Съвет от адвокат: Служител с незадоволителни резултати

98
Съвет от адвокат: Служител с незадоволителни резултати

ВЪПРОС: Имаме търговец, който работи на твърда заплата и процент от постигнати обороти. Повече от 6 месеца той не се справя със заложените таргети, твърди че е по срещи с клиенти и системно отсъства от оперативки. Като цяло резултатите му са незадоволителни и опитите ни да изискваме по-високи резултати в продажбите, не са успешни. Бихме искали да се разделим с него. Как да подходим?

ОТГОВОР: Ключовият въпрос, от който трябва да започне анализът на работодателя в подобна ситуация, е дали поведението на служителя е виновно. Ако са налице данни, че служителят виновно не изпълнява трудовите си задължения, напр. не провежда срещите с клиенти, които има задължение да провежда; отклонява се от установените за работата му правила; отсъства без уважителни причини от работа и т.н., тези данни са индикация за извършено дисциплинарно нарушение.

Може би най-важният момент във фазата на установяване на дисциплинарното нарушение е предвиденото в чл. 193, ал. 1 КТ задължение на работодателя преди налагане на дисциплинарното наказание да изслуша работника или служителя или да приеме писмените му обяснения и да събере и оцени посочените доказателства. (Когато работодателят предварително не е изслушал работника или служителя или не е приел писмените му обяснения, съдът отменя дисциплинарното наказание, без да разглежда спора по същество.)

Следователно, ако се приеме, че поведението на служителя съставлява виновно нарушаване на трудовите му задължения, той следва да бъде поканен да даде обяснения. Ако те са неудовлетворителни за работодателя или служителят откаже да даде такива, може да бъде наложено дисциплинарно наказание, включително дисциплинарно уволнение.

търговец без резултати

Photo by Andrew Neel on Unsplash

Обратно, възможно е да става дума за ситуация, при която поведението на служителя не е виновно – например незадоволителните резултати се дължат на липсата на комуникационни или презентационни умения, подход в общуването с клиенти, недостатъчна рутина и т.н. В такъв случай е възможно да се мисли за уволнение поради липса на качества за ефективно изпълнение на работата (чл. 328, ал. 1, т. 5 КТ). За да е законосъобразно едно уволнение по чл. 328, ал. 1, т. 5 КТ, на работника или служителя трябва действително и трайно да липсват качества за ефективно изпълнение на работата. Без значение е дали тази трайна липса на качества се дължи на “недостатъчна образованост, опит или природни дадености – като съобразителност, сръчност, схватливост, концентрация, способност за работа с хора или клиенти за определени професии” (Решение № 306 от 18.05.2010 г. на ВКС по гр. д. № 1730/2009 г., III г. о.).

От запитването става ясно, че част от възнаграждението на лицето се формира на базата на постигнатите продажби. Следователно рискът от непостигането им е и за служителя – той ще получава само „твърдото“ договорено възнаграждение, без допълнителните възнаграждения за постигнати резултати. Много възможно е той също да е неудовлетворен от тази ситуация, като в такъв случай могат да се потърсят възможности за прекратяване на трудовото правоотношение по взаимно съгласие.

Накрая, добре е да се напомни, че прекратяването на трудовото правоотношение не е единственото и непременно необходимо решение. Ако работодателят има друга подходяща работа за лицето и е склонен да му я предложи, а то да я приеме, трудовата функция може да се измени по начин, който да удовлетворява интересите и на двете страни.

 

адвокат Андрей Александров Отговор от Андрей Александров – магистър по Право (2005) и доктор по трудово право и обществено осигуряване (2011) от Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Преди да се присъедини към екипа на „Камбуров и съдружници„, Андрей Александров е работил като юрисконсулт в Държавната комисия по сигурността на информацията. Бил е гост-лектор в дирекция „Сигурност“ на Академията на МВР, Института за публична администрация и европейска интеграция и Международната фондация „Св. Св. Кирил и Методий“. Преподавал е като хоноруван асистент по трудово право в ЮФ на Софийския университет. Заема академична длъжност „доцент“ по трудово право и обществено осигуряване в Института за държава и правото при БАН.  Член е на Софийската адвокатска колегия.

Въпросите и отговорите са част от печатното издание Dotbrain – пътеводител на пазара на труда 2019.

Вижте отговор на въпроса за обучение на служители и договори за неустойки при напускане.

Калкулатор за определяне разходите на работодателя. 

Вижте всички въпроси и отговори към адвокат Андрей Александров

 

Интернет портал за печатни технологии.