Съвет от адвокат: Назначаване на непълнолетни лица в производството

516
Съвет от адвокат: Назначаване на непълнолетни лица в производството

ВЪПРОС: Мога ли да назначавам непълнолетни лица в производството – каква е процедурата?
ОТГОВОР: Съгласно Закона за лицата и семейството непълнолетни са лицата от 14 години до навършване на 18-годишна възраст. Съгласно чл. 301, ал. 1 КТ минималната възраст за приемане на работа е 16 години, като се забранява приемането на работа на лица, ненавършили 16 години. Само по изключение могат да бъдат наемани лица на по-ниска възраст (напр. за участие във филмови продукции), но тези изключения не представляват интерес в конкретния случай.

Условията за полагане на труд от непълнолетни лица на възраст от 16 до 18 г. са уредени в различни разпоредби на трудовото законодателство, сред които основно значение имат чл. 303 КТ и сл. КТ, както и Наредба № 6 от 24.07.2006 г. за условията и реда за даване на разрешения за работа на лица, ненавършили 18 години. Предпоставка за приемането на тези лица на работа е провеждането на предварителен медицински преглед и медицинско заключение, което установява годността им да извършват съответната работа. Изисква се и разрешение от Инспекцията по труда за всеки отделен случай. Забранено е приемането на лица от 16 до 18 години на работи, които са тежки, опасни или вредни за здравето и за правилното им физическо, умствено и нравствено развитие. Работодателят е длъжен да уведомява лицата, ненавършили 18 години, и техните родители или попечители за възможните рискове в работата и мерките, предприети за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

 

работещо дете

Photo by René Ranisch on Unsplash

Съгласно чл. 16, ал. 1 от Наредба № 6 за всяко лице, ненавършило 18 години, работодателят подава в деловодството на ТД „Инспекция по труда“ или по електронен път при спазване разпоредбите на Закона за електронния документ и електронния подпис искане за получаване на разрешение за постъпване на работа, като прилага следните документи: (1) описание на вида работа, която ще извършва лицето, ненавършило 18 години; (2) резултатите от оценката на риска, на който може да бъде изложено лицето, ненавършило 18 години; (3) осигурените мерки за защита здравето и безопасността на лицето, ненавършило 18 години; (4) медицинско заключение; (5) разпределението на работното време за лица от 15 до 16 години.

Трудовото законодателство като цяло не въвежда ограничения относно вида трудов договор, който може да се сключва с непълнолетни лица, а относно видовете работа, която може да им бъде възлагана. Казано с други думи, въпрос на преценка по целесъобразност ще е дали да се сключи например трудов договор за неопределено време, срочен трудов договор, договор за работа през определени дни от месеца и т.н.

Страните ще направят тази преценка според обстоятелствата в конкретния случай и ще изберат правната възможност, която в най-голяма степен отговаря на нуждите им. При всяко положение обаче изпълняваната работа не трябва да е от естество, което може да увреди здравето и да попречи на правилното физическо, нравствено и умствено развитие на непълнолетния работник или служител. Това е и смисълът на провежданите медицински прегледи и изискването за разрешение от Инспекцията по труда.

 

адвокат Андрей Александров Отговор от Андрей Александров – магистър по Право (2005) и доктор по трудово право и обществено осигуряване (2011) от Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Преди да се присъедини към екипа на „Камбуров и съдружници„, Андрей Александров е работил като юрисконсулт в Държавната комисия по сигурността на информацията. Бил е гост-лектор в дирекция „Сигурност“ на Академията на МВР, Института за публична администрация и европейска интеграция и Международната фондация „Св. Св. Кирил и Методий“. Преподавал е като хоноруван асистент по трудово право в ЮФ на Софийския университет. Заема академична длъжност „доцент“ по трудово право и обществено осигуряване в Института за държава и правото при БАН.  Член е на Софийската адвокатска колегия.

Въпросите и отговорите са част от печатното издание Dotbrain – пътеводител на пазара на труда 2019.

Вижте отговор на въпроса за обучение на служители и договори за неустойки при напускане.

Калкулатор за определяне разходите на работодателя. 

Вижте всички въпроси и отговори към адвокат Андрей Александров

Интернет портал за печатни технологии.