Съвет от адвокат: Преминаване на две смени на работа

191
Съвет от адвокат: Преминаване на две смени на работа

ВЪПРОС: По време на Коледната кампания имаме много поръчки и се налага да преминем на две смени на работа. Какво е процедурата – необходимо ли е да уведомим веднага Инспекция по труда?

ОТГОВОР: Работата на смени е регламентирана в чл. 141 КТ. Съгласно първата алинея на цитираната разпоредба, работата в предприятието се организира на две или повече смени, когато характерът на производствения процес налага това. Очевидно широката формулировка на законовия текст позволява значителна свобода на работодателската преценка. Решението кога „производственият процес налага“ да се работи на смени се взема по целесъобразност.

 

изработка на календари

Редуването на смените в предприятието се определя в правилника за вътрешния трудов ред. Оттук следва, че работодателят може самостоятелно да реши дали ще се работи на смени ли не, да определи броя смени (две или повече), тяхната продължителност и редуване. За да имат обвързващ характер спрямо работниците и служителите, вътрешните актове на работодателя трябва да са сведени до тяхното знание. Обикновено по доказателствени съображения се практикува запознаването на всеки работник или служител с документа срещу полагане на подпис.

Разбира се, определянето на смените не може да става произволно и трябва да се подчинява на някои императивни ограничения. Забранява се възлагането на работа през две последователни работни смени (чл. 141, ал. 5 КТ). Целта на това ограничение е най-вече да не се допусне нарушаване на правилата относно междудневните почивки, както и да не се създават предпоставки за полагане на извънреден труд.

Трябва да се има предвид също, че една работната смяна е смесена, когато включва дневен и нощен труд. Смесена работна смяна с 4 и повече часа нощен труд се смята за нощна и има продължителност на нощна смяна, а с по-малко от 4 часа нощен труд се смята за дневна и има продължителност на дневна смяна. Не всички служители обаче могат да полагат нощен труд. Той е забранен за непълнолетни работници и служители, бременни, майки с деца до 6-годишна възраст, както и майки, които се грижат за деца с увреждания независимо от възрастта им /освен с тяхно писмено съгласие/и т.н. (вж. чл. 140, ал. 3 КТ). Работните смени на работниците и служителите, които продължават образованието си без откъсване от производството, както и на учащите се, които работят през свободното от учение време, се определят в зависимост от организацията на учебния процес.

При производства с непрекъсваем процес на работа работникът или служителят не може да преустановява работата си до идването на сменящия го работник или служител без разрешение на непосредствения ръководител. В тези случаи непосредственият ръководител е длъжен да вземе необходимите мерки за идването на сменящ работник или служител (чл. 141, ал. 6 КТ).

Въвеждането на сменен режим на работа не е обвързано със задължение за уведомяване на Инспекцията по труда. Разбира се, в изпълнение на контролните си правомощия Инспекцията винаги може да изиска от работодателя цялата относима към темата документация.

Ако работниците и служителите считат, че е налице нарушение на трудовото законодателство, те могат да потърсят защита на правата си по административен или по съдебен ред.

 

адвокат Андрей Александров Отговор от Андрей Александров – магистър по Право (2005) и доктор по трудово право и обществено осигуряване (2011) от Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Преди да се присъедини към екипа на „Камбуров и съдружници„, Андрей Александров е работил като юрисконсулт в Държавната комисия по сигурността на информацията. Бил е гост-лектор в дирекция „Сигурност“ на Академията на МВР, Института за публична администрация и европейска интеграция и Международната фондация „Св. Св. Кирил и Методий“. Преподавал е като хоноруван асистент по трудово право в ЮФ на Софийския университет. Заема академична длъжност „доцент“ по трудово право и обществено осигуряване в Института за държава и правото при БАН.  Член е на Софийската адвокатска колегия.

Въпросите и отговорите са част от печатното издание Dotbrain – пътеводител на пазара на труда 2019.

Вижте отговор на въпроса за обучение на служители и договори за неустойки при напускане.

Калкулатор за определяне разходите на работодателя. 

Вижте всички въпроси и отговори към адвокат Андрей Александров

 

Интернет портал за печатни технологии.