Web-to-Print : открийте правилното решение

3822
Web-to-Print : открийте правилното решение
Spread the love

Потърсете в интернетфразата „Web-to-print” и ще получите няколкомилиона резултата. Стеснете границитена търсенето до „Web-to-print solutions”(Web-to-print решения) и това стеснява списъкадо около 110 000. Не се смущавайте, няматолкова много решения на пазара (и славабогу), но има десетки работещи системи.И опитът да установите кое е най-добротоза производството ви в областта напечата може да бъде сложна задача.

Първата стъпка е даопределите какво целите с услугите,които ще предлагате онлайн. Мислете затози процес като за оценка на нуждитена печатницата ви, но преди всичко, заоценка на потребностите на клиентитеви. Ще улесните ли живота на потребителите,ако им дадете възможност да поръчватпечатните си материали на принципа насамообслужването (в крайна сметкаповечето ориентирани към потребителитеелектронни магазини предлагат точнотова)? Искате ли да предлагате шаблониза популярни продукти, например визитникартички и листовки и да им позволяватеда ги променят през браузърите си? Каквопланирате за специални проекти катоплакати, посветени на събития или папкис вложени материали? Смятате ли дапредлагате онлайн дизайн през интернетбазирана работна среда?

Можете да организиратепоръчването чрез каталог от предварителноподготвени продукти. Може би искате даулесните управлението на персонализиранимаркетингови кампании и да направитевръзка с базата данни или CRM систематана организацията си. Списъкът свъзможностите, които можете да предложитечрез онлайн магазин е ограничен по-скороот нуждите на клиентите, а не отпредложенията на доставчиците.

Изясняване наприложението
Можем да разделимзадачите, които могат да бъдат изпълненичрез Web-to-print портал на няколко големигрупи, за да улесним процеса. Докатомного доставчици на печатни услуги бихаискали тяхното решение да прави всичкоза всички, бизнес модела за Web-to-printпорталите обикновено попада в някоя отследните категориите:

  • Доставка напечатни услуги: става дума за електронен магазин, в койтоклиентите могат да купуват печат или свързани с него продукти. Тезимагазини могат да позволяват качване на файловете на клиентите (с илибез проверка) и/или използване на предварително подготвени шаблони.Много от тях предлагат изчисляване на цената на момента и система заплащане с поддръжка на кредитни карти и възможност за плащане наданъци. В тази категория попадат онлайн „направи сисам” решения за изработка на книги като Lulu.com и сайтове,които осъществяват връзка между производителите и потребителите катоPrintingforLess.com. Повечето Web-to-print решения предлагатпотребителска среда на електронни магазини, затова е трудно да сенамали броя на потенциалните доставчици на решения в тази категория.
  • Маркетингмениджмънт/ управление на търговските марки: тук същостава въпрос за типични магазини за електронна търговия. Това, което гиразграничава е, че са създадени и брандирани за определена организацияили предназначение, не за доставчика на печатните услуги. Управлениетона търговските марки се състои в осигуряване на шаблони с нужния дизайни възможност за добавяне на информация. Така маркетинговите отделиуправляват търговската марка по-лесно, отколкото е възможно по другначин. Централизираното счетоводство и информация за начина за харченена бюджета за печат са сред основните предимства на този тип решения.Все по голямо значение придобиват и възможностите за провеждане накампании в различни типове медии и онлайн управление. Магазини, коитопозволяват покупката на специфичен продукт за кампания, напримернабиране на средства за определена кауза, са много подходящи заWeb-to-print, ориентиран към маркетинга. Един доставчик на печатниуслуги може да поддържа много различни портали за различни клиенти илидори за еднократни събития.
  • Управление надокументи: интернет магазинът е перфектно решение, чрезкоето клиентите да поръчват ретиражи на поръчките си и да управляватналичностите и доставките на складирана продукция. В този случай витрябва система, която позволява например хората, които отговарят задоставките да получават директно инструкции от клиента. Нужно е ипотребители с нужните правомощия да могат да поръчват попълване наналичностите при предварително определени правила и условия. Акоуправлявате складирана продукция, е абсолютно задължително и онлайнмагазинът да отразява точните количества от продуктите, с коиторазполагате.
  • Автоматизацияна работния процес: Интегрирането на Web-to-print порталаи производството е едно от най-критичните решения при изграждането насистемата, особено в областта на цифровия печат. Повечето доставчиципредлагат системи, които се вграждат директно в печатния процес. Товазначи, че проектите могат да постъпят през интернет страницата, дабъдат проверени и подредени на опашката на пресата. От повече от десетгодини се предлагат решения, изградени около предпечата, коитопредлагат проверка и пренос на файлове, софтуерни проби и възможност заодобрения. Много от тях могат да работят съвместно с магазини заелектронна търговия като Kodak InSite Storefront, който работисъвместно с Kodak Prinergy. Много печатници са изградили собственисистеми с помощта на вътрешни IT ресурси и уеб програмисти. На пазара,обаче, има толкова много решения, че това изглежда ненужно, освен акоизискванията ви и нивото на сигурност, от което се нуждаете са толковависоки, че готовите Web-to-print системи да не ги удовлетворяват.

Мрежово решениеили лицензиран продукт?

Основните варианти садва: продуктът да сепредлага като мрежово базирано решение,което са използвате (SaaS, software as a service)или да купите лиценз за софтуера и даго поддържате откъдето пожелаете. Всепо-голяма част от решенията на пазарапредлагат и двата варианта. Разликатав цената е значителна – месечни таксиза мрежовото решение и еднократнапокупка за лицензирания вариант. Някоипотребители се чувстват по-защитени срешение, за което са купили лиценз, тъйкато смятат, че то ги прави по-малкоуязвими, тъй като не разчитат нанадеждността на мрежова услуга. Истинатае, че никой не „притежава” програмитеи ако доставчикът излезе от бизнеса,поддръжката на този продукт ще си отидезаедно с него.

Както каза ветеранътв индустрията Jennifer Matt в скорошнапубликация на блога си (jennifermatt.com):„Мрежовият софтуер не е изолиран, тойтрябва да е в добра взаимовръзка секосистемата на интернет… Интернетбраузърите продължават да се променят,сигурността на мрежата продължава дасе променя… и ако софтуерът ви иска дапродължи да работи в тази екосистема,той трябва да се променя заедно с нея”.

Затова е важно дапроверите всеки доставчик, с койтоработите. Говорете с насточщи потребителина услугата. Проверете цената на акциитена компанията. Този аспект беше изведенна преден план наскоро, когато научихме,че Press-sense имат финансови проблеми.Web-to-print решението наPress-sense iWay има над 1 500 потребителя и еинтегрирано в системи на Xerox, HP и Océ. Тезипроблеми можеха да се отразят на цялатаиндустрия. За щастие, Bitstream, компанията,която предлага PageFlex, купи активите наPress-sense и планира да обедини продукта имсъс собственото си решение.

Възможностите заадминистриране на Web-to-printсистемата са също толкова важни, колкотои частта му, ориентирана към клиентите.Много доставчици на печатни услугиоткриха, че в решението, което са избралие трудно да променят ценовата политика,добавянето на нови продукти, шаблони,а дори и потребители също могат дасъздадат затруднения. Да не говорим запотенциалните проблеми, породени отпотребителската среда, която е многоважна и за персонала на печатницата.

inline_938_https://printguide.info/images/2011-02-10.jpgАко се чудите как дафилтрирате предложенията на различнитедоставчици на базата на изискваниятаси, за да стесните обхвата на търсенето?Printing Industries of America поддържа интернетстраница (www.w2ptestdrive.com),която предлага преглед на многодоставчици, разделени на базата начетирите бизнес модела, които описахмепо-горе.
InfoTrends създадихастраницата UltimateGuide, която се обновява редовнои където потребителите могат да сравняватWeb-to-print и други решения на различнипроизводители. Ultimate Guide включва подробниописания на десетки производители ипозволява на потребителите да гифилтрират на базата на повече от 50критерия. Сред тях са дали решението емрежово или лицензирано, възможноститеза известяване, интеграция, дизайн надокументи, формати за печат и други.След като намалите стесните кръга чрезфилтрите, можете да сравнявате многобройнирешения, на базата на различни критериикато цена, възможности за персонализацияи други. Достъпът до Ultimate Guide е безплатен,но за да получите пълните възможностиза сравнение цената е 59,95 долара намесец. Има и решения, които липсват всайта, но повечето от големите играчиса там, което го прави чудесно място заначало на търсенето.

Заавтора: Julie Shaffer е вицепрезидент поцифровите технологии на Printing Industries ofAmericа, най-голямата търговска асоциацияв областта на печатните технологии всвета, в която членуват повече от 10 000компании.
Източник:http://ultimateguide.infotrends.com/
Превод: Мартин Новев

Биографична информация