Програми за наемане на стажанти

185
Програми за наемане на стажанти
Photo by Element5 Digital on Unsplash

 

Какви са програмите за насърчаване на работодателите при провеждането на стаж? Кой и как може да се възползва от тях? Към кого да се обръщат работодателите за допълнителна информация и консултации при изготвянето на стажа?

Вижте и споделен личен опит от работодател. 

Подкрепящите мерки на Агенция по заетостта за интегриране на пазара на труда на младежи включват конкретни насърчителни режими, насочени към работодателите, даващи възможност на младите хора да започнат първа работа, да стажуват и чиракуват. Програмите и мерките са финансирани със средства от държавния бюджет и по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

Възможности за насърчаване на работодателите при стажуване и заетост на младежи по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

Към настоящия момент АЗ предоставя на работодателите възможност да осигурят стажуване/обучение по време на работа на младежи до 29-годишна възраст включително чрез схемата „Младежка заетост” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Целта на схемата е да повиши конкурентоспособността на младежите и да улесни прехода им от образование към заетост, както и да натрупат ценен професионален опит. Насочена е към младежи, регистрирани в бюрото по труда, които не работят и не са включени в никакви форми на образование или обучение и имат съответната квалификация.

Вижте разходите за работодателя при определяне на възнаграждението на стажанта. 

От схемата могат да се възползват работодатели от реалния сектор, общините, органите на изпълнителната власт съгласно Закона за местното самоуправление и местната администрация, общински предприятия по чл. 52 от Закона за общинската собственост, органите на централните администрации и териториалните им структури. Финансиране по „Младежка заетост” не могат да получат работодатели в сферата на селското, горското и рибното стопанство.

Средствата се предоставят след подписване на конкретен договор между работодател и Агенцията по заетостта, в качеството си на конкретен бенефициент, за осигуряване на заетост по чл. 233б от Кодекса на труда (КТ) /стажуване/ или за включване в обучение по време на работа по чл. 230, ал. 1 от КТ. При стажуването, за срок от 6 месеца се предоставят средства за трудови възнаграждения на наетите лица в размер на минималния осигурителен доход (МОД) и за свързаните с тях разходи за допълнителни възнаграждения по КТ и задължително социално и здравно осигуряване за сметка на работодателя. След приключване на стажуването се предоставят стимули за работодателите, в случай че сключат безсрочен трудов договор със стажувал младеж за заемане на длъжност, съответстваща на квалификацията на стажанта – покриване на разходите на работодателя за социално и здравно осигуряване на наетия за срок от 6 месеца от началото на безсрочния договор. При обучението, за срок до 6 месеца се предоставят средства за възнаграждения за всяко лице, като предоставяната сума е в размер на 90 на сто от минималната работна заплата, установена за страната, свързаните с тях разходи за допълнителни възнаграждения по КТ и задължително социално и здравно осигуряване за сметка на работодателя. Предоставят се средства и за възнаграждение на наставници в размер на ½ от минималната работна заплата. По реда на схемата се предоставят средства и за разходи в реален размер за транспорт от и до работното място за първия месец от стажа/обучението по време на работа.

Допълнителна информация и консултации работодателите могат да получат както в съответната Дирекция „Бюро по труда”, така и на интернет страницата на Агенция по заетостта (www.az.government.bg). Включването в схемата става чрез подаването на Заявление от страна на работодателя към съответната Дирекция „Бюро по труда”.

Възможности за насърчаване на работодателите при стажуване и заетост на младежи по програми от Националния план за действие по заетостта за 2018 г. (НПДЗ)
Програма „Старт на кариерата”, която дава възможност на безработни младежи до 29-годишна възраст със завършено висше образование (дипломирани) и без трудов стаж по специалността, в рамките на 9 месеца да придобият трудов стаж и опит по своята специалност чрез работа в публичната администрация. Основната цел на програмата е улесняване на прехода от образование към заетост. Работодатели по програмата са публични администрации – централните ведомства, включително второстепенните им разпоредители с бюджетни кредити и техните териториални поделения, които са от администрацията на изпълнителната власт, съгласно чл. 36 от Закона за администрацията, областните и общинските администрации.

АЗ реализира също мерки за насърчаване на заетостта, осигуряващи равни възможности на работодателите и социално-икономическа интеграция на групите в неравностойно положение за участие в пазара на труда. Успешно се изпълняват мерки за разкриване на работни места за безработни младежи до 29-годишна възраст за стажуване и чиракуване, съобразно образователно-квалификационния профил на младежа и продължителността на периода на безработица (чл. 36, ал. 1 чл. 41 и чл. 41а от ЗНЗ). Ползването на насърчителните мерки по Закона за насърчаване на заетостта се извършва по ред и условия, определени с Правилника по прилагането му и в рамките на определени в НПДЗ средства за календарната година.

Субсидиите се предоставят след подписването на конкретен договор между работодателя и териториалното поделение на АЗ. Работодателите ползват конкретни насърчителни мерки от ЗНЗ, ако осигурят заетост на безработни лица, насочени от АЗ за допълнителен период, равен на периода на субсидиране. Разкриването на работни места се субсидира, ако през последните три месеца работодателят не е освобождавал работници и служители, наети на работни места за същите длъжности, на които се наемат безработни лица. На разкритите работни места могат да се назначават безработни лица, които не са работили при същия работодател през последните 6 месеца.

Източник: Агенция по заетостта

Допълнителна информация и консултации работодателите могат да получат както в съответната Дирекция „Бюро по труда”, така и на интернет страницата на Агенция по заетостта (www.az.government.bg).

Интернет портал за печатни технологии.