Съвет от адвокат: Наемане на чужди граждани в печатници

2233
Съвет от адвокат: Наемане на чужди граждани в печатници

Въпрос: Наемане на чужди граждани в печата – наемането на сезонни работници не е възможно. Има ли вратички за наемането на работници от Украйна за по-дълъг период или за постоянно?

Българското законодателство урежда специални правила и процедури за наемане на чужденци от трети страни по трудово правоотношение у нас. Законът за трудовата миграция и трудовата мобилност, Законът за чужденците в Република България и подзаконовите актове по тяхното прилагане целят:

(а) да защитят интересите на работниците и служителите в страната, като не допуснат безконтролен приток на по-евтина работна ръка отвън;
(б) да обезпечат изпълнението на ангажиментите на България, произтичащи от членството в ЕС и разположението є на външната граница на Съюза.

Затова и режимът като цяло е рестриктивен, а процедурите съдържат правни гаранции за предварителната проверка на лицата по отношение на тяхната надеждност и опазване на сигурността. Цялостната идея на този режим е да не се допускат „вратички“ за заобикалянето му.
Съгласно чл. 7, ал. 1 от ЗТМТМ достъп до пазара на труда на работници – граждани на трети държави, се разрешава за заемането на длъжности, за които не се изисква българско гражданство, когато:

1. Общият брой на гражданите на трети държави с разрешено продължително пребиваване, работещи за местния работодател, в предходните 12 месеца не надвишава 20 на сто от средносписъчната численост на наетите по трудово правоотношение, а за малки и средни предприятия по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1 от Закона за малките и средните предприятия – 35 на сто;

2. Предлаганите условия на труд и заплащане не са по-неблагоприятни от условията за българските граждани за съответната категория труд;

3. Гражданинът на трета държава притежава специализирани знания, умения и професионален опит, необходими за съответната длъжност.

Работниците – граждани на трета държава, с разрешен достъп до пазара на труда могат да работят по трудово правоотношение или като командировани или изпратени в рамките на предоставяне на услуги на територията на Република България – само за конкретното юридическо или физическо лице, и за посочените в разрешението, издадено от компетентните органи, място, длъжност и срок на работа.

Следователно, за да могат да работят легално в България, работниците и служителите от Украйна (и всяка друга „трета страна“) трябва да притежават разрешение за работа, издадено по указания ред. Глобите и имуществените санкции за нарушения на посочените правила са уредени в разпоредбата на чл. 75а, ал. 2 ЗТМТМ.

адвокат Андрей Александров
Рубрика по трудово право с адв. Андрей Александров

Отговор от Андрей Александров – магистър по Право (2005) и доктор по трудово право и обществено осигуряване (2011) от Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Преди да се присъедини към екипа на „Камбуров и съдружници„, Андрей Александров е работил като юрисконсулт в Държавната комисия по сигурността на информацията. Бил е гост-лектор в дирекция „Сигурност“ на Академията на МВР, Института за публична администрация и европейска интеграция и Международната фондация „Св. Св. Кирил и Методий“. Преподавал е като хоноруван асистент по трудово право в ЮФ на Софийския университет. Заема академична длъжност „доцент“ по трудово право и обществено осигуряване в Института за държава и правото при БАН.  Член е на Софийската адвокатска колегия.

Въпросите и отговорите са част от печатното издание Dotbrain 4.0 – пътеводител на пазара на труда 2022.

Калкулатор за определяне разходите на работодателя. 

Вижте всички въпроси и отговори към адвокат Андрей Александров

Интернет портал за печатни технологии.