Съвет от адвокат: Индексиране на заплатата спрямо инфлацията – как да стане, без да се подписва анекс към трудовия договор

1824
Съвет от адвокат: Индексиране на заплатата спрямо инфлацията – как да стане, без да се подписва анекс към трудовия договор

Въпрос: Индексиране на заплатата спрямо инфлацията – как да стане, без да се подписва анекс към трудовия договор за всяко увеличение или намаление (идеята е да се прави месец за месец)?

За да се избегне подписването на допълнителни споразумения за всяко индексиране на трудовото възнаграждение, работодателят може да предвиди по собствена инициатива периодично увеличаване на трудовите възнаграждения, което да отговори на инфлационните процеси и да запази покупателните възможности на заплатите. Такова правило може да се включи във вътрешните правила на работната заплата в предприятието (съгласно чл. 22, ал. 4, т. 3 НСОРЗ могат да се въвеждат правила и процедури за определяне и изменение на основните работни заплати). Дори да не е включено изрично във вътрешен акт на работодателя, едностранното увеличаване на трудовите възнаграждения е винаги допустимо. Съгласно чл. 118, ал. 3 КТ работодателят може едностранно да увеличава трудовото възнаграждение на работника или служителя.

Индексирането на трудовите възнаграждения може да се уреди и в колективен трудов договор, ако в бранша или в предприятието има сключен такъв. Според чл. 4 НДРЗ колективното договаряне на работната заплата става по реда и технологията за сключването на колективните трудови договори и споразумения. Практиката у нас познава различни типове договорености, свързани с периодичното индексиране на трудовите възнаграждения, напр. според чл. 11 от Отрасловия колективен трудов договор в отрасъл „Транспорт“ (2020 – 2022 г.) при увеличаване на минималната работна заплата за страната основните заплати се индексират с коефициента на увеличение на МРЗ за страната от същия месец. Съгласно чл. 12 от същия договор работодателите предвиждат увеличаване на доходите на работниците и служителите, съобразени с прогнозната инфлация и производителността на труда. Накрая, не е изключено и в индивидуалния трудов договор да се включи клауза със следното примерно съдържание: „Основното трудово възнаграждение на служителя се индексира периодично (ежемесечно/на шест месеца/ежегодно) с инфлационния индекс, обявен от Националния статистически институт“.

Казаното обаче се отнася единствено за увеличаване на трудовото възнаграждение. Едностранно намаляване на работната заплата от работодателя не е допустимо и единственият правен механизъм, по който може да се постигне такъв ефект, е чрез сключване на допълнителни споразумения (анекси) към трудовите договори.

адвокат Андрей Александров
Рубрика по трудово право с адв. Андрей Александров

Отговор от Андрей Александров – магистър по Право (2005) и доктор по трудово право и обществено осигуряване (2011) от Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Преди да се присъедини към екипа на „Камбуров и съдружници„, Андрей Александров е работил като юрисконсулт в Държавната комисия по сигурността на информацията. Бил е гост-лектор в дирекция „Сигурност“ на Академията на МВР, Института за публична администрация и европейска интеграция и Международната фондация „Св. Св. Кирил и Методий“. Преподавал е като хоноруван асистент по трудово право в ЮФ на Софийския университет. Заема академична длъжност „доцент“ по трудово право и обществено осигуряване в Института за държава и правото при БАН.  Член е на Софийската адвокатска колегия.

Въпросите и отговорите са част от печатното издание Dotbrain 4.0 – пътеводител на пазара на труда 2022.

Калкулатор за определяне разходите на работодателя. 

Вижте всички въпроси и отговори към адвокат Андрей Александров

Интернет портал за печатни технологии.