Растериране при СТР системите

ТЕХНОЛОГИЯ НА РАСТРИРАНЕ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА СТР СИСТЕМИ
С изключение на класическия дълбок печат, всички останали печатни технологии не могат да възпроизведат полутоново изображение за сметка на различно количество мастило. Възниква проблема как да се възпроизведе полутоново изображение ( например картина ). В края на 19 век се открива метода на растрирането, чрез който непрекъснатото изображение се превръща в прекъснато. Това преобразуване се заключава в превръщане на непрекъснатия сигнал в единици с различна сила ( оптична плътност ), но с еднаква линейна продължителност. Площите на сигналите трябва да са еднакви. Човешкото око е филтър на ниска честота. Ако например разглеждаме микрощрихови линии (40 линии на 1 см) на разстояние 25 – 30 см.то ние сте ги възприемем като едно цяло, а не като отделни обекти. В зависимост от броя линии на един линеен сантиметър ще имаме различна линиатура на растера.
Има два основни метода за растриране:
- Конвенционален – растрирането се извършва по аналогов път, така нареченото контактно растриране. Използват се контактни растри.
- С използване на корекционно растриране – за сметка на дифракцията на светлината имаме “ растриране с използване на фотоматериал ”.
При технологията Computer-to-plate се използва дигитално (електронно) растриране. То се осъществява посредством възпроизвеждане на растеровите точки чрез пиксели. Пикселът е елементарно изображение. Казаното до тук важи не само в случаите когато имаме полутоново изображение, но така също и за текстове. Пикселите са с различна големина и гъстота на разположение.
Основните характеристики на процеса растриране са:
A. растерово поле – полето, което се повтаря в рамките на една структура;
B. растеров елемент – изображението в растеровото поле;
C. линиатура на растера – тя определя колко растерови елемента са разположени на единица разстояние. Измерва се в линии на сантиметър ( lps ), линии на инч ( lpi );
D. линиатура на запис – характеристика на това колко пиксела имаме на един линеен инч. Измерваме в точки на инч (dpi);
E. ъгъл на завъртане на растеровите структури – добре е ъглите за отделните цветове да се отличават един от друг поне с 30;
F. форма на растеровите точки;

Едно от условията за качество е да се спазва стандарта DIN16547 за ъгъла на коригиране на всеки цвят. В противен случай се получава интерференция – моаре. За съжаление при електронното растриране възникват проблеми, които произхождат от корените на цифровата технология. Така например експонаторът може да отпечата даден пиксел или да го остави празен, но той не може да отпечата част от пиксела, както не може да отпечата и пиксел попадащ извън пикселната матрица на устройството. Когато се завърти една растерова точка, нейните краища трябва да попадат точно в пикселната матрица на устройството.
Тези ограничения драстично намаляват възможните ъгли на завъртане.
Допустимият ъгъл на завъртане от своя страна зависи от линиатурата на растриране и разделителната способност на изходното устройство. Линиатурата зависи от конкретния ъгъл и може да бъде увеличена или намалена само с определена стъпка.
Експониращите устройства поддържат традиционните ъгли - 45 градуса и 90 градуса, използвани за цветоотделяне на черен и жълт цвят, но те не постигат реалните 15 градуса и 75 градуса нормално използвани за цветоотделяне на циан и магента. Затова тези ъгли на завъртане се заменят с възможни такива, а дори и най-малкото отклонение от установените ъгли води до възникване на моаре.
Производителите на експониращи устройства използват два фундаментално различни алгоритъма за разрешаване на този проблем:
- рационално – тангенциално изчисляване на ъгъла на завъртане;
- ирационално – тангенциално изчисляване на ъгъла на завъртане;
- честотно модулирано растриране – при него се разрешават всички проблеми с възникване на моаре и другите дефекти, дължащи се на розетъчната структура на изображението.
Тангенсът на ъгли като 45 градуса и 90 градуса е рационално число. Това на практика е ъгълът на ориентиране на растеровата точка спрямо пикселната матрица на устройството. Контурът на всяка растерова точка лежи точно в определени пресечни точки от матрицата на устройството, формите на точките са идентични и съдържат еднакъв брой пиксели.
При ъгли като 15 градуса и 75 градуса тангенсът е ирационално число. В този случай на ориентиране на растеровата точка, нейните краища не попадат в някоя пресечна точка от матрицата на устройството и всяка растерова точка е с различна форма и съдържа различен брой пиксели. Цифровите устройства, които използват алгоритъма за ирационален ъгъл на завъртане правят по-точна апроксимация на традиционния набор ъгли, но са по-бавни, защото има повече изчисления.
Проблемът при рационално ориентираните цветоотделки се изразява в това, че ъглите на четирите цветоотделки се отличават от традиционния набор ъгли. При това се различават не само ъглите на циановата и магентна цветоотделка, но и на другите два цвята с цел запазване на цветовия баланс.
По тази причина са разработени и други алгоритми, базирани на образуването на “суперклетки”. Това означава, че се дефинират големи растерови клетки, състоящи се от по-малки точки. При това малките растерови точки могат да не съвпадат точно с пикселната матрица, докато краищата на голямата съставна клетка попадат точно на пресечната точка на експониращата матрица на устройството.
Този метод е залегнал при изработването на повечето от алгоритмите за растриране ( HQS-Linotipe-Hell, Balanced – Screening of AGFA, Adobe’s Accurate Screening и др. ). Всички тези алгоритми са базирани на рационално – тангенциални изчисления, но при тях апроксимацията до традиционния набор ъгли е усъвършенствана и много по-прецизна. Алгоритъма на “супер” клетките е компромисен вариант между рационалния и ирационалния алгоритъм.
Цветоотделките практически са свободни от моаре, но не е възможно всяка комбинация линиатура – ъгъл на растера да се получат оптимални резултати. Затова производителите на експониращи устройства издават свои таблици, съдържащи препоръчителни ъгли на растера в зависимост от разделителната способност на устройството и линеатурата на растера.
В алгоритъма за растриране е заложена и оптималната форма на розетъчната структура. Тя може да е с прозрачен и точков център.
Розетката с прозрачен център се предпочита, защото тази с точков център води до силни отклонения до цветовъзпроизвеждането – особено в тъмните области на изображението.
Един важен аспект, който често се пренебрегва, е формата на растеровата точка. Пренебрегването води до много рязък преход на тоновата градация – обикновено при 50% точки се появява фина, тъмна линия, която очертава сливането на растеровите точки.
В технологията “Computer-to-Plate” има възможност да се използва растерова точка :
- кръгла;
- диамантена;
- елиптична;
- инвертирана – елиптична;
- ромбовидна;

Използват се и някои декоративни растри – линеен и др.
Алгоритмите включват още много фактори, влияещи пряко върху качеството – оптимизиране на сивите тонове, оптимизиране скоростта на извеждане и др.
Понеже технологията “Computer-to Plate” предполага получаване на изключително качество, всички алгоритми за растриране са предварително многократно тествани и оптимизирани за нея.
С цел увеличаване на скоростта на растриране в RIP може да се заредят най-често използваните шрифтове.
Важно в процеса на растриране е RIP да разпознава PostScript грешките и да се справя с тях.
Технологията изисква напълно дигитализиран предпечатен процес.
За максимално използване възможностите и скоростта на технологията “ Computer-to-plate” са необходими :
A. страниращ софтуер – без значение е дали ще се използва PageMaker, QarkXpress или друга програма от този тип.
B. OPI Server ( Open Prepress Interface )
След сканиране, изображението с висока разделителна способност се записва в ОРI сървъра. Когато на страниращата програма и потрябва това изображение, то сървърът го предоставя, но във вид с ниска разделителна способност. Това заместване на изображенията се прави с цел пестене на време и памет. Когато започне растрирането на съставния документ, OPI сървърът изпраща на RIP процесора изображението с висока разделителна способност.
В момента се прилагат множество решения, ускоряващи операциите между OPI сървъра и RIP процесора.
C. многозадачен RIP
Когато готов страниран документ, съдържащ изображения с висока разделителна спосбност, достигне RIP процесора, той (RIP-a) преценява кога да растрира и кога да влиза във връзка с експониращото устройство. По този начин RIP-ът губи от времето на изходното устройство. Ускоряването на процеса, с цел пълното използване на скоростта на технологията “Computer-to-Plate”, налага включването на два, три или четири компютъра за растриране. По този начин всеки един компютър се стреми за внимание от страна на експониращото устройство. Методът предполага, че винаги има по един компютър приключил с растрирането и готов да влезе във връзка с експониращото устройство.
D. съхраняване на странираните документи
Използването на технолигията “Computer-to-Plate” изисква архивирането на всички файлове. Това се налага поради факта, че печатните форми се износват, дефектират и тн. Винаги трябва да има готовност за повторно изработване на дадена форма.
Когато се прави краткосрочно архивиране се запазва готовия вече растриран файл.
При дългосрочно архивиране се запазва изходния PostScript файл. При нужда той отново се растрира.

Материалът е публикуван в форума със съдействието на Creo.