементи на формата.
Негативно работещите пластини изискват предварително нагряване преди проявяване.
Предимства:
Особенност на термалния процес е, че за да протече изобщо е необходимо минимално  енергийно стъпало, праг (threshold), под нивото на който не протича термален процес. Като резултат имаме рязка граница на растеровите точки и почти еднаква твърдост по сечение на точката. В крайна сметка, това води до по-висока разделителна способност в сравнение с виолетовите СТР пластини. В допълнение, имаме и по-добро намастиляване в сравнение със сребърно-халогенидните пластини.
Устойчивостта на латентното изображение е около един час. Това поставя термалните пластини над всякаква конкуренция в сравнение с останалите видове СТР пластини и дава възможност те да се използуват за изготвяне на печатни форми във формати – LF и VLF (напр. за листовата КВА Rapida 205 се използуват само термални пластини с формат 1560 х 2060 х 0,5 мм ).
Най-новото развитие на термалните светлочувствителни композиции са т.н.безпроцесни термални покрития, работещи на принципа на коалесценция на сфероидални латексни частици, които под действие на термалните лазери променят  разтворимостта на експонираното термочувствително  покритие след експониране .
СТР пластини с такива покрития се измиват само с воден разтвор след експониране или просто неекспонираните участъци на пластината се измиват с водния апарат на печатната машина и такива пластини след експониране се качват направо на машината за печат.
Директните, безпроцесни пластини засега имат по-ниска тиражна  устойчивост и по-ниска разделителна способност в сравнение с останалите термални СТР пластини .
Недостатъци : термалните пластини имат един съществен недостатък в сравнение с останалите СТР пластини – ниска светлочувствителност, която изисква по-сложна конструкция и по-висока цена на експониращите глави, където се използуват голям брой термални лазерни диоди и сложна оптична система .
 
2.4.Конвенционални светлочувствителни слоеве
 
Конвенционалните светлочувствителни слоеве също могат да се използуват за експониране в дигитални експониращи устройства.
Тези слоеве имат високи стойности на енергията за експонация : около
150 – 200 mJ/cm2  за негативните и 300 – 400 mJ/cm2 за позитивинте конвенционални диазо-пластини. Най-ниски са стойностите на енергията за експониране на негативните фотополимерни конвенционални пластини, от порядъка на 5 – 8 mJ/cm2 .
Ето защо, дигиталните експониращи устройства за конвенционални пластини наричани
CtcP (Computer-to-conventional-Plate) имат мощни  лампови експониращи източници, характеризиращи се освен с висока енергийна консумация  и с нестабилност на параметрите по време на работа и кратък срок на експлоатация.
Например, експониращата синьо-виолетова лампа на експонатора на BasysPrint изисква смяна на всеки 3-4 месеца. Цената на една такава лампа е около € 1200.
Като се добави към това и много ниската скорост на експонация, става ясно, че производителността на такива експониращи системи не може да задоволи изискванията на един динамичен потребител, печатащ ниски и средни тиражи с висока цветност.
Единственото предимство засега е:  два пъти по-ниските цени на конвенционалните  офсетови пластини, използувани в CtcP- дигиталните експониращи устройства.
 
 
3.НОМЕНКЛАТУРА И ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА НАЙ-ПОПУЛЯРНИТЕ В СВЕТА
   СТР ПЛАСТИНИ ( табл.2 )

  табл.2 СТР ПЛАСТИНИ И ПРОИЗВОДИТЕЛИ
         
пластини технология поз./нег. светл.изт. спектр.чувств.
Ортохроматични        
Agfa N91 Blue-Green Photopolymer negative FD-YAG 488-532 nm
Agfa Lithostar Ultra LapO Silverhalogenide positive FD-YAG 488-532 nm
Fuji Brillia LP-N3 Blue-Green Photopolymer negative YAG, Argon 488-532 nm
Fuji LP-NN2 Blue-Green Photopolymer negative YAG, Argon 488-532 nm
Lastra LY-8 Green Photopolymer negative FD-YAG 532 nm
Безпроцесни термални        
Agfa Thermolite Plus Thermal negative IR 830 nm
Agfa Azura Thermal negative IR 830 nm
Creo Clarus PL Thermal negative IR 830 nm
Kodak Thermal Direct Thermal negative IR 830 nm
Konica Minolta TF-200 Thermal k.a. IR 830 nm
Presstek Anthem Thermal positive IR 800-1200 nm
Presstek Aplause Thermal negative IR 800-1200 nm
Термални        
Agfa Thermostar P970 Thermal positive IR 830 nm
Agfa Thermostar P971 Thermal positive ND-YAG 1064-1080 nm
Creo Mirus PN Thermal negative/preheat IR 350-420 & 830 nm
Creo PTP Thermal positive IR 350-420 & 830 nm
Creo Fortis PN Thermal negative/preheat IR 830 nm
Fuji LH-PCE Thermal positive IR 830 nm
Fuji LH-PIE Thermal positive IR 830 nm
Fuji LH-NN Thermal negative IR 830 nm
IBF-Million 2 Thermal positive IR 830 nm
Kodak Electra Excel/HR Thermal positive IR 800-850 nm
Kodak DITP GOLD Thermal negative/preheat IR 350-420 & 800-850 nm
Kodak Sword Ultra Thermal Recording Layer positive IR 800-850 nm
Kodak Sword Excel Thermal Recording Layer positive IR 800-850 nm
Kodak Thermal News Gold Thermal Photopolymer negative/preheat IR 830 nm
LastraLT-2 Thermal positive IR 830 nm
Пл.чувств.вчервената обл.        
Mitsubishi SDP-Alpha R Silverhal. Polyester positive Red 630-680 nm
Agfa Lithostar Ultra LapR Silverhalogenide positive Red 650-670 nm
Виолетови пластини        
Mitsubishi SDP-Alpha V Silverhal. Polyester positive Violet 400-450 nm
Agfa Lithostar Ultra LapV Silverhalogenide positive Violet 400-410 nm
Fuji LP-NV Violet Photopolymer negative/preheat Violet 405 nm
Fuji LP-NNV Violet Photopolymer negative/preheat Violet 405 nm
Lastra LV-2 Violet Photopolymer negative Violet 410 nm
Agfa N91 V Violet Photopolymer negative/preheat Violet 405 nm
Kodak Violet News Violet Photopolymer negative/preheat Violet 405 nm
Kodak Violet Print Violet Photopolymer negative/preheat Violet 405 nm
UV-CtcP пластини        
Kodak Winner Gold Diazo negative Visible Violet 350-450 nm
Agfa N61 Diazo negative Visible Violet 350-450 nm
Fuji VNN-E Diazo negative Visible Violet 350-450 nm
         
пластини растер.пл. раздел.спос. тир.устойч. тир.устойч.
Ортохроматични     без изпичане след изпичане
Agfa N91 2-98% 175lpi 250 000  500 000
Agfa Lithostar Ultra LapO 1-99% 200 lpi 250 000 n.m.
Fuji Brillia LP-N3 2-98% 200 lpi 100 000  1 000 000
Fuji LP-NN2 2-98% 100 lpi 300 000 n.m.
Lastra LY-8 1-99% 175 lpi 300 000 n.m.
Безпроцесни термални        
Agfa Thermolite Plus 1-99% 200 lpi 100 000  n.m.
Agfa Azura 2-98% 200 lpi 100 000 n.m.
Creo Clarus PL k.a. k.a. 50 000 n.m.
Kodak Thermal Direct 2-99% 200 lpi  75 000 n.m.
Konica Minolta TF-200 1-99% 175 lpi 20 000  n.m.
Presstek Anthem k.a. 300 lpi 100 000  n.m.
Presstek Aplause k.a. 300 lpi 100 000 n.m.
Термални        
Agfa Thermostar P970 1-99% 200 lpi 150 000 1 000 000
Agfa Thermostar P971 1-99% 200 lpi 150 000 1 000 000
Creo Mirus PN 1-99% 220 lpi 250 000 1 000 000
Creo PTP 1-99% 200 lpi 250 000 n.m.
Creo Fortis PN 1-99% 200 lpi 250 000 1 000 000
Fuji LH-PCE 2-99% 200 lpi 200 000 1 000 000 
Fuji LH-PIE 2-99% 200 lpi 200 000 n.m.
Fuji LH-NN 2-98% 100 lpi 300 000 n.m.
IBF-Million 2 2-98% 175 lpi 150 000 1 000 000
Kodak Electra Excel/HR 1-99% 250 lpi 150 000 1 000 000 
Kodak DITP GOLD 1-99% 300 lpi 150 000 1 000 000 
Kodak Sword Ultra 3-99% 200 lpi 500 000 1 000 000 
Kodak Sword Excel 1-99% 200 lpi 500 000 1 000 000
Kodak Thermal News Gold 2-98% 200 lpi 350 000 500 000
LastraLT-2 1-99% 200 lpi 100 000 n.m.
Пл.чувств.вчервената обл.        
Mitsubishi SDP-Alpha R 3-97% 175 lpi 200 000 n.m.
Agfa Lithostar Ultra LapR 1-99% 200 lpi 250 000 n.m.
Виолетови пластини        
Mitsubishi SDP-Alpha V 2-98% 300 lpi 350 000 n.m.
Agfa Lithostar Ultra LapV 1-99% 200 lpi 250 000 n.m.
Fuji LP-NV 2-98% 200 lpi 200 000 1 000 000
Fuji LP-NNV 2-98% 100 lpi 300 000 n.m.
Lastra LV-2 2-98% 200 lpi 200 000 n.m.
Agfa N91 V 2-98% 175 lpi 250 000 500 000
Kodak Violet News 2-98% 150 lpi 250 000 1 000 000
Kodak Violet Print 2-98% 175 lpi 200 000 1 000 000
UV-CtcP пластини        
Kodak Winner Gold 2-98% 150 lpi 200 000 n.m.
Agfa N61 2-98% 150 lpi 200 000 n.m.
Fuji VNN-E 2-98% 150 lpi 200 000 n.m.

автор: Красимир Илиев
Статията е препечатана от списание Print-Pack Magazine

Printguide
Printguide

Интернет портал за печатни технологии.